Now showing items 1372-1391 of 1418

  • Zahrada jako estetický objekt (a jako umělecké dílo?) 

   Špaková, Eliška (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato práce se bude věnovat problematice vnímání okrasných zahrad tak, jak je pojednána v díle současného filozofa Davida E. Coopera a filozofky Mary Millerové. Představí otázku zahrady jako specifického estetického objektu, ...
  • Zahraničně obchodní vztahy České republiky a Španělska 

   Knoz, Oldřich (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tématem této bakalářské práce je problematika zahraničně obchodních vztahů mezi Českou republikou a Španělskem. Hlavním cílem této práce je zhodnotit vývoj zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a vymezit ...
  • Zahraniční obchod České republiky s Francií 

   Glamošová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem bakalářské práce je zahraniční obchod České republiky s Francií. Cílem práce je zhodnotit zahraniční obchod mezi Českou republikou a Francií a vymezit hlavní vývojové trendy. V teoretické části se práce zabývá ...
  • Zahraniční obchod mezi Českou a Alžírskou republikou 

   Davídková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tématem této bakalářské práce je zahraniční obchod mezi Českou a Alžírskou republikou. Cílem práce je zhodnotit zahraniční obchod mezi Českou a Alžírskou republikou a vymezit hlavní vývojové trendy. První, teoretická, část ...
  • Zahraniční rozvojová spolupráce Španělska 

   Dostálová, Eva (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce pojednává o stavu zahraniční rozvojové spolupráce Španělska v průběhu několika minulých let. Jejím cílem je analyzovat tento stav prostřednictvím popisu vybraných stěžejních komponentů a sekundárně tak ...
  • Zajatecký tábor a tábor nucených prací Vojna v dobové reflexi obyvatelstva Příbramska 

   Olbert, Michal (Jihočeská univerzita, 2009)
   Má práce Tábor Vojna a jeho reflexe obyvateli na Příbramsku je pohled na tento tábor očima prostých lidí. Pro některé z nich toto místo znamenalo pracovní příležitost, pro jiné místo, kam by se nikdy nechtěli dostat. ...
  • Zapojení EU do prosazování principů spravedlivého obchodu 

   Čížková, Jana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tématem této bakalářské práce je Zapojení EU do prosazování principů spravedlivého obchodu (Fair Trade). Cílem práce je charakterizovat přístup Evropské unie a vybraných členských států k otázce spravedlivého obchodu s ...
  • Zapojení Jihočeského kraje do Evropského regionu Dunaj-Vltava 

   Medvíďová, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na téma zapojení Jihočeského kraje do Evropského regionu Dunaj-Vltava. Rozdělena je do čtyř hlavních kapitol. První se zabývá vývojem přeshraniční spolupráce, což zahrnuje definici regionu, ...
  • Základní italská terminologie v oblasti módy 

   Vaňková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce je shrnutí základního italského lexika z oblasti oděvů a doplňků. Práce se zabývá prvky složení italské slovní zásoby a slovotvornými procesy, které se v této terminologii užívají. Velmi stručně ...
  • Základní témata strukturalismu Jana Mukařovského 

   Vaněčková, Hana (Jihočeská univerzita, 2011)
  • Zámek a romantický park ve Vlašimi 

   Jedličková, Simona (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem této bakalářské práce je zámek a romantický park ve Vlašimi. Zaměřuje se především na architektonické proměny zámku a snaží se postihnout historii od jeho počátků až po současnost. Historie zámku začíná již ve 14. ...
  • Zámek Bechyně - stavební historie a výzdobné prvky 

   Návratová, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce dokumentuje stavební vývoj bechyňského zámku. Autorka představí podrobněji tři hlavní etapy tohoto sídla jak z hlediska majetkových poměrů, tak stavební činnosti. První část práce nastiňuje prvotní ...
  • Zámek Kratochvíle 

   Čoudková, Iva (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem mé bakalářské práce je zámek Kratochvíle. V prvé řadě se zabývám bohatou stavební historií zámku Kratochvíle. V této souvislosti jsem vytvořila i profil stavebníka Kratochvíle - Viléma z Rožmberka. Jeho partnerem ...
  • Zámek Louňovice pod Blaníkem. Historie objektu, zhodnocení jeho architektury a umělecké výzdoby 

   Drlík, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce se zabývá stavební historií raně barokního zámku v Louňovicích pod Blaníkem, kterému, ačkoliv se jedná o velmi zajímavý a hodnotný objekt, byla doposud věnována jen velmi malá pozornost. V návaznosti na ...
  • Zámek Třeboň za posledních Rožmberků 

   Valenta, Petr (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se zabývá shrnutím stavebních prací, které proběhli na třeboňském zámku na přání posledních dvou rožmberských šlechticů Viléma a Petra Voka z Rožmberka mezi léty 1565 1612. V první kapitole se autor zaměřuje na ...
  • Zámek v Blatné 

   Drdáková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Předmětem bakalářské práce "Zámek v Blatné" je sepsání monografie daného objektu. První dvě části jsou věnovány románskému a gotickému období a nachází se v nich rozbor jednotlivý staveb, freskových výzdob a šlechtických ...
  • Zámek v Chlumu u Třeboně - stavební vývoj a kontext zámku 

   Skořepová, Eva (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce Zámek v Chlumu u Třeboně stavební vývoj a kontext zámku shrnuje a uceluje základní informace vztahující se k budově zámku i přilehlému parku se zaměřením na poslední přestavbu mezi lety 1901-1903. Eva ...
  • Zámek Vimperk. Stavební úpravy a výzdoba zámku za Jáchyma Novohradského z Kolowrat 

   Nová, Alena (Jihočeská univerzita, 2015)
   Nedávné objevy na vimperském zámku aktualizují otázku stavební historie. Bakalářská práce je zaměřena na úsek stavebních dějin a výzdobu zámku v držení šlechtického rodu Novohradských z Kolowrat na počátku 17. století. ...
  • Zbraně v domácnostech měšťanů Volyně podle soupisu z roku 1551 

   Gajdoš, Patrik (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá zbraněmi v domácnostech města Volyně podle dochovaného soupisu ozbrojení z roku 1551. Klade si za cíl představit úroveň osobní výzbroje obyvatel v raně novověkém městě a interpretuje ...
  • Zdánlivý mír 

   Tesařová, Iva (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce ''Zdánlivý mír'' pojednává o tematice války v poezii 50. let 20. století. Úvodní část se zabývá historickými událostmi, které měli vliv na vývoj poezie a literatury, a dobovým kontextem. Tato práce popisuje ...