Now showing items 3764-3783 of 38301

  • Česká rodina na počátku 21.století- postoj k trestání dětí 

   Zadražilová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Téma práce a problematika, kterou se věnuje bakalářská práce zní Česká rodina na počátku 21. století- postoj k trestání dětí. V teoretické části se vyskytuje charakteristika rodiny a její funkce. Součástí je i historický ...
  • Česká školní inspekce jako nástroj evaluace práce mateřské školy 

   Rohlenová, Jana (Jihočeská univerzita, 2014)
  • Česká tavená plastika - Libenský a Brychtová 

   Štědrová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2011)
   ANOTACE Lenka Štědrová Česká tavená plastika - Brychtová a Libenský Tématem bakalářské práce jsou zejména osobnosti Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský, kteří vypracovali a zdokonalili technologii skleněné tavené ...
  • Česká turistická klientela ve Francii 

   Mikanová, Silvie (Jihočeská univerzita, 2011)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh optimalizace produktů pro současnou českou turistickou klientelu ve Francii. Dílčími cíly jsou identifikace návštěvnických segmentů české klientely ve Francii a vymezení variant návrhů ...
  • Česká utopická literatura 20. a 30. let 20. století 

   Douchová, Martina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá utopickou a antiutopickou literaturou světové i české produkce. Hlavním tématem je ale česká utopická literatura 20. a 30. let 20. století. Pro ilustraci této tematiky ve zmíněném ...
  • Česká verze Ossianových zpěvů a Máchova poezie 

   Králová, Ilona (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tématem bakalářské práce je rozbor českého překladu Ossianových zpěvů a porovnání s vybranými básněmi K. H. Máchy. Práce se zaměřuje na analýzu a srovnání motivů a poetiky těchto básní. Máchovy básně jsou vybrány na základě ...
  • Česká YouTube scéna 

   Nemravová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářské práce si klade za cíl seznámit čtenáře s fenoménem internetových celebrit, YouTuberů, z České republiky. Blíže se zaměřuje na marketingové strategie, díky nimž se dají na YouTube vydělat peníze. Podrobněji ...
  • (Česká) Fotografie v úpravě knižních obálek 60. let 20. století 

   Bolková, Petra (Jihočeská univerzita, 2015)
   Petra Bolková se ve své diplomové práci bude věnovat vývoji fotografie užité na knižních obálkách v šedesátých letech dvacátého století, v období určitého uvolnění na poli jak politickém, tak kulturním. Studie by měla ...
  • ČESKÉ A NĚMECKÉ KULTURNÍ DIMENZE A STANDARDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ A NĚMECKÉ MLÁDEŽE 

   Svobodová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2016)
   Obsahem práce je vymezení pojmu kultura, a to jak jeho staršími vymezeními, tak i novějšími pojetími od autorů zastupující různé vědní obory. V další části práce je popsáno, jaké další využití dnes pojem kultura nabízí. ...
  • České barokní umění - Hospital Kuks 

   Měšťanová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2013)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá životy a díly nejvýznamnějších barokních umělců a architektů se stručným popisem jimi vytvořených památek na zakázky mecenášů umění pocházejících z řad šlechty i církevních ...
  • České básnířky v exilu 

   Němečková, Petra (Jihočeská univerzita, 2017)
   Po úvodním přiblížení problematiky existence v zahraničním prostředí, které je ilustrováno na vzpomínkách jak spisovatelů, tak nespisovatelů, přestavuje práce literární, především básnickou tvorbu autorek, které se z ...
  • České biblické překlady od počátku 20. století do současnosti 

   Škoda, Miroslav (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce se zabývá překlady Starého zákona, Nového zákona či celé Bible, které vznikly v češtině v období 1900 - 2010. Představeni jsou v ní i překladatelé a jejich spolupracovníci, vznik překladů a ohlasy v tisku na jejich ...
  • České Budějovice za stavovského odboje roku 1547 

   Koutský, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je objasnit postoj královského města Českých Budějovic ve stavovském odboji roku 1547. Důraz je kladen zejména na popsání vztahu mezi Českými Budějovicemi a králem Ferdinandem I. ...
  • České Budějovice- město a voda 

   Nováková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2012)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním charakteristiky města České Budějovice se zaměřením na hydrologické poměry, soužití města s vodou a využívání vodních ploch. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část ...
  • České dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele 

   Komedová, Monika (Jihočeská univerzita, 2013)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku českých dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele. Hlavním cílem je zjistit povědomí českých spotřebitelů o činnosti České obchodní inspekce. Potřebné informace jsou ...
  • České ekvivalenty německých kompozit na příkladu vybraných textů z oblasti hotelnictví a turismu v Rakousku 

   Šindelářová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2017)
   Práce se zabývá rozdílností českého a německého jazyka v oblasti slovotvorby, konkrétně problematikou kompozit. Stěžejní část práce se věnuje slovotvorbě obou jazyků jsou uvedeny možnosti obohacování slovní zásoby, ...
  • České gotické výtvarné umění a jeho význam pro osobní rozvoj člověka 

   Štochl, Michal (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se zabývá popisem výtvarného umění v českých zemích za období gotiky. Představuje vývoj tohoto umění a chce poukázat na možný rozvoj osobnosti prostřednictvím pozorování vývoje ve výtvarného umění. První ...
  • České gramatiky francouzštiny od r. 1920 

   Kožušníková, Eva (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem bakalářské práce jsou české gramatiky francouzštiny od roku 1920. Cílem je vyhledat, popsat a porovnat příručky, jež mohou být za české gramatiky francouzštiny označeny. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V ...
  • České humanitární organizace v Čečensku 

   Kolář, Jiří (Jihočeská univerzita, 2007)
   Práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich vysvětluje základní pojmy a seznamuje čtenáře s tím co znamená humanitární pomoc a jaká jsou její specifika. Ve druhé části jsou detailně popsány standardy pro poskytování ...