Now showing items 1259-1278 of 1418

  • Tvorba Hany Bělohradské v 60. letech 20. století 

   Hrůzová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Ve své bakalářské práci se budu zabývat díly autorky Hany Bělohradské,která vyšla v 60. letech 20. století. V těchto jejích raných textech ? Bez krásy, bez límce, Vítr se stočí k jihovýchodu a Poslední ...
  • Tvorba Jakuba Bursy a její porovnání s typologicky podobnými stavbami 

   Schimová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce je sestavena tak, že obsahuje informace o jihočeském zedníku Jakubu Bursovy. V první části práce je seznámení se sídly a usedlostmi. Jsou zde informace o sídlech rozlišovaných podle půdorysného typu. Na ...
  • Tvorba Josefa Váchala v souvislosti s českým literárním a kulturním kontextem 1. poloviny 20. století. 

   Kůs, Václav (Jihočeská univerzita, 2010)
   Bakalářská práce se zabývá sledováním vývoje Váchalovy reflexe dobových společenských a kulturních souvislostí od počátku dvacátého století, zejména dvacátých a třicátých let. Na základě rozboru Váchalových deníkových ...
  • Tvorba Ladislava Fukse v 70. letech 

   Francová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce Tvroba Ladislava Fukse v 70. letech interpretuje devět stěžejních děl této etapy a následně je spolu komparuje. Analýzou jsou zjištěny společné motivy tematické i jazykové. Pozornost je věnována vývoji a ...
  • Typologie a sémiotika ženských postav v díle Ladislava Klímy 

   Adamcová, Eva (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se soustředí na dílo Ladislava Klímy, a to především na jeho ženské postavy. Teoretická část práce se věnuje sémiotice a sémiotickým teoriím několika odborníků. Praktická část je věnována nejdříve tématu ...
  • Typologie italských adjektiv fungujících jako adverbia 

   Kmeťová, Kamila (Jihočeská univerzita, 2015)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je typologie italských adjektiv fungujících jako adverbia. Práce je rozdělena na část teoretickou a analytickou. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou italských ...
  • Týdeník Tvorba 1946-1948 

   Krejčířová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem komunistického týdeníku Tvorba od roku 1946 až do únorových událostí roku 1948. Provedená analýza se zaměřuje na články s kulturně-politickou tematikou, jejichž prostřednictvím se toto ...
  • Tzv. Bítovská Madona - otázka datace a slohové provenience 

   Binder, Jan (Jihočeská univerzita, 2013)
   Předmětem předkládané bakalářské práce "Tzv. Bítovská madona otázka datace a slohové provenience" je provedení komparace vzácné sochařské památky s vybraným okruhem tuzemských i zahraničních památek stejného typu a přinést ...
  • Uherské bojiště v letech 1716-1717 očima Jiřího Oliviera Wallise 

   Řezáčová, Monika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje historii tureckého nebezpečí a obrazu Turka v očích obyvatel habsburské monarchie. Z heuristického hlediska vychází z badatelsky doposud opomíjené korespondence Jiřího Oliviera Wallise ...
  • Ukřižování ze Skalice - slohové souvislosti a otázka provenie 

   Hořejšová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá deskovým obrazem Ukřižování ze Skalice z období první poloviny 15. století. První část textu se věnuje dosavadnímu bádání, stavu dochování desky a ikonografii. V dalších kapitolách jsou popsány ...
  • Uliční názvosloví v městě Kaplice 

   Janeček, Vít (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zabývá jmény ulic, náměstí, význačných staveb a dalších prostranství ve městě Kaplici v okrese Český Krumlov. Na základě archivních pramenů, historické a memoárové literatury sleduje historii města, ...
  • Umělecké sklo Františka Víznera 

   Petrová, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem bakalářské práce je hlubší nahlédnutí do tvorby jednoho z významných sklářských výtvarníků druhé poloviny 20. století Františka Víznera. Práce podrobně analyzuje Víznerovu tvorbu, která výrazně zasáhla do několika ...
  • Umění a jeho "anti-realistická" povaha 

   Němec, Petr (Jihočeská univerzita, 2013)
   Výchozím tématem bakalářské práce je představení a objasnění slavné teze Edwarda Bullougha o anti-realistické povaze veškerého umění. Pokusí se zodpovědět na otázky po vztahu uměleckých děl a reality, ve které žijeme. ...
  • Umění a rituál: Návrat umění do rituálu 

   Sluková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2010)
   Ve své bakalářské práci se studentka bude zabývat vztahem umění a rituálu, změnami, jimiž oba pojmy prochází a jejich vzájemnou existencí a kooperací v průběhu kulturních a časových proměn. Bude vycházet z určení možných ...
  • Umění mezi galerií a ulicí aneb Čím jsou graffiti 

   Hrubá, Klára (Jihočeská univerzita, 2009)
   Charakteristika: Obecným rámcem této práce je postižení soudobého fenoménu - graffiti v kontextu současného trendu nabourávání ustálených hranic v umění, galerii a teorii. Teoretická část práce je založena na zmapování ...
  • Umění myšlenky. Teorie konceptuálního umění. 

   Radová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konceptualismu ve vizuálním umění. Představuje jeho základní myšlenky a aplikuje je na vybrané klasické estetické koncepce (Šklovského metoda ozvláštnění). Dále uvádí tři autory ...
  • Umění ve veřejném prostoru v letech 1945-1989 v Českých Budějovicích 

   Novotná, Anna (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se věnuje sochám ve veřejném prostoru Českých Budějovic realizovaných v letech 1945 až 1989. Šest vybraných děl bylo podrobeno formální analýze a uměleckohistorickému zhodnocení. Dále se práce zabývá ...
  • Umění, kýč a kulturní vrstvy 

   Nachlinger, David (Jihočeská univerzita, 2012)
  • UNASUR - analýza jihoamerické integrace 

   Špitálská, Iveta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Úkolem práce je objasnit proces integrací v latinskoamerickém regionu. V teoretické části vymezuji hranice pro Latinskou Ameriku a rozebírám původ názvu. Rovněž se zabývám teorií pojmů související s tématem integrace. V ...
  • Uncovering the L2 motivational system: a pilot study of Czech and Polish students 

   Dacheva, Elena (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat motivační systém osvojování druhého jazyka u českých a polských studentů studujících anglický jazyk a literaturu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Jagellonské ...