Now showing items 1267-1286 of 1418

  • Uherské bojiště v letech 1716-1717 očima Jiřího Oliviera Wallise 

   Řezáčová, Monika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje historii tureckého nebezpečí a obrazu Turka v očích obyvatel habsburské monarchie. Z heuristického hlediska vychází z badatelsky doposud opomíjené korespondence Jiřího Oliviera Wallise ...
  • Ukřižování ze Skalice - slohové souvislosti a otázka provenie 

   Hořejšová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá deskovým obrazem Ukřižování ze Skalice z období první poloviny 15. století. První část textu se věnuje dosavadnímu bádání, stavu dochování desky a ikonografii. V dalších kapitolách jsou popsány ...
  • Uliční názvosloví v městě Kaplice 

   Janeček, Vít (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá jmény ulic, náměstí, význačných staveb a dalších prostranství ve městě Kaplici v okrese Český Krumlov. Na základě archivních pramenů, historické a memoárové literatury sleduje historii města, ...
  • Umělecké sklo Františka Víznera 

   Petrová, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem bakalářské práce je hlubší nahlédnutí do tvorby jednoho z významných sklářských výtvarníků druhé poloviny 20. století Františka Víznera. Práce podrobně analyzuje Víznerovu tvorbu, která výrazně zasáhla do několika ...
  • Umění a jeho "anti-realistická" povaha 

   Němec, Petr (Jihočeská univerzita, 2013)
   Výchozím tématem bakalářské práce je představení a objasnění slavné teze Edwarda Bullougha o anti-realistické povaze veškerého umění. Pokusí se zodpovědět na otázky po vztahu uměleckých děl a reality, ve které žijeme. ...
  • Umění a rituál: Návrat umění do rituálu 

   Sluková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2010)
   Ve své bakalářské práci se studentka bude zabývat vztahem umění a rituálu, změnami, jimiž oba pojmy prochází a jejich vzájemnou existencí a kooperací v průběhu kulturních a časových proměn. Bude vycházet z určení možných ...
  • Umění mezi galerií a ulicí aneb Čím jsou graffiti 

   Hrubá, Klára (Jihočeská univerzita, 2009)
   Charakteristika: Obecným rámcem této práce je postižení soudobého fenoménu - graffiti v kontextu současného trendu nabourávání ustálených hranic v umění, galerii a teorii. Teoretická část práce je založena na zmapování ...
  • Umění myšlenky. Teorie konceptuálního umění. 

   Radová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konceptualismu ve vizuálním umění. Představuje jeho základní myšlenky a aplikuje je na vybrané klasické estetické koncepce (Šklovského metoda ozvláštnění). Dále uvádí tři autory ...
  • Umění ve veřejném prostoru v letech 1945-1989 v Českých Budějovicích 

   Novotná, Anna (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se věnuje sochám ve veřejném prostoru Českých Budějovic realizovaných v letech 1945 až 1989. Šest vybraných děl bylo podrobeno formální analýze a uměleckohistorickému zhodnocení. Dále se práce zabývá ...
  • Umění, kýč a kulturní vrstvy 

   Nachlinger, David (Jihočeská univerzita, 2012)
  • UNASUR - analýza jihoamerické integrace 

   Špitálská, Iveta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Úkolem práce je objasnit proces integrací v latinskoamerickém regionu. V teoretické části vymezuji hranice pro Latinskou Ameriku a rozebírám původ názvu. Rovněž se zabývám teorií pojmů související s tématem integrace. V ...
  • Uncovering the L2 motivational system: a pilot study of Czech and Polish students 

   Dacheva, Elena (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat motivační systém osvojování druhého jazyka u českých a polských studentů studujících anglický jazyk a literaturu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Jagellonské ...
  • Unpredictable Pronunciation of British Place Names 

   Kopecká, Eliška (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit seznam místních jmen na území Velké Británie, které mají z pohledu českých mluvčích obtížně předvídatelnou výslovnost, tedy takových, kde je výslovnost obtížně odvoditelná z pravopisu při ...
  • Urbanonyma v městě Týn nad Vltavou 

   Balínková, Petra (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem této bakalářské práce jsou urbanonyma v městě Týně nad Vltavou. Předmětem práce je soupis názvů ulic v historickém jádru města, názvů přilehlých ulic, novějších městských částí a jejich ulic. Názvy ulic jsou tříděny ...
  • Urbární rejstříky arcibiskupského panství Týn nad Vltavou 1719-1723 

   Hrbková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá urbáři vltavotýnského panství v letech 1719 až 1723. Zahrnuje obecnou definici urbářů jakožto důležitých historických pramenů a zároveň detailně popisuje, zkoumá a porovnává urbáře vltavotýnského ...
  • Urbář fary Horažďovice z roku 1773 

   Hesounová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato bakalářská práce analyzuje dvě knihy urbářů fary v Horažďovicích z r. 1773 a obsahuje také jejich edici. Fara v Horažďovicích a některé okolní vesnice patřily k panství řádu maltézských rytířů, kteří sídlili ve ...
  • Utrpení a teror v koncentračních táborech 

   Šimic, Martin (Jihočeská univerzita, 2016)
   Hlavním tématem mé práce bylo popsat jednotlivé koncentrační tábory, kde vězni denně bojovali o život. V následujících kapitolách by si měl čtenář uvědomit, jakými hrůzami si lidé v táborech procházeli. Práce se skládá ...
  • Užití a význam členu u vlastních jmen osob v italštině (korpusová analýza) 

   Jansová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předmětem této práce je zkoumání užití a významu členu u vlastních jmen osob v italštině. Práce má dvě části teoretickou a empirickou. V části teoretické je definován člen a jeho tvary, dále jsou popsána pravidla pro ...
  • Užití členů a dalších determinantů u posesiv v italštině 

   Gabrišková, Denisa (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tématem bakalářské práce je užití členů a dalších determinantů u posesiv. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části bude mým cílem na základě odborné literatury popsat teorii posesiv, především pak postavení ...
  • Užití pravidelného a nepravidelného tvaru participia: norma versus úzus 

   Kubaláková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tématem bakalářské práce je užití pravidelného a nepravidelného tvaru participia: norma versus úzus. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části charakterizujeme participium v souvislosti ...