Now showing items 404-423 of 1418

  • Ikonografie historických krajů v českém umění 17.-19. století 

   Drdáková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá českými historickými kraji od 17. do 19. století a jejich vyobrazením objevujícím se v českém výtvarném umění. Práce se zaměřuje například na grafický list univerzitní teze od Antonína Martina ...
  • Ikonografie soch Ctností a Neřestí v Kuksu 

   Vodrážková, Marcela (Jihočeská univerzita, 2009)
   Sochy Ctností a Neřestí v areálu špitálu v Kuksu patří nejvýznamnější díla sochaře českého vrcholného baroka Matyáše Bernarda Brauna. V dosavadní literatuře se však její autoři podrobnému ikonografickému rozboru věnovali ...
  • Ilustrace knihy Massopust Vavřince Leandra Rvačovského ve vizuální kultuře 

   Adámek, Petr (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem bakalářské práce je ikonografický a ikonologický rozbor části doprovodných ilustrací v knize Massopust od Vavřince Leandra Rvačovského a jejich vztah k raně novověké vizuální kultuře. Práce podrobně analyzuje narativní ...
  • Infinitivní klauze v současné francouzštině a jejich české ekvivalenty (korpusová analýza - Intercorp). 

   Šťastná, Markéta (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této bakalářské práce je popsání a analýza francouzských infinitivních klauzí a následně popis jejich českých ekvivalentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část objasňuje pojmy infinitiv ...
  • Instituto Cervantes a jeho role při šíření španělské kultury 

   Čermáková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat činnost Institutu Cervantes a jeho přínos při šíření španělského jazyka a hispánské kultury. Hlavním cílem je představení institutu, jeho hlavních cílů a způsobů, které využívá k ...
  • Interference v překladech německých rodilých mluvčích do angličtiny 

   Kučerová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato práce pojednává o jevech interference v překladech německých rodilých mluvčích do angličtiny a soustředí se zejména na negativní a pozitivní transfer a jeho průběh na různých úrovních jazyka. Výzkumný vzorek tvoří ...
  • Interjektionen in der Presse 

   Martínková, Klára (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce je zaměřena na výskyt a užívání citoslovcí v německy psaném tisku. V teoretické části jsou citoslovce charakterizována a rozdělena na základě jejich chování a funkcí podle dostupných odborných literatur. V praktické ...
  • Interkulturní aspekty neverbální komunikace 

   Ševčíková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem bakalářské práce je vymezit problematiku neverbální komunikace se zaměřením na interkulturní aspekty, které ji ovlivňují a které se v ní projevují. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Nejprve je vysvětlen pojem ...
  • INTERREG IV - Ziel 3, Idee und Praxis grenzüberschreitender Projekte 

   Švarcová, Klára (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato práce se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v rámci Evropské unie. Na základě literární rešerše budou popsány obecné aspekty, vývoj a formy přeshraniční spolupráce. Oblastní vymezení přeshraniční spolupráce se pro ...
  • Intimní lyrika Berty Mühlsteinové a její recepce 

   Kliková, Marie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá básnickou tvorbou Berty Mühlsteinové. Autorka prózy a poezie, která byla známá především v druhé polovině 19. století, působila v "kruhu" spisovatelek kolem Karoliny Světlé. Důležitou osobou v ...
  • ISMAIL KADARE DER ZERRISSENE APRIL UND GÜNTER GRASS IM KREBSGANG. AUF DER SUCHE NACH GESCHICHTE. 

   Prenaj, Donika (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání literárního díla Krvavý duben od Ismaila Kadareho a díla Jako rak od Güntera Grasse. Tématem této bakalářské práce je porovnání děl dvou autorů různých národností - albánské ...
  • Italská a česká terminologie v evropských legislativních textech zaměřených na oblast: "Uznávání diplomů a kvalifikací v Evropské unii". 

   Benešová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem bakalářské práce je zkoumání českých překladů italské verze legislativních textů Evropské unie z oblasti? Uznávání diplomů a kvalifikací v Evropské unii?. První část definuje lingvistické pojmy termín a kolokace, ...
  • Italská mluvnice z pohledu českých gramatik a učebnic 

   Šefránková, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem bakalářské práce je podrobný popis českých gramatik a učebnic italštiny, které byly vydány po roce 1900 až do současnosti a zjistit, jakým způsobem jsou koncipovány, především se zaměřením na popis gramatického ...
  • Italská přirovnání typu "Adj-come-N" v porovnání s češtinou 

   Svobodová, Renata (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá italskými přirovnáními konkrétně vymezeného typu v komparaci s češtinou. Obsahuje teorii k danému tématu obecně a také výsledky vycházející z empirického zkoumání. Definování základů ...
  • Italská přísloví a jejich české ekvivalenty 

   Sedláčková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na téma "Italská přísloví a jejich české ekvivalenty". Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii a zabývá se definicí pojmu propoziční idiom, jeho vnitřní strukturou ...
  • Italské číslovky v porovnání s češtinou 

   Sirová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předmětem této bakalářské práce je porovnání italských číslovek s těmi českými. Ve druhé kapitole bude pozornost zaměřena na pohled italských a českých autorů na řazení číslovek mezi slovní druhy a rozlišování jejich ...
  • Italské frazeologismy obsahující názvy zvířat a jejich české ekvivalenty 

   Kováčová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá italskými idiomatickými spojeními, která obsahují název zvířete. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část se zabývá definicí termínu "idiom", klasifikací idiomů, jejich vnitřní ...
  • Italské neologismy z let 1900-1904 

   Melicharová, Monika (Jihočeská univerzita, 2012)
   Předmětem této bakalářské práce je zkoumání neologismů (slov nových), které se v italském jazyce objevily v rozmezí let 1900 - 1904. Práce je rozdělena na tři části, kde jsou postupně rozebrány jednotlivé slovotvorné ...
  • Italské neologismy z oblasti kosmetiky 

   Bielková, Petra (Jihočeská univerzita, 2012)
   Předmětem této bakalářské práce je zkoumání italských neologismů z oblasti kosmetiky v letech 1900 - 2011. Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretická obsahuje teoretické podklady pro pochopení a časové vymezení ...
  • Italské neologismy z oblasti sportu 

   Hamáčková, Kristina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předmětem této bakalářské práce je zkoumání neologismů z oblasti sportu v letech 1950 2014. Všeobecná část definuje samotný termín "neologismus" a otevírá otázky spojené s neologií a slovní zásobou obecně. Shrnuje poznatky ...