Recent Submissions

 • Podniková kultura ve vybrané organizaci 

  Paulová, Soňa (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cílem bakalářské práce je charakteristika podnikové kultury ve vybrané organizaci a navrhnout případné změny směřujících ke zlepšení stavu podnikové kultury. Podniková kultura jsou přesvědčení a myšlenky, které organizace ...
 • Analýza nákladů na přihlášení patentové ochrany ve vybraných státech 

  Korol, Vladimír (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cílem této bakalářské práce je zaměření se na problematiku ochrany duševního vlastnictví, konkrétně na patent, který je velice aktuálním tématem a jehož právní úpravu nalezneme v zákoně č. 527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, ...
 • Zdroje ekonomických dat ve světě a možnosti jejich zpracování programem R 

  Svoboda, Marek (Jihočeská univerzita, 2018)
  V první části této bakalářské práce je popsáno deset zdrojů ekonomických dat a základní informace o programu R a programovacím jazyku R. Popsané zdroje jsou The World Bank Data, United Nations Data, IMF Data, WTO Data, ...
 • Návrh skladové technologie obchodního skladu 

  Švec, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářské práce se zabývá analýzou aplikované skladové technologie u vybraného podniku a návrh alternativních řešení dle vhodnosti jejich užití pro danou sortimentní skupinu.
 • Analýza prostředí hotelového zařízení 

  Ferdová, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí vybraného hotelového zařízení, jež je souhrnně nazývána jako situační analýza. Na základě studia odborné literatury se literární rešerše zaměřuje na určení ...
 • Oblast Táborska a jeho potenciál pro rozvoj cestovního ruchu rodin s dětmi 

  Kavková, Olga (Jihočeská univerzita, 2018)
  V tomto období je cestovní ruch velmi důležitou oblastí podnikání a vědy. Cestovní ruch má silný vliv na pozitivní vývoj destinací. Pozitivní socioekonomické a environmentální prvky diskutovalo mnoho autorů. Tato ...
 • Výběr optimální varianty majetkového pojištění a pojištění odpovědnosti pro vybrané klienty 

  Sudek, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tématem této bakalářské práce je problematika výběru optimální varianty majetkového pojištění a pojištění odpovědnosti pro vybrané klienty. K volbě tématu jsem dospěl díky své, dnes již bezmála tříleté, praxi v oboru, v ...
 • Matematické principy tvorby kalendáře a jejich vizualizace 

  Sládek, Pavel (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce popisuje matematické principy vybraných kalendářů. Jde o kalendář juliánský a kalendář gregoriánský. Tyto kalendáře byly vybrány, z důvodu dlouhé tradice na našem území. Jsou zde popsány rozdíly mezi ...
 • Vybrané závazkové vztahy v zemědělském podniku 

  Píchová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce zkoumá vybrané závazkové vztahy v zemědělském podniku. Jejím cílem je tyto závazky popsat, rozebrat, zhodnotit a zjistit jaký mají ekonomický dopad na podnik. Hlavními tématy práce je kupní smlouva zaměřená ...
 • Možnosti čerpání dotací z EU a použití finančních prostředků v Ústeckém kraji 

  Sochrová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tato práce se zabývá analýzou využívání fondů EU v jednotlivých programových obdobích a zpracovává hodnocení jejich účinnosti s ohledem na stanovené ukazatele v operačních programech Ústeckého kraje a konkrétně města Louny. ...
 • Tvorba datového modelu vybrané agendy ekonomického informačního systému podniku 

  Boháč, Jiří (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému, který umožní skladovou evidenci. Čtenář je seznámen s rozdělením informačních systémů na jednotlivé komponenty jako je CRM, ERP, SCM a MIS. V práci jsem ...
 • Produktivita práce ve výrobním podniku ve vztahu k jeho finanční situaci 

  Tvrzová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá produktivitou práce a ukazateli finanční analýzy. Hlavním cílem je zhodnotit vztah mezi produktivitou práce a finanční situací podniků. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, ...
 • Principy řízení podniku podle Tomáše Bati 

  Litošová, Olga (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou principů řízení firmy, které používal Tomáš Baťa, a to konkrétně s ohledem na zákazníka a na finanční stránku podniku. Práce obsahuje vymezení základních pojmů v oblasti řízení, ...
 • Vojenské akce a jejich využití v cestovním ruchu 

  Zlatušková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce obsahuje literární přehled, který vysvětluje základní pojmy řešené problematiky. Byla provedena analýza současných vojenských akcí v České republice, byly vybrány dvě z nich a tam byl proveden kvalitativní a kvantitativní ...
 • Spokojenost návštěvníků Jihočeského kraje (turistická oblast Krumlovsko a PodKletí) 

  Mitášová, Hana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Hlavním cílem bakalářské práce byla identifikace faktorů, které ovlivňují spokojenost návštěvníků cestovního ruchu v turistických oblastech Krumlovsko a PodKletí a posouzení souladu mezi jejich představou a reálným stavem. ...
 • Affiliate marketing 

  Šimek, Karel (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou affiliate marketingu a prezentuje ji jako jeden z vhodných moderních marketingových nástrojů pro propagaci produktů a formy podpory prodeje v online prostředí. Práce se zaměřuje ...
 • Porovnání dostupných aplikací pro UML modelování 

  Lišková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním dostupných aplikací pro UML modelování s cílem zhodnotit jejich použitelnost v reálném prostředí. V teoretické části je vysvětlen jazyk UML, pojmy vztahující se k aplikacím pro UML ...
 • Odpovědnost za škodu a náhrada újmy v pracovním právu 

  Oborníková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tato bakalářská práce se zabývá odpovědností zaměstnavatele a zaměstnance za škodu a různými právy a povinnostmi stanovenými pro každého z obou účastníků pracovněprávních vztahů. Nejprve byla řešena problematika odpovědnosti ...
 • Kulinářský cestovní ruch 

  Rousová, Dagmar (Jihočeská univerzita, 2018)
  V souladu se změnami poptávky ze strany účastníků cestovního ruchu se prosazují nové trendy i v jeho nabídce. Rozvíjí se celá řada alternativních směrů. Jedním z nich je kulinářský (gastro) turismus. Cílem práce je popsat ...
 • Využití jazyku EML při tvorbě webových aplikací 

  Rajnochová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2018)
  Lidské emoce hrají čím dál větší roli v interakci člověka s počítačem. Pro zachytávání, rozpoznání a vytvoření správné reakce na emoce lze využít nový značkovací jazyk Emotion Markup Language. Teoretická část práce představuje ...

View more