Now showing items 739-758 of 1418

  • Na plechárně - charakteristika komunity v díle Johna Steinbecka 

   Antošová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
   Práce si klade za cíl prozkoumat význam komunity a postavení jejích jednotlivých členů v díle Na plechárně amerického autora Johna Steinbecka. Zaměří se především na otázky přátelství a mezilidských vztahů ve výše zmíněném ...
  • Nabývání nemovitostí cizinci v Evropské unii s důrazem na situaci v České republice 

   Nouzová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce ‚qNabývání nemovitostí cizinci v Evropské unii s důrazem na situaci v České republice'' je rozdělena do tří hlavních kapitol. Předmětem první kapitoly je výklad a vysvětlení nejdůležitějších ...
  • Nadace Brücke/Most a její vliv na česko-německou kulturní spolupráci po roce 1997 

   Herelová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce je věnována česko-německým kulturním vztahům na přelomu 20. a 21. století, a to především na příkladu Nadace Brücke/Most, jež se zaměřuje na podporu česko-německého porozumění a spolupráce (Nadace byla ...
  • Nakladatelský program Daniela Adama z Veleslavína a jeho (ne)realizace ve veleslavínské tiskárně 

   Pozlerová, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se zabývá nakladatelským programem Daniela Adama z Veleslavína, jak ho zformuloval v předmluvách a dedikacích svých tisků. Následně srovnáme, nakolik tento ideál Veleslavín skutečně realizoval ve vydavatelské činnosti ...
  • Narace v animovaném filmu 

   Vlčková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2009)
  • Narativní postupy v Pratchettově Zeměploše 

   Felenda, Šimon (Jihočeská univerzita, 2017)
   Práce se zabývá narativními postupy Terryho Pratchetta v knižním cyklu Zeměplocha (Discworld). Pozornost se zaměřuje především na reprezentaci času, prostoru a postav ve vybraných knihách tohoto cyklu. Cílem práce je ...
  • Narativní svět povídek F. J. Rubeše 

   Veselá, Markéta (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato práce se zabývá způsobem vyprávění v Rubešových povídkách. Na vyprávění je nahlíženo z pohledu naratologie. Zaměřili jsme se na analýzu nejzákladnějších složek vyprávění, kterými jsou: vypravěč, postavy, prostor a ...
  • Narativy o světcích v Hájkově Kronice české jako inspirační východiska českých písní o svatých 16. a 17. století 

   Csuláková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předmětem bakalářské práce je analýza narativů o českých světcích v Kronice české, jejímž autorem je český kněz a kronikář Václav Hájek z Libočan. V návaznosti na analýzy J. Ivánka (viz Ivánek 2010) tato práce především ...
  • Národní buditel osvícený romantismem? 

   Franta, David (Jihočeská univerzita, 2013)
   Předmětem bakalářské práce je analýza a interpretace tří rozličných textů (příležitostná poezie, hrdinská epická skladba a zápis snu) Josefa Franta Šumavského (1796-1857), jež vznikaly na sklonku 20. a ve 30. letech 19. ...
  • Národní stereotypy: vztah Čechů a Španělů 

   Rybáková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl představit problematiku národních stereotypů, která napříč vědami vstupuje stále více do popředí vědeckého zkoumání. V rámci teoretické části práce je tato tématika nejprve analyzována ...
  • Názvy pražských restauračních zařízení z pohledu onomastiky 

   Sirová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2015)
   Téma bakalářské práce spadá do oblasti chrématonym. Autorka práce sestaví podrobný seznam pražských restaurací a na základě studia odborné literatury provede rozbor jed-notlivých sémantických skupin spolu s jejich motivacemi. ...
  • (Ne)možnosti působení Divadla Járy Cimrmana v podmínkách totalitního režimu 

   Pechačová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se soustředí na Divadlo Járy Cimrmana a jeho "boj o existenci" v letech 1967-1989. Snaží se zmapovat, do jaké míry mohlo toto programově apolitické divadlo působit v komunistickém režimu svobodně a ...
  • Nedestruktivní archeologie na objektech historického hrdelního práva v jižních Čechách 

   Šitnerová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Rešeršní část práce popisuje vnímání smrti ve středověku a raném novověku, seznamuje s termínem právní archeologie a podává přehled o archeologickém a topograficko-historickém stavu poznání tématu v České republice, ...
  • NEDESTRUKTIVNÍ VÝZKUM VOJENSKÝCH TÁBORŮ Z KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V JIŽNÍCH ČECHÁCH VÝCHODNĚ OD DEMARKAČNÍ LINIE 

   Pancíř, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato práce se zabývá vojenskými tábory z konce druhé světové války a blíže představuje několik vybraných lokalit v jižních Čechách. Práce tyto lokality zkoumá z historického a archeologického hlediska. Pro podrobnou ...
  • Nedeterminované plurálové podměty ve španělských neliterárních textech 

   Oulehlová, Jana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat případy výskytu nedeterminovaných plurálových podmětů ve španělských neliterárních textech. Teoretická část práce obsahuje seznámení s používáním určitého a neurčitého členu ve ...
  • Nejstarší pamětní kniha farnosti Vlachova Březí (1734-1811) 

   Hlavová, Jana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Hlavním úkolem bakalářské práce nesoucí název "Nejstarší pamětní kniha farnosti Vlachova Březí (1731-1811)" je představit čtenáři téma farních kronik. Jedná se o diplomatický rozbor pramene důležitého pro církevní dějiny ...
  • Nejstarší trhová kniha města Prachatice (1581-1665) 

   Tatárová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2007)
   Nejstarší trhová kniha města Prachatice (1581-1665) Edice Nejstarší trhové knihy města Prachatice je přehledem trhových smluv v městě Prachatice z let 1581 až 1665. Edice je formou regestáře. Regestář je určitý druh edice, ...
  • Neolitický dům na Balkáně - geneze a etnoarcheologické studium 

   Majerovičová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato práce se zaměřuje na dům a jeho vývoj v období neolitu v oblasti Balkánu. Jak byl objekt konstruován a vnitřně uspořádán. Jakým způsobem byl používán tehdejší společností a nakolik ovlivňovaly jednotlivé architektonické ...
  • Nespolehlivost ve vyprávění 

   Havlová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tzv. nespolehlivého vyprávění v literatuře, zabývá se otázkou jeho charakterizace a jeho určení. Předkládá několik teoretických výkladů nespolehlivosti, jež následuje analýza ...
  • Neurčité determinanty v současné francouzštině a jejich české ekvivalenty. 

   Žemličková, Klára (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem bakalářské práce je systém francouzských neurčitých determinantů. Cílem práce je na základě odborné literatury popsat jejich morfologické, syntaktické a sémantické vlastnosti včetně jejich funkce v diskurzu a s ...