Now showing items 191-210 of 1418

  • Daniel Adam z Veleslavína a jeho Politia historica 

   Doleželová, Dana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tématem této bakalářské práce je tisk z roku 1584 Politia Historica Mistra Daniela Adama z Veleslavína. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První obsahuje životopis Daniela Adama z Veleslavína a jeho tiskařská činnost, ...
  • Darstellungen des Zweiten Weltkriegs in westdeutscher Literatur von Autoren aus drei verschiedenen Generationen 

   Florián, Pavel (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce prostřednictvím metody komparativního čtení textů od Wolfganga Borcherta, Uweho Timma a Julie Franckové porovnává rozdíly v historickém a kulturním povědomí o druhé světové válce uvnitř západoněmecké ...
  • Das multikulturelle Österreich der Gegenwart 

   Schussnix, Bianka (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se zabývá multikulturní společností moderního Rakouska, ale zmíní se i něco málo o historii, kde všechno začalo. Práce je rozdělena do 4 hlavních částí. V první části práce se budu věnovat všeobecnému ...
  • Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag 

   Votýpková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Diese Arbeit konzentriert sich auf das politische System des Freistaats Bayern, vor allem auf den Bayerischen Landtag. In dieser Arbeit werden die Entwicklung des Parlamentarismus, das Wahlsystem und die Organisation des ...
  • Das politische System Deutschlands - Der Bundestag 

   Bělohlávková, Petra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předmětem bakalářské práce je popsání politického systému Spolkové republiky Německo se zaměřením na Spolkový sněm. Autorka v teoretické části stručně shrne politický systém a dělbu moci ve Spolkové republice Německo a ...
  • Dativ etický ve španělštině a čeština: srovnávací analýzy 

   Rozsnyová, Sandra (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem této bakalářské práce je představení jevu dativ etický ve španělštině a jeho následná analýza na základě dat vygenerovaných korpusem. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje ...
  • Dativní konstrukce ve španělštině: analýza na základě korpusu CREA 

   Nejedlá, Pavla (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této bakalářské práce je vymezení dativu ve španělštině se zaměřením na dativní konstrukce me es, a následné provedení frekvenční analýzy zmíněných konstrukcí na základě dat vygenerovaných korpusem CREA. Práce je ...
  • Dekolonizace Mali a její vliv na vztahy mezi Francií a tímto africkým státem 

   Bystřický, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se především zabývá vztahy mezi Francií a její bývalou kolonií, republikou Mali. Popisuje její dekolonizaci a dopad, který tato událost měla na vztahy mezi těmito zeměmi. Velká část je také věnována ...
  • Deník legionáře Vojtěcha Holana z roku 1920 

   Štiková, Martina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem bakalářská práce "Deník legionáře Vojtěcha Holana z roku 1920" je vytvořit kritickou edici a provést rozbor deníku. Hlavním tématem pramene je sibiřská anabáze a cesta legionářů do Československa. Práce se dělí do ...
  • Deníky Josefa Taschka (1914-1920) 

   Talíř, Vladimír (Jihočeská univerzita, 2009)
   Téma vzájemných česko-německých vztahů v českých zemích zůstává i přes narůstající zájem historiků, zejména v posledních dvou desetiletích, stále oblastí, obsahující mnoho neznámých míst. Tato okolnost se citelně dotýká i ...
  • Der substantivische Genitiv in der deutschen Presse 

   Papoušková, Jana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem práce je komplexní analýza stupně odbourávání flexe substantivního genitivu v současné němčině. V teoretické části je vycházeno ze základní odborné literatury k problematice klasifikace genitivů a flexe substantivních ...
  • Design na hranici mezi uměním a mimouměleckým estetičnem 

   Grochová, Eva (Jihočeská univerzita, 2009)
  • Determinovaná vlastní jména v současné francouzštině (kontrastivní korpusová analýza) 

   Pechová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá determinovanými vlastními jmény v současné francouzštině. Práce se skládá z části teoretické a praktické. První část si klade za cíl obecně popsat funkci determinantů a následně představit ...
  • Deutsch-tschechische Geschichte 1933 bis 1948 und das Bild dieser Ereignisse in den aktuellen tschechischen Filmen 

   Zvánovec, Mikuláš (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce je zaměřena na konfliktní epochu česko-německých dějin se zaměřením na léta 1933 až 1948. Na základě literární rešerše budou charakterizovány zlomové body společných dějin a s nimi související výkyvy česko-německých ...
  • Deutsch-tschechische Zusammenarbeit am konkreten Beispiel des Koordinierungszentrums des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Tandem 

   Švédová, Hana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem předložené bakalářské práce je představit Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, který vznikl a funguje na základě spolupráce obou sousedních zemí v oblasti politiky mládeže. Bakalářská práce nejprve ...
  • Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds 

   Schwarzová, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se věnuje Česko-německému fondu budoucnosti, který vznikl na základě Česko-německé deklarace. Práce se popisuje jeho vznik, činnost a poskytuje také všeobecné zhodnocení jeho přínosu. Nejprve je uveden ...
  • Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch 

   Koukalová, Petra (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého jazyka. Důležitou součástí ...
  • DEVELOPING YOUR OWN TEACHING STYLE: TEACHING ENGLISH TO CZECH L2 LEARNERS 

   Pechancová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce je vysvětlit, proč je pro učitele anglického jazyka nezbytné rozvíjet vlastní styl vyučování namísto toho, aby se řídili pouze předepsanou či doporučenou metodikou. Čtenáři práce předkládá přehled ...
  • Dějiny jednoho divadla (O amatérské divadelní skupině Šupina) 

   Nestávalová, Vendula (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce pojednává o několikaletém působení amatérské divadelní skupiny Šupina na přelomu 70. a 80. let 20. století ve Vodňanech. Zachycuje historii a proměny tohoto částečně autorského divadla, analyzuje jeho ...
  • DĚJINY MICHLOVY HUTI V 17. A 18. STOLETÍ. PŘÍSPĚVEK K HISTORII ŠUMAVSKÉHO SKLÁŘSTVÍ 

   Nováková, Eva (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce ,,Dějiny Michlovy hutě v 17. a 18. Století'' si klade za cíl přiblížit historii šumavské sklářské hutě proslavené objevem křídového skla. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola stručně představuje ...