Now showing items 103-122 of 1418

  • Caspar David Friedrich a romantická estetika přírody 

   Procházková, Adéla (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem práce je přiblížit estetické hodnocení přírody v období (pre)romantismu na příkladu děl Caspara Davida Friedricha. Důraz bude kladen na romantickou krajinomalbu, výklad motivů a osobnost německého malíře. Jedná se o ...
  • Cech bednářský, kolářský, kovářský a truhlářský Netolice (1555 - 1888) 

   Langová, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce Cech bednářský, kolářský, kovářský a truhlářský Netolice (1555 - 1888) se zabývá spojeným cechem uvedených řemesel v Netolicích, jeho vývojem. V úvodu je čtenář seznámen s tématem práce, archivními prameny ...
  • Cech pekařů v Českých Budějovicích a jeho pečeti 

   Nesvadba, Oldřich (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato bakalářská práce dokumentuje pečeti cechu pekařského, uložené ve stejnojmenném fondu v SOkA České Budějovice. Výchozím materiálem byl samotný fond, především pak výuční a tovaryšské listy v něm uložené. Práce je ...
  • Cenzura v umění 

   Vlásková, Zita (Jihočeská univerzita, 2016)
   Práce se zabývá fenoménem cenzury v umění. Zaměřuje se na její definici, charakteristiku, stručnou historii a vliv na umění. Pojednává převážně o cenzuře v Čechách a hlavně v literatuře.
  • Cesta čaje jako součást kulturního porozumění 

   Horáková, Kamila (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce je zaměřená na fenomén čajového obřadu. Věnuje se obřadům Číny, Koreje a Japonska, jež poukazují na specifickou tvář východní kultury. Na základě analýzy historického kontextu, sociálně kulturního významu, sémantických, ...
  • Cesta tetování (a jeho transformace) 

   Tumpachová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce Kristýny Tumpachové se zabývá problematikou tetování a jejich transformací. Stěžejním tématem je historie tetování, jeho funkce a jejich proměna od těch původních, které se projevovaly u preliterárních ...
  • Cestování za principátu 

   Vostrá, Dominika (Jihočeská univerzita, 2012)
  • Cestovní ruch jako faktor ovlivňující rozvoj Pardubického kraje 

   Burketová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce na téma ?Cestovní ruch jako faktor ovlivňující rozvoj Pardubického kraje? se zabývá analýzou turismu ve vybrané oblasti. Cílem práce je stanovit faktory ovlivňující cestovní ruch v Pardubickém kraji a ...
  • Cestovní ruch jako faktor rozvoje mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko 

   Bláhovcová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce na téma "Cestovní ruch jako faktor rozvoje mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko" se zabývá analýzou cestovního ruchu v řešené oblasti. Analýza zkoumá potenciál rozvoje mikroregionu prostřednictvím cestovního ...
  • Cestovní ruch v České republice a ve Španělsku - paralely a odlišnosti 

   Hříbalová, Martina (Jihočeská univerzita, 2011)
   Předmětem bakalářské práce Cestovní ruch v České republice a ve Španělsku - paralely a odlišnosti je porovnání a zhodnocení charakteristik typických pro cestovní ruch České republiky a Španělska. První část práce je věnována ...
  • Cesty za poznáním v době českého humanismu 

   Anderlová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato bakalářská práce se zabývá čtyřmi cestopisnými díly z období českého humanismu. Díla byla vybrána na základě jejich literární kvality, která je hodnocena v publikacích zabývajících se starší českou literaturou a kterou ...
  • Chaos, šílenství a jejich souvislost s prostředím ve vybraných povídkách Edgara Allana Poea 

   Feketová, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
   Šílenství a chaos patří k nejvýraznějším tématům v dílech amerického spisovatele Edgara Allana Poea. Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na tato dvě témata a jejich souvislost s prostředím, ve kterém se jeho povídky ...
  • CHARACTERISTICS OF THE END OF THE MESOLITHIC IN CENTRAL EUROPE BASED ON FINDINGS OF ARTEFACTUAL AND ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY 

   Ptáková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2011)
   Předkládaná práce se zabývá procesem neolitizace ve střední Evropě se zaměřením na území České republiky, který je nastíněn na základě literární rešerše. Pozornost je dále věnována mezolitickému pozadí procesu neolitizace, ...
  • Chemické názvosloví: srovnání češtiny a španělštiny z hlediska jazykových postupů 

   Trappová, Karolína (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem bakalářské práce je představení a porovnání systémů české a španělské chemické nomenklatury, a to konkrétně nomenklatury anorganické. Bakalářská práce je zaměřena na rozdíly jednotlivých nomenklatur obou jazyků z ...
  • CHOMSKY AND PINKER: A COMPARISON OF TWO LINGUISTS CONCERNING MODERN LINGUISTIC ISSUES 

   Voráčková, Karolína (Jihočeská univerzita, 2016)
   Noam Chomsky je považován za zakladatele moderní lingvistiky. Jeho práce přinesla řadu nových teorií a poznatků a zásadně ovlivnila pohled teoretické lingvistiky na osvojování a fungování jazyka. Tato práce shrnuje jeho ...
  • Chování a zkušenosti spotřebitelů na trhu finančních služeb 

   Votavová, Štěpánka (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem mé bakalářské práce je zjistit míru využívání a zkušenosti se službami finančního poradenství a navrhnout případná zlepšení v nabídce těchto služeb. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretickou a praktickou. První ...
  • Chyby v pravopisu a písemné varianty v českých italianismech 

   Srubjanová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tématem této bakalářské práce jsou chyby v pravopisu a písemné varianty v českých italianismech. V teoretické části práce je ve stručnosti představena doba od Národního obrození do dnešní doby, dále je možné se dočíst o ...
  • Cizí slova ve španělštině: analýza žurnalistických textů 

   Křenková, Anna (Jihočeská univerzita, 2014)
   Kvalifikační práce se zaměřuje na oblast španělského lexika. Cílem práce je analýza žurnalistických textů z vybraného španělského periodika, a to konkrétně z oblasti moderních komunikačních a informačních technologií se ...
  • Církevní správa v josefínské době a vliv vydání tolerančního patentu na český venkov 

   Bečvář, Stanislav (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce zaměřená na období s časovým ohniskem v roce 1781 se věnuje hlavně osobním vzpomínkám v pamětech pelhřimovských měšťanů a duchovních na předtoleranční a raně toleranční dobu, doplněné o výpovědi pramenů ...
  • Clara Janésová jako překladatelka Vladimíra Holana 

   Modrová, Kristina (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předmětem této bakalářské práce jsou překlady vybraných básní Vladimíra Holana španělskou básnířkou Clarou Janésovou. Konkrétně se práce zabývá zejména překlady tří sbírek Bolest (Dolor), Ale je hudba (Pero existe la música) ...