Now showing items 1279-1298 of 1418

  • Unpredictable Pronunciation of British Place Names 

   Kopecká, Eliška (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit seznam místních jmen na území Velké Británie, které mají z pohledu českých mluvčích obtížně předvídatelnou výslovnost, tedy takových, kde je výslovnost obtížně odvoditelná z pravopisu při ...
  • Urbanonyma v městě Týn nad Vltavou 

   Balínková, Petra (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem této bakalářské práce jsou urbanonyma v městě Týně nad Vltavou. Předmětem práce je soupis názvů ulic v historickém jádru města, názvů přilehlých ulic, novějších městských částí a jejich ulic. Názvy ulic jsou tříděny ...
  • Urbární rejstříky arcibiskupského panství Týn nad Vltavou 1719-1723 

   Hrbková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá urbáři vltavotýnského panství v letech 1719 až 1723. Zahrnuje obecnou definici urbářů jakožto důležitých historických pramenů a zároveň detailně popisuje, zkoumá a porovnává urbáře vltavotýnského ...
  • Urbář fary Horažďovice z roku 1773 

   Hesounová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato bakalářská práce analyzuje dvě knihy urbářů fary v Horažďovicích z r. 1773 a obsahuje také jejich edici. Fara v Horažďovicích a některé okolní vesnice patřily k panství řádu maltézských rytířů, kteří sídlili ve ...
  • Utrpení a teror v koncentračních táborech 

   Šimic, Martin (Jihočeská univerzita, 2016)
   Hlavním tématem mé práce bylo popsat jednotlivé koncentrační tábory, kde vězni denně bojovali o život. V následujících kapitolách by si měl čtenář uvědomit, jakými hrůzami si lidé v táborech procházeli. Práce se skládá ...
  • Užití a význam členu u vlastních jmen osob v italštině (korpusová analýza) 

   Jansová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Předmětem této práce je zkoumání užití a významu členu u vlastních jmen osob v italštině. Práce má dvě části teoretickou a empirickou. V části teoretické je definován člen a jeho tvary, dále jsou popsána pravidla pro ...
  • Užití členů a dalších determinantů u posesiv v italštině 

   Gabrišková, Denisa (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tématem bakalářské práce je užití členů a dalších determinantů u posesiv. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části bude mým cílem na základě odborné literatury popsat teorii posesiv, především pak postavení ...
  • Užití pravidelného a nepravidelného tvaru participia: norma versus úzus 

   Kubaláková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tématem bakalářské práce je užití pravidelného a nepravidelného tvaru participia: norma versus úzus. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části charakterizujeme participium v souvislosti ...
  • Užívání časů minulých na území Mexika (srovnávací studie) 

   Pivková, Dominika (Jihočeská univerzita, 2019)
   Uvedená bakalářská práce se zabývá popisem a srovnáním slovesných časů minulých na území Mexika a Španělska. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, která je rozdělena do celkem pěti kapitol. První kapitola ...
  • Užívání časů minulých na území Venezuely (srovnávací studie) 

   Chmelíková, Eva (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tématem této bakalářské práce je srovnání použití jednotlivých minulých časů na území Venezuely. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o užití minulých časů španělského jazyka, ...
  • Užívání frazeologie v běžné komunikaci 

   Kaasová, Martina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Ve své bakalářské práci se zaměřuji na užívání frazeologie v běžné komunikaci. Tato práce je členěna do dvou částí. První část je teoretická a druhá část je praktická. Hlavním úkolem první, tedy teoretické části, je ...
  • Užívání slovesných způsobů ve francouzských vedlejších větách vztažných (s ohledem na české ekvivalenty). 

   Knappová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem této bakalářské práce je užívání slovesných způsobů ve francouzských vedlejších větách vztažných (s ohledem na české ekvivalenty). Práce je rozdělena do dvou hlavních částí ? teoretické a praktické. V teoretické ...
  • Úloha estetického prožitku v estetice Romana Ingardena a Stephena Coburna Peppera 

   Radostová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem této práce je analýza a porovnání koncepcí estetického prožitku dvou významných osobností estetiky 20. století, Romana Ingardena a Stephena Coburna Peppera. Na pozadí tohoto rozboru vyvstanou důležité otázky, na které ...
  • Úloha kultury v rozvoji venkovských oblastí 

   Popelková, Andrea (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářské práce se zabývá úlohou kultury v rozvoji venkovských oblastí. Od vymezení základních pojmů, které s venkovem a s kulturou jsou neodmyslitelně spjaty, přes nejdůležitější historické okamžiky, které venkov v ...
  • Ústa na Petlici. Obraz "disidentského ghetta" v díle Ludvíka Vaculíka 

   Simůnková, Aneta (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce nesoucí titul "Ústa na Petlici" reflektuje otázky českého disentu na poli literárního prostoru v rozmezí let 1968 - 1980. Své podklady čerpá z deníkové prózy Ludvíka Vaculíka, z níž se pokouší extrahovat ...
  • "Útěk do lesů a za dobrodružstvím" a jeho reprezentace v české literatuře 1. poloviny 20. století 

   Němcová, Věra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zaměří na dobrodružnou literaturu v českém prostředí v první polovině 20. století, a to zejména na literaturu týkající se vzniku a rozšiřování trampského hnutí u nás, které se jako fenomén. "útěku do ...
  • Územní a populační vývoj vesnice Lštění od poloviny 18. století do současnosti 

   Blahoutová, Milada (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce je zaměřená na vesnici Lštění v průběhu let 1750 až 2011. Práce je napsána na základě demografické analýzy obyvatelstva a geografické analýzy počtu obytných budov. První část práce se soustřeďuje na popis ...
  • Varianty překladu německých kompozit do češtiny (doloženo na překladech ekonomických textů) 

   Vonášková, Jiřina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Pro překlad německých kompozit do českého jazyka existuje velké množství variant. Důvodem je fakt, že v německém jazyce zaujímá nejdůležitější místo mezi slovotvornými typy kompozice, v českém jazyce je hlavním slovotvorným ...
  • Václav a Boleslav v literatuře národního obrození 

   Dušková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2009)
   Anotace: Bakalářská práce se zabývá starou literární látkou, kterou zpracovávali hlavně legendisté. Tématem je motiv bratrovraždy Václava Boleslavem. My se v této prácisoustředíme na dvě díla, která se tímto námětem zabývají ...
  • Václav a Klára Pacltovi jako protagonisté dělnického hnutí první poloviny 20. století 

   Dušáková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2009)
   V první části své bakalářské práce, která je nazvána Václav a Klára Pacltovi jako protagonisté dělnického hnutí první poloviny 20. století, jsem se pokusila přiblížit problematiku dělnického hnutí, jeho příčiny, průběh a ...