Now showing items 607-626 of 1418

  • Kostel v Panenském Týnci - nástin stavební technologie 

   Pavlíčková, Anna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tématem mé práce je objekt nedostavěného klášterního kostela v Panenském Týnci. Jedná se o stavbu, jejíž současný stav je vhodný pro prvotní seznámení se se stavebními technologiemi středověkého sakrálního stavitelství, ...
  • Kostel Všech svatých v Olbramovicích stavební historie a uměleckohistorické souvislosti 

   Drábek, Jiří (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předmětem této bakalářské práce je kostel Všech svatých, který se nachází ve vesnici zvané Olbramovice, lokalizované ve středních Čechách na Benešovsku. Stavební historie kostela sahá až do 12. století. Bakalářská práce ...
  • "Krankengeschichte" Jiřího Buquoye. Popis nemoci jako pramen osobní povahy 

   Morawetz, Michal (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce si klade za cíl připravit kritickou edici a rozbor popisu nemocí, který se dochoval v pozůstalosti hraběte Jiřího Františka z Buquoy ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Práce zařazuje spis do kontextu ...
  • Kratochvilné čtení o schytralé Finettě, jinák Popelce tak nazvané - od francouzské conte de fées k české knížce lidového čtení 

   Neugebauerová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Příběh o Popelce patří k nejznámějším evropským narativům novověké slovesnosti. Tato práce se zabývá srovnáním dvou textů o Popelce, a to francouzského originálu Finette Cendron a českého překladu Kratochvilné čtení o ...
  • Kriminalromane oder psychologische Prosa? Judith W. Taschlers Sommer wie Winter und Die Deutschlehrerin. 

   Beyerová, Václava (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tématem této bakalářské práce je literární rozbor děl Sommer wie Winter a Die Deutschlehrerin současné rakouské autorky Judith W. Taschler. Jednou ze základních otázek, na kterou je v dané práci hledána odpověď, je žánrové ...
  • Kritický diskurs v letech 1918 - 1922 (recepce raného díla bratří Čapků). 

   Brynych, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kritického diskursu v českém literárním prostředí v letech 1918-1922 ve vztahu k ranému modernistickému dílu bratří Čapků. V teoretické části se zabývá různými přístupy k literární ...
  • Kronika českobudějovického měšťana Adriana Adalberta Battisty (1463-1656) 

   Květová, Miroslava (Jihočeská univerzita, 2011)
   Bakalářská práce Kronika českobudějovického měšťana Adriana Adalberta Battisty (1463-1656) se zaměřuje na srovnání Battistovy kroniky s ostatními kronikami českobudějovických měšťanů z období raného novověku. Součástí ...
  • Křest v myšlení raně novověkého měšťana 

   Jiroutová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Kult Benita Mussoliniho v současné Itálii 

   Perez Medrano, Jana (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem práce je zhodnotit kult Mussoliniho osobnosti od jeho počátků až do současnosti. První tři kapitoly představují průřez životem Benita Mussoliniho. Zachycují nejdůležitější milníky jeho života, přiblížují jeho povahu, ...
  • Kult boha Quetzalcóatla v indiánských civilizacích Mezoameriky 

   Dohnalová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této bakalářské práce je představit roli boha Quetzalcóatla v indiánských civilizacích Mezoameriky. Práce se zaměřuje na kult Opeřeného Hada v předkolumbovském období. V první části přiblíží autorka mezoamerickou ...
  • Kult sv. Jana Nepomuckého a vybrané nepomucké památky v jižních Čechách 

   Vybíralová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem mé bakalářské práce je kult svatého Jana Nepomuckého, zemského patrona a mučedníka. Nejdříve se zaměřuji na jeho život a tragickou smrt, posléze přecházím k mapování a popisu vývoje kultu. Tuto část nadále rozšiřuji ...
  • KULTUR FÜR ALLE. FORMEM OFFIZIELLER KULTURPOLITIK IN DEUTSCHLAND UND TSCHECHIEN 

   Danielowitzová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce se zabývá problematikou státní kulturní politiky v České republice a v Německu. V první části se autor bakalářské práce věnuje vymezení pojmu kulturní politiky, jejím úkolům a chápání kulturní politiky v rámci UNESCO ...
  • Kulturhauptstädte Europas: Linz 2009 und Pilsen 2015 

   Ondráčková, Ivana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá evropskými hlavními městy kultury Linzem (titul v roce 2009) a Plzní (titul v roce 2015), porovnání jejich projektů, které jsou a budou pro společnost přínosné i po ukončení roku s titulem ...
  • Kulturní a spolkový život v Pacově 1859-1914 (1918) 

   David, Josef (Jihočeská univerzita, 2009)
   Předmětem zájmu bakalářská práce je "Kulturní a spolkový život v Pacově 1859- 1914 (1918)". Práce je rozvržena do pěti kapitol. V úvodu rozebírám použitou literaturu, archivní materiál a použité tiskoviny. První dvě kapitoly ...
  • Kulturní časopis "Listy pro umění a kritiku" 

   Haringová, Nela (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se zaměřuje na obsah kulturního časopisu Listy pro umění a kritiku, který vycházel v letech 1933-1937. Pro lepší pochopení dané problematiky se práce okrajově zabývá historickým kontextem periodika. Hlavním ...
  • Kulturní marketing 

   Strnadová, Žaneta (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato bakalářská práce se zabývá kulturní akcí Dny španělské kultury 2010. První část práce obsahuje základní pojmy kulturního marketingu. V další časti se věnuji obecným informacím o Španělsku, programu Dnů španělské kultury ...
  • Kulturní politika ČR 

   Macháčková, Monika (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce se zabývá existencí a vývojem kulturní politiky v ČR. Komparuje jediné dva oficiální dokumenty deklarující kulturní politiku ČR: Kulturní politika (na léta 2001 - 2005) a Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014. ...
  • Kunderova teorie umění 

   Černošková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce se zabývá texty Milana Kundery, především jeho esejistikou. Cílem práce je najít klíčová témata v jeho teoretických úvahách a zhodnotit, zda směřují k souvislé teorii umění. Hlavními tématy jsou obecné úvahy o ...
  • Kýč a umění 

   Žáčková, Petra (Jihočeská univerzita, 2013)
  • Kýč jako prostředek k ovládnutí mas 

   Katrušáková, Iva (Jihočeská univerzita, 2009)