Now showing items 835-854 of 1418

  • Padesátá léta 20. stol. v zrcadle české satiry. 

   Veselá, Alena (Jihočeská univerzita, 2010)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá satirou v Československu v první polovině 50. let 20. stol., konkrétně v letech 1954 a 1955. V této době začal být rozvoj satiry podporován Komunistickou stranou Československa a ...
  • Padělek a Autenticita 

   Svatý, Michal (Jihočeská univerzita, 2009)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problémem falza. Výchozím textem mé práce je kapitola "Umění a autenticita" z knihy Jazyky umění od Nelsona Goodmana. Soustředil jsem se na téma padělku ve vztahu k literárnímu textu a ...
  • Památky mariánského kultu v Plzni (od středověku do baroka) 

   Chalupová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Práce zkoumá mariánské památky v Plzni, jejich výskyt, ikonografii a příčiny vzniku jednotlivých typů. Úvodní kapitola shrnuje život Panny Marie. Následující kapitoly se zabývají historií města a církevních řádů působících ...
  • Památník Jakuba Popovického z Popovic (1576-1676) 

   Rosíková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce "Památník Jakuba Popovického z Popovic (1576 1676)" zpracovává studentský památník z doby raného novověku. Cílem bakalářské práce je provést celkový rozbor památníku, vytvořit kritickou edici a zasadit ...
  • Památník slečny Zimmerové z let 1818 - 1837 

   Marešová, Dana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce "Památník slečny Zimmerové z let 1818 - 1837" má za cíl vytvořit kritickou edici, jež doprovází kodikologický a obsahový popis a celkový rozbor zkoumaného památníku. Práce je rozdělena do čtyř hlavních ...
  • Paměti netolické rodiny Mollerů 

   Konzalová, Martina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce ?Paměti netolické rodiny Mollerů? si klade za cíl představit paměti netolické měšťanské rodiny, které pocházejí z let 1628 až 1854. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou stručně nastíněny ...
  • Paměti příbramského rodáka Ladislava Malého 

   Sladkovská, Barbora (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku osobních pramenů. Jejím cílem je seznámit s životem příbramského rodáka Ladislava Malého (1862-1956), pedagoga, spisovatele, cestovatele a vlastivědného pracovníka, a především ...
  • Pamětní kniha města Kožlany 1620 - 1719 

   Fantová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Předkládaná bakalářská práce "Pamětní kniha města Kožlany 1620 - 1719" si klade za cíl představit pamětní knihu, která vznikla v Kožlanech v 17. století a byla vedena až do počátku 18. století. Práce je rozčleněna do čtyř ...
  • Pamětní knihy farního úřadu Malenice (1734-1945) 

   Staněk, Libor (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce Pamětní knihy farního úřadu Malenice ( 1734-1945) se zabývá dvěma farními kronikami. Přináší jejich popis a charakteristiku a zamýšlí se nad možnostmi využití tohoto typu pramene pro historické bádání. Práce je ...
  • Pamětní knihy fary Němčice 1759-1939 

   Hospasková, Eliška (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce "Pamětní knihy fary Němčice 1759-1939" si klade za cíl seznámit s problematikou farních pamětních knih. Vytčené téma je sledováno na příkladu dvou pramenů tohoto druhu, vzniklých činností Farního úřadu ...
  • Pamětní knihy fary Římov z let 1786-1920 

   Hajs, David (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce Pamětní knihy fary Římov z let 1786-1920 si klade za cíl zdokumentovat celkový vývoj dvou farních kronik zmíněné jihočeské farnosti v uvedeném období. Primárním záměrem je podrobit detailnímu zkoumání ...
  • Paměť židovství ve veřejném prostoru na příkladu Pacovska 

   Holíková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se věnuje historii židovství, zvl. se zabývá konkrétně oblastí Pacovska. Velká část je věnovaná dochovaným židovským památkám v Pacově a jeho okolí, zejména židovským hřbitovům a židovským synagogám na tomto území. ...
  • Paměťové instituce Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska a česko-německá problematika v letech 1990-2013 

   Koštelová, Jana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá paměťovými institucemi Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska. Hlavním cílem je zmapování a následné porovnání vybraných časových výstav, které byly realizovány v letech 1990-2013 ...
  • Panství Hluboká nad Vltavou - proměny hospodářských a sociálních struktur během 17. a 18. století (sonda) 

   Vovsová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2010)
   Uvedená bakalářská práce se zaměřuje na rozbor hospodářských a sociálních struktur na území panství Hluboká nad Vltavou. Časový rozsah této práce zaujímá období mezi lety 1654 - 1714. Mezi hlavní prameny patřily nejstarší ...
  • Paratexty, jejich podoba a význam 

   Novák, Jakub (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou paratextů v literatuře a na knižním trhu se zaměřením na jejich charakteristiku, dělení a možné realizace. Předkládá příklady, především z české literatury, na nichž demonstruje ...
  • Participiální vazby ve francouzštině a jejich české ekvivalenty 

   Daňková, Klára (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem této práce je popsat hlavní vlastnosti francouzského příčestí a participiálních vazeb a určit na základě korpusové analýzy české ekvivalenty francouzských participiálních vazeb.\\ Práce je rozdělena na část teoretickou ...
  • Partnerské vztahy v raném novověku ve světle knih svědomí 

   Slabová, Ilona (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Partnerství měst a obcí - Praha a Norimberk 

   Procházková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá spoluprací obcí. Především je zaměřena na partnerství měst a obcí. Popisuje jeho vznik a význam, historický vývoj partnerské spolupráce, současné trendy v této oblasti, možnosti financování ...
  • Partnerství měst České Budějovice a Lorient z pohledu francouzské strany 

   Valášková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce "Partnerství měst České Budějovice a Lorient z pohledu francouzské strany" pojednává o spolupráci dvou evropských měst, která započala v 60.letech 20.století, po seznámení dvou rodin, Břeských a Saffre. ...
  • Partnerství měst Jihočeského kraje s městy frankofonních regionů. Politická podpora a občanská společnost. 

   Hájková, Hana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Předložená bakalářská práce pojednává o mezinárodní spolupráci měst Jihočeského kraje s městy ve Francii. Jedná se o města České Budějovice a Lorient, Tábor a Dole, Milevsko a Guichen, Blatná a Sargé-les-Le Mans a v neposlední ...