Now showing items 429-448 of 1418

  • Jakub František Prokyš 

   Oldřichová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2013)
   Jakub František Prokyš Bakalářská práce Jakub František Prokyš se zaměřuje na úspěšného malíře, který žil v 18. Století. Původem rodák Slánský, ale životní osudy ho zavedly do kulturně se rozvíjejících Jižní Čech. Byla ...
  • James Joyce and the science of mind - the approach of Cognitive Narratology to Dubliners 

   Zelená, Lenka (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá knihou Dubliners irského spisovatele Jamese Joyce a jejím vztahem k vědní disciplíně zvané Kognitivní naratologie. Cílem práce je analyzovat a následně interpretovat vybrané povídky právě ...
  • James Madison a vývoj jeho názorů na lidská práva 

   Osuchová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem této práce je představit čtvrtého prezidenta Spojených států amerických Jamese Madisona a jeho nejvýznamnější autorský počin The Bill of Rights. Primárním zdrojem mi jsou Listy federalistů, ve kterých sám James Madison ...
  • Jan Amos Komenský - Truchlivý I - IV 

   Kubisová, Petra (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a komparace čtyř dílů tzv. útěšných spisů Jana Amose Komenského, které vznikly v rozmezí let 1622 ? 1660 (K Truchlivému I a II připojil Komenský s velkým odstupem další dva díly ? ...
  • Jan Adolf ze Schwarzenberku a Řád zlatého rouna 

   Bauerová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2014)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje slavnostnímu udělení Řádu zlatého rouna hraběti Janu Adolfovi ze Schwarzenberku, které se uskutečnilo 1. prosince 1650 v Bruselu. Jejím cílem je zrekonstruovat průběh jednotlivých ...
  • Jan Jiří ze Švamberka. Životní příběh dědice rožmberského odkazu 

   Nauš, Stanislav (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předkládaná kvalifikační práce si klade za cíl zachytit životní příběh Jana Jiřího ze Švamberka od dětského věku až po otázku, jak jeho potomci naložili s otcovským odkazem. Přestože Jan Jiří náležel mezi prvořadé osobnosti ...
  • Jan Mukařovský a jeho pojetí estetična 

   Cestrová, Monika (Jihočeská univerzita, 2009)
  • Jana Zátková (1859-1933). Zapomenutá osobnost jihočeské historie? 

   Bílková, Klára (Jihočeská univerzita, 2008)
   Předložená bakalářská práce je pokusem o první komplexnější zachycení života a veřejné činnosti významné českobudějovické rodačky Jany Zátkové, která se do historie města zapsala nejen jako manželka vůdce českobudějovických ...
  • Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk 

   Karpíšková, Aneta (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho romány na základě ...
  • Jaroslav Strnad 

   Turková Nováková, Šárka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem bakalářské práce je život spisovatele Jaroslava Strnada. Cílem je zmapovat autorův život a jeho tvorbu, která vyšla na území České republiky v letech 1918 až 2000. Kapitola o historickém vývoji a exilu osvětluje ...
  • Jazyk a styl časopisu "dieselReport" 

   Padrtová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2012)
   Jazyk textů odborného funkčního stylu má svá přísná pravidla, přesto může být značně rozmanitý vzhledem k adresátovi, kterému je text určen. Vždy je ale třeba respektovat adresátovy předchozí zkušenosti, jeho vzdělání ...
  • Jazyk a styl Davida Jana Žáka v životopisném románu Návrat Krále Šumavy 

   Becková, Aneta (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce je soustředěna na lingvistickou analýzu životopisného románu Návrat Krále Šumavy (2012). Teoretická část obsahuje stručnou charakteristiku funkčního stylu uměleckého zahrnující textovou a jazykovou výstavbu. ...
  • Jazyk a styl Jiřího Hájíčka v díle Rybí krev 

   Sochorová, Marie (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou románu Jiřího Hájíčka Rybí krev (2012). Teoretická část je věnována stručné charakteristice funkčního stylu umělecké literatury se zaměřením na textovou a jazykovou výstavbu ...
  • Jazyk a styl mluvené české publicistiky 

   Kotylová, Alice (Jihočeská univerzita, 2012)
   Ve své bakalářské práci se zabývám jazykem a stylem mluvené české publicistiky se zaměřením na publicistiku politickou a sportovní. V teoretické části se věnuji popisu mluvené řeči (např. typy mluvené řeči či kulturou ...
  • Jazyk a styl povídkové tvorby Jana Balabána 

   Tušová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2012)
   Stěžejním bodem bakalářské práce bude jazyková analýza povídkové tvorby Jana Balabána, konkrétně souborů Možná, že odcházíme a Prázdniny. Budu se zabývat specifickými jazykově - stylovými prostředky a jejich funkcí v daných ...
  • Jazyk a styl psané české publicistiky v roce 1987 

   Adámková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2008)
   Hlavním cílem bakalářské práce je kompletní stylistický rozbor jazykových prostředků dnešního tisku a Rudého práva z roku 1987. Na porovnání jsem použila Mladou frontu DNES z roku 2008. Práce je rozdělena do dvou částí - ...
  • Jazyk a styl psané české publicistiky v roce 1988 

   Říhová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem práce je jazyk a styl české publicistiky a rozbor článků Rudého práva za celý rok 1988. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se týká komplexní charakteristiky publicistického ...
  • Jazyk a styl psané české publicistiky v roce 1989 

   Píšová, Olga (Jihočeská univerzita, 2008)
   Cílem bakalářské práce na téma ,,Jazyk a styl psané české publicistiky v roce 1989“ je stylistický rozbor deníku Rudé právo v období leden - prosinec 1989. Na základě shromážděného jazykového materiálu se pokusím ...
  • Jazyk a styl psaných zpravodajských textů 

   Nosková, Miloslava (Jihočeská univerzita, 2011)
   Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zpravodajských textů Mladé fronty DNES z poloviny roku 2010 (červenec-prosince) za účelem zjištění, do jaké míry je dodržována spisovnost českého jazyka a norma publicistického ...
  • Jazyk a styl románu Noční práce Jáchyma Topola 

   Novotná, Petra (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem bakalářské práce je jazyková analýza románu Noční práce Jáchyma Topola. Teoretická část obsahuje pojednání o stylu umělecké literatury a informace týkající se autora a jeho tvorby. Doplněna je recenzemi reagujícími ...