Now showing items 82-101 of 1418

  • B. Bridel a jeho literární dílo z pohledu barokní gotiky 

   Vošická, Andrea (Jihočeská univerzita, 2009)
   Podstatou této bakalářské práce je rozbor legendy od Fridricha Bridela Život svatého Ivana z pohledu barokní gotiky. Práce rovněž obecně přihlíží k vymezení tohoto pojmu s nastíněním historických událostí doby, vzniku ...
  • Barokní poutní místo Římov 

   Hulcová, Anna (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tato bakalářská práce se zabývá historií, stavebním vývojem a popisem významné jihočeské barokní památky. V Římově jsou spojeny dva typy poutních staveb - loretánská kaple obklopená ambitem a křížová cesta s pětadvaceti ...
  • Barokní text a diachronní korpus 

   Forsztáková, Jana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předmětem bakalářské práce je transkribovaný přepis dvou kázání barokního autora Ondřeje Františka Jakuba de Waldta. Teoretická část se zaměřuje na jednotlivé periody barokní doby a jejich charakteristiku. Následující ...
  • Barthesova sémiotika obrazu 

   Studený, Dominik (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se bude zabývat sémiotikou vizuálního sdělení, jak byla tematizována v díle Rolanda Barthese. Představí Barthesovy úvahy týkající se "řeči" či "rétoriky" vizuálního znaku, jeho struktury i moţných manipulativních ...
  • Baskický nacionalismus 

   Janušová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2011)
   Hlavním tématem této práce je baskický nacionalismus, jeho zrod, vývoj a především teroristická organizace ETA. Cílem je podat stručný náhled o původu baskického národa a vytváření národní identity baskické společnosti, ...
  • Beaujolais nouveau. Charakteristika komerční strategie. 

   Hortová, Petra (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na fenomén beaujolais nouveau a jeho marketingovou strategii. Tradice tohoto mladého francouzského vína je známa takřka po celém světě. V posledních letech se tradice jeho oslav rozšířila ...
  • Being a gentleman in Dickens's Great Expectations 

   Mikulášová, Magdalena (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem této práce je analýza konceptu gentlemanství v Dickensově románu Great Expectations. Práce je rozdělena na dvě části. V první části popisujeme obraz společnosti ve viktoriánské Anglii a životní podmínky a vyhlídky ...
  • Benešova vila v Sezimově Ústí v kontextu meziválečné architektury 

   Fabíková, Pavla (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce Benešova vila v Sezimově Ústí v kontextu meziválečné architektury se věnuje především okolnostem jejího vzniku a postupným realizacím, kterými prošla v souvislosti s jejími dobovými funkcemi. Nejsou opomenuti ...
  • Běžná mluva v obci Bolešiny 

   Sommerová, Eva (Jihočeská univerzita, 2011)
   Běžná mluva v obci Bolešiny Tématem práce je rozbor běžné mluvy v obci Bolešiny, okr. Klatovy, patřící do nářeční podskupiny jihozápadočeské. Autorka práce získala nahrávky běžně mluvené řeči od tří generací (staré, střední ...
  • Běžná mluva v obci Sudovo Hlavno 

   Sedláčková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2011)
   Tématem práce je rozbor běţné mluvy v obci Sudovo Hlavno, okres Praha - východ, patřící do nářeční podskupiny skupiny středočeské, v níţ se vyskytují prvky podskupiny severovýchodočeské. Materiál k analýze byl čerpán z ...
  • Běžná mluva v oblasti Boskovic 

   Niklová, Monika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se soustředí na analýzu běžné mluvy Boskovic. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické, části se práce zabývá definováním národního jazyka a základních znaků středomoravské nářeční skupiny. V ...
  • Běžný život v Heřmani a okolí v letech 1939-1942 na základě opisů kronik 

   Horká, Tereza (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce se zabývá životem v mikroregionu Heřmaňsko, jehož charakteristika je v této práci zvláštní kapitolou. Úkolem mé práce je především přinést všední pohled na první tři roky druhé světové války optikou ...
  • Bitva, která (ne)byla. Církevně-politická a konfesijní instrumentalizace bitvy u Domažlic (1431) v literárních pramenech pozdního středověku a raného novověku. 

   Paška, Marcel (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato práce chce zhodnotit vývoj náhledu na křížovou výpravu proti českých husitům v roce 1431. Křížová výprava je označena jako pátá. V úvodu je stručné shrnutí českých historiků 20. století a jejich popisů této události. ...
  • Blahoslavovy Vady kazatelů a současné řečnictví 

   Tomšů, Hana (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem mé bakalářské práce bude analýza humanistického spisu Vady kazatelů Jana Blahoslava a zároveň komparace se současnou řečnickou příručkou, konkrétně knihou Moderní rétorika autorky Aleny Špačkové. Práce bude rovněž ...
  • Boccacciovské novely a jejich ohlas v české humanistické literatuře 

   Rašková, Alena (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce je analýzou děl českých humanistických autorů s přihlédnutím na vliv renesančního autora Giovanniho Boccaccia. Práce si všímá především autorů Mikuláše Konáče z Hodiškova, Hynka z Poděbrad a jejich překladů ...
  • BOJ PROTI "NEKALÝM ŽIVLŮM" V LIŠOVĚ V LETECH 1875 - 1914 

   Vojčová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zaměřuje na kriminalitu na konci 19. a počátku 20. století v jihočeském městečku Lišově. První polovina práce stručně nastiňuje justiční správu ve sledovaném období a trestní teorii, tedy zákony, kterými ...
  • Boloňský proces - vytváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání 

   Vybíhalová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Boloňského procesu, jehož prostřednictvím má dojít k vytvoření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Jejím cílem je představení vzniku a vývoje tohoto procesu, ...
  • Bourání Benešova. Stavební úpravy města v 80. a 90. letech 20. století 

   Wagnerová, Monika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce sleduje stavební a urbanistické proměny města Benešov v 80. a 90. letech 20. století. Na rozdíl od tradičních dějin architektury, které se obvykle zaměřují na projekty a realizace nových staveb, je zde ...
  • Britsko-španělský spor o Gibraltar 

   Kohútová, Alena (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce pojednává o již přes tři sta let trvajícím britsko-španělském sporu o Gibraltar. Práce je rozdělena do čtyř hlavních celků, přičemž první z nich přinese obecné informace o geografii, demografii a hospodářství ...
  • Buquoyské sklo 

   Krátká, Lenka (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem práce je vývoj sklářství na jihočeských panstvích rodu Buquoyů. Práce vytváří komplexní pohled na starý francouzský rod, který přišel na území Čech po roce 1620, a dokládá jeho historické, sociální, ekonomické a v ...