Recent Submissions

 • Kawasakiho syndrom v současné společnosti očima sestry 

  Mikešová, Annemarie (Jihočeská univerzita, 2018)
  Lymfonodánně mukokutánní syndrom nebo také Kawasakiho choroba, je velmi závažné onemocnění, dominující vysokými tělesnými teplotami, vznikajícími pravděpodobně na podkladě zánětlivého postižení cév, tzn. vaskulitid. ...
 • Problematika nadměrného užívání antibiotik a jeho důsledky 

  Vokáčová, Nikol (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce se věnuje problematice nadměrného užívání antibiotik a jeho důsledkům, kladen je zde důraz zejména na rezistenci. Vlivem léčby se totiž vyvinuly rezistentní kmeny, které se dříve nevyskytovaly, bakterie ...
 • Intoxikace jedovatými plyny v přednemocniční neodkladné péči 

  Říha, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2018)
  Toxikologie je multioborová vědní disciplína zabývající se vlivy nebezpečných látek na živé organismy. Negativní účinky některých látek jsou známy již od pravěku a lidstvo se s nimi setkává dodnes. Působení těchto látek ...
 • Sociální práce s osobami bez přístřeší s příznaky duševního onemocnění 

  Carbová, Terezie (Jihočeská univerzita, 2018)
  Lidé s duševním onemocněním se vyskytují mezi osobami bez přístřeší ve velké míře. Jednou z mnoha příčin bezdomovectví je duševní onemocnění, proto se v této skupině vyskytuje v mnohem vyšší koncentraci než u běžné populace. ...
 • Faktory ovlivňující přístup ošetřujících v péči orientované na pacienta 

  Waldsbergerová, Marcela (Jihočeská univerzita, 2018)
  Předkládaná diplomová práce je členěna na část teoretickou a část empirickou. Úvodní část teoretické diplomové práce poskytuje krátké nahlédnutí do historického exkurzu péče zaměřené na pacienta a zabývá se současnými ...
 • Úloha dětských sester v prevenci chronických respiračních onemocnění dětí se zaměřením na prevenci kouření rodičů 

  Tručková, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2018)
  Abstrakt Cíl práce: Cílem předkládané výzkumné studie je charakterizovat úlohu dětských sester v prevenci chronických respiračních onemocnění dětí se zaměřením na prevenci kouření rodičů. Dalším cílem je popsat možnosti ...
 • Ošetřovatelská péče o dítě s glykogenózou I. typu 

  Šťastníková, Hana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Abstrakt Současný stav: Výzkumné šetření se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o dítě s glykogenózou I. typu, diagnostikou, nutričním opatřením, léčbou a komplikacemi tohoto onemocnění. Glykogenózy patří mezi vzácné ...
 • Potřeba jistoty a bezpečí na vybraných dětských odděleních 

  Škraňková, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Hospitalizace představuje pro dítě řadu velkých změn, necítí se dobře, je odtrhnuté od domova, od svých kamarádů a ocitá se v novém neznámém prostředí plném bílých plášťů, strachu a různých nemocí. Po příchodu do nemocnice ...
 • Stanovení míry ošetřovatelské zátěže a optimálního počtu ošetřovatelského personálu na vybraných standardních odděleních nemocniční lůžkové péče 

  Stachová, Klára (Jihočeská univerzita, 2018)
  Současný stav: Vzdělaná a kvalifikovaná sestra může plně vykonávat svoji práci, poskytnout a uspokojit klientovi bio-psycho-socio-spirituální potřeby, pouze v případě, pokud jsou pro ni vytvořeny optimální pracovní ...
 • Edukace pacientů s pankreatitidou v oblasti režimových opatření 

  Slabová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cílem této práce je zjistit, jaký je současný stav edukace pacientů s pankreatitidou. Protože pankreatitida je velice závažné a čím dál rozšířenější onemocnění, je potřeba vědět, jak správně pacienty, kteří jím trpí, ...
 • VLIV HUDBY NA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ U LIDÍ V MEZNÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 

  Šmídová, Miloslava (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce zkoumá vliv hudby na osobnostní rozvoj u lidí v mezních životních situacích. V teoretické části představuje hudbu v její historii, její působení na osobnostní rozvoj člověka a způsoby vyrovnávání se s ...
 • Prevence vzniku kožních lézí v perioperační péči 

  Pohlová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cíl práce: Diplomová práce se zabývá problematikou prevence vzniku kožních lézí v perioperační péči. V teoretické části jsou prezentovány poznatky z problematiky identifikace dekubitů, vzhledem k trvajícím reálným problémům ...
 • Zdravotní gramotnost obyvatel domova pro seniory 

  Plchová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce se zabývá zdravotní gramotností obyvatel žijících v domovech pro seniory. Cílem bylo zjistit, jakou mají senioři úroveň zdravotní gramotnosti, zda mají o její zvyšování zájem a jestli jsou schopní podílet ...
 • Následná péče o pacienty s poškozením mozku 

  Olivová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tato teoretická diplomová práce je zaměřena na problematiku následné péče u pacientů s poškozením mozku. Práce má informační charakter a jejím cílem je čtenáře uvést do dané problematiky, popřípadě jim poskytnout cenné ...
 • Význam bazální stimulace u pacientů ve vigilním kómatu na intenzivní péči 

  Kučerová, Soňa (Jihočeská univerzita, 2018)
  Hlavní cíle této práce je, zjistit vliv bazální stimulace prováděné pouze školeným personálem, na průběh vigilního kómatu u pacienta. A také zjistit vliv bazální stimulace prováděné rodinou za asistence školených pracovníků, ...
 • Problematika péče o dítě s pes equinovarus congenitus 

  Košnářová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tématem diplomové práce je problematika péče o dítě s pes equinovarus congenitus. Pes equinovarus congenitus je v současnosti druhou nejčastější vrozenou vývojovou vadou v ortopedii. Teoretická část práce se zabývá ...
 • Psychické změny u žen v poporodním období a jejich vliv na péči o dítě 

  Janečková, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cíl práce: Cílem výzkumné části je zmapovat informovanost a profesní přístup nelékařských zdravotnických pracovníků k matkám, u kterých došlo k psychickým změnám po porodu. Prvním cílem bylo zjistit znalosti nelékařských ...
 • Povědomí zdravotníků o psychosociální intervenční péči 

  Dašková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
  Povědomí zdravotníků o psychosociální intervenční péči Abstrakt Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy: Předmětem výzkumu je vyhodnotit povědomí zdravotníků o psychosociální intervenční péči. Na základě předmětu ...
 • Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče. 

  Benešová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2018)
  Zvoleným tématem diplomové práce je ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče, veškerá specifika a odlišnosti, z ošetřovatelského pohledu. Hlavním úkolem bylo zjistit, co všechno sestry v rámci perioperační ...
 • Význam zdraví pro hospitalizovaného pacienta jako životní hodnota 

  Vacková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
  Zdraví představuje z pohledu ošetřovatelství jeden z nejzákladnějších pojmů. Řada autorů pokládá za prioritní, že sestra disponuje znalostmi ohledně zdraví, nemoci, o hodnotách pacienta i svých vlastních hodnot za předpokladu ...

View more