Now showing items 243-262 of 1418

  • East meets West: Multicultural concepts in contemporary Britain viewed by several immigrant authors 

   Smržová, Magdaléna (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem práce je pohled na klíčová témata současné západní multikulturní společnosti a jejich odraz v několika literárních dílech britských autorů východního původu. Velká Británie, stejně jako ostatní státy západní Evropy, ...
  • Edgar Allan Poe as the Progenitor of the Modern Detective Tale 

   Žižka, Oldřich (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato práce se soustředí na detektivní povídky Edgara Allana Poea, v nichž vystupuje postava detektiva Dupina. Nejprve nastiňuje vývoj žánru od nejstarších dob po současnost, poté se blíže zabývá klíčovými rysy detektivnho ...
  • Egon Schiele a Český Krumlov 

   To, Julia (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce se zaměřuje na část tvorby a života rakouského expresionisty Egona Schieleho, které jsou úzce spjaty s městem Krumau, v současné době známý jako Český Krumlov. Zabývá se vizuální a konceptuální korelací mezi ...
  • Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers 

   Horký, Ladislav (Jihočeská univerzita, 2019)
   Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a kultuře ze strany nacistické ...
  • Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland 

   Solomková, Štěpánka (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné polohy při společné hranici ...
  • Einfluss der figurativen Sprache auf den Einzelnen und die Gesellschaft 

   Kuthan, Petr (Jihočeská univerzita, 2014)
   Figurativní jazyk je důležitým prostředkem rétoriky, jenž je používán ve všech formách a variantách textů (od textů publicistických až po prvky uživatelských rozhraní). Bakalářská práce ukáže na vybraných žurnalistických ...
  • Ekonomická pozice Chile v rámci Latinské Ameriky 

   Šafránková, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2016)
   ¨Cílem této bakalářské práce je obecná charakteristika Chile se zaměřením na ekonomickou historii a současnou makroekonomickou situaci. Práce blíže zobrazuje determinanty ekonomického růstu a dle tabulek a grafických ...
  • Elemente des Heimatromans in Rudolf Slawitscheks "Der blaue Herrgott" 

   Ditrichová, Hana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tématem této bakalářské práce je literární rozbor románu "Der blaue Herrgott" Rudolfa Slawitscheka, německého spisovatele žijícího v Praze na počátku 20. století. Jeho román byl v době svého vydání označen jako "sudetoněmecký ...
  • Elements of Transcendentalism in Chuck Palahniuk's Fight Club 

   Lieders, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Transcendentalismus, filozofické a literární hnutí 19. století působící ve Spojených státech amerických, znatelně ovlivnilo některé pozdější literární směry. Některé z hlavních principů tohoto hnutí, jako víra v individualitu ...
  • Elipsa v jazyce španělských reklam 

   Ludvíková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2014)
   Cílem této bakalářské práce je postihnout jazyková specifika španělských tištěných reklam - konkrétně elipsy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je představena reklama obecně; dále ...
  • Ellipse in der Tagespresse 

   Řehořová, Jiřina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem výskytu elipsy v písemném jazyce a jejím konkrétním vyjádřením. Jedná se vynechávání částí vět obsahujících informaci, která je předem známa a bez které příjemce dokáže větu ...
  • Emoce jako součást estetické zkušenosti 

   Uhlíková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat možné odpovědi na otázky týkající se problematiky emocí v umění. Součástí práce je zachycení základních definičních rysů pojmů estetická emoce a psychická (či estetická) distance. ...
  • ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN IN DER KARLSBADER REGION 

   Schröcková, Anna Maria (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se zabývá vývojem Němců v Karlovarském regionu. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se zabývají vývojem od prvního osídlení až po odsun. Cíle této bakalářské práce jsou přiblížení ...
  • Environmentální estetika Allena Carlsona a psychická distance Edwarda Bullougha 

   Šmajclová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Základním tématem této bakalářské práce je představení environmentální estetiky Allena Carlsona a teorie psychické distance Edwarda Bullougha. Pozornost je zde věnována především způsobu oceňování estetických objektů a ...
  • Epické žánry v Kosmově kronice 

   Končelíková, Iveta (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato práce si dává za cíl zmapovat epické žánry v Kosmově kronice. Největší pozornost je věnována pověstím, které jsou obsažené v 1. knize kroniky. V souvislosti s pověstí o kněžně Libuši zmiňujeme i Matyldu Toskánskou a ...
  • Epistemická modalita v italštině ve srovnání s češtinou: italské <i>forse</i> a jeho české protějšky v paralelním korpusu InterCorp 

   Koclířová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2016)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je epistemická modalita v italštině ve srovnání s češtinou: italské forse a jeho české protějšky v paralelním korpusu Intercorp. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. ...
  • Epitaf Viléma z Rožmberka v českokrumlovském kostele sv. Víta 

   Janoušek, Ivo (Jihočeská univerzita, 2013)
   Epitaf Viléma z Rožmberka v kostele sv. Víta v Českém Krumlově, který je někdy nazýván přímo rožmberským mauzoleem, patří mezi badatelsky nejzajímavější sepulkrální památky konce 16. století. Z celé epitafní kompozice se ...
  • Erbovní pověsti a etymologie ve dvou českých kronikách 

   Chalupová, Renata (Jihočeská univerzita, 2009)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je komparace a výklad erbovních příběhů uvedených ve dvou českých kronikách, kterými jsou KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA A ČESKÁ KRONIKA VÁCLAVA HÁJKA Z LIBOČAN. Toto srovnání erbovních ...
  • Erläuterung zu Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder": Textanalyse und -Interpretation 

   Stržínková, Monika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se věnuje protiválečnému dílu "Matka Kuráž a její děti kronika z třicetileté války" od německého autora Bertolda Brechta, historicko-politickému pozadí v době vzniku této divadelní hry a literárnímu životu ...
  • Estetická distance a divadlo 

   Loukotová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2010)
   Základním tématem bakalářské práce Estetická distance a divadlo je vysvětlení základních charakteristik ?psychické distance? tak, jak ji ve svém textu ?Psychická distance? jako faktor v umění a estetický princip popisuje ...