Now showing items 721-740 of 1329

  • Obal Rozkoš Střížovice v letech 1966-1989 

   Mátl, Michal (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování vývoje hospodaření závodu Obal Rozkoš v obci Střížovice ležící nedaleko městečka Strmilov v bývalém okrese Jindřichův Hradec v letech 1966-1989. Zahrnuje jinými slovy období ...
  • Období normalizace očima současných českých autorů 

   Rozboudová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá vybranými díly několika českých autorů, v nichž je zachyceno období tzv. normalizace. V centru pozornosti jsou prózy napsané nebo editované po listopadu 1989. Na základě komparace vybraných děl ...
  • Obraz a kult sv. Rocha v jižních Čechách v 17. a 18. století 

   Hojková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zabývá kultem sv. Rocha v 17. a 18. století v Čechách. Úvod práce je věnován životu světce, jeho legendám, kultu a základnímu přehledu jeho ikonografie v evropském umění. Další část práce se zabývá ...
  • Obraz blízkovýchodního dění v letech 2012-2015 na stránkách německého tisku 

   Pecková, Tereza Lýdie (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem na Blízkém východě v letech 20122014. Dále se věnuje migrační a integrační situaci v Německu. Cílem práce jednak byla snaha přiblížit dlouhodobou německou politiku multikulturalismu ...
  • Obraz dětství a mládí sv. Václava a sv. Vojtěcha v českých legendách 

   Závodská, Dana (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce pojednává o obrazu dětství a mládí svatého Václava a svatého Vojtěcha v českých legendách. O tom, jak jsou vnímány v staroslověnské a latinské hagiografii. Práce si všímá kontinuity, ale také odlišností ...
  • Obraz Františka Ferdinanda d´Este v české literatuře a filmu 

   Svobodová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce Obraz Františka Ferdinanda d´Este v české literatuře a filmu představuje následníka trůnu tak, jak byl vyobrazen v českých filmech a beletristické literatuře 20. století. V úvodu práce je stručně shrnut ...
  • Obraz historických událostí roku 1989 v české románové literatuře 

   Kitnerová, Petra (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce pojednává o způsobu zobrazení revolučních událostí roku 1989 v české románové literatuře. Část práce se je věnována historickým událostem, dobovému a literárně-historickému kontextu. Další část je zaměřena ...
  • Obraz kostlivce v jihočeských pověstech 

   Vosátková, Andrea (Jihočeská univerzita, 2012)
   Účelem mé bakalářské práce je zachytit rozdíly a najít shody v pověsti o chýnovském kostlivci, jež je zpracována ve více variacích. K rozboru jsem zvolila nejstarší podobu pověsti, kterou otiskl v časopise Český lid František ...
  • Obraz Pruska v českých středověkých pramenech 

   Kocourek, Josef (Jihočeská univerzita, 2011)
   Cílem bakalářské práce je pokus o rekonstrukci obrazu Pruska na základě studia českých středověkých pramenů. Časové vymezení této práce odpovídá zhruba období od 10. až do 15. století. Tedy období od prvního styku, který ...
  • Obraz první světové války v italské literatuře 

   Nová, Miroslava (Jihočeská univerzita, 2012)
   Hlavním předmětem této práce je zachytit obraz první světové války v italské literatuře ve srovnání dvou italských děl, poukazujících na zážitky a zkušenosti z první světové války. První kapitola stručně představuje oba ...
  • Obraz ruské literatury v redakčních konceptech Slovanského přehledu ve 20. století 

   Griviuk, Daria (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předmětem dané bakalářské práce je sledování obrazu ruské literatury na stránkách časopisu Slovanský přehled v letech 1899-1980. Hlavním cílem práce je zmapování prezentace ruské literatury na příkladu třech nejvýznamnějších ...
  • Obraz španělského krále Filipa II. ve španělské beletrii 20. století 

   Řezníčková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce pojednává o obrazu španělského krále Filipa II. ve španělské krásné literatuře 20. století. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část se věnuje představení osobnosti Filipa II. na základě poznatků ...
  • Obraz Šumavy v české předklostermannovské literatuře 

   Hrdý, Michael (Jihočeská univerzita, 2017)
  • Obraz života Němců v Československu po roce 1945 v soudobé beletrii a jeho proměny 

   Kozelková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce má dvě hlavní části. První částí je část teoretická. Ta se zabývá historickým kontextem 19. a 20. století. Druhou částí je část praktická. Zaměřuje se na vztahy mezi Čechy a Němci. Zabývá se stereotypy a ...
  • Obraznost v knihách Petry Hůlové 

   Hronová, Eva (Jihočeská univerzita, 2009)
   Bakalářská práce je zaměřena na rozdílný způsob užívání obrazných prostředků ve funkčním stylu uměleckých textů a ve stylu publicistickém. Pozornost je soustředěna zejména na přirovnání, ale ani ostatní nepřímá obrazná ...
  • Obrazy v inventářích netolických měšťanů v 18. století 

   Pilná, Alena (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce Obrazy v inventářích netolických měšťanů v 18. století se bude věnovat každodenní kultuře domácností s důrazem na výskyt obrazů ve vybrané městské lokalitě. Hlavním záměrem práce bylo zmapovat výskyt a ...
  • Obrazy války ve vybraných dílech spisovatele Itala Calvina 

   Šimková, Marie (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této bakalářské práce je analýza vybraných děl italského spisovatele Itala Calvina, ve kterých se prolínají příběhy samotného autora s historickými událostmi období 2. světové války a antifašistického odboje. Knihy ...
  • Obrazy zvířat a jejich role v básních Emily Dickinsonové 

   Hronová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato práce se zabývá obrazy zvířat, jejich rolí a významem v básních Emily Dickinsonové. Od Dickinsonové a jejího vztahu ke zvířatům se dostanu přes všeobecnou charakteristiku obrazů až k obrazům zvířat, které jsou nejprve ...
  • Oceňování přírodní krásy z hlediska současné estetické teorie 

   Chejn, Vilém (Jihočeská univerzita, 2011)
   Anotace: Bakalářská práce sleduje nastínění základního myšlenkového pole v rámci přírodní estetiky. Snaţí se zdůvodnit, specifičnost estetické zkušenosti přírody. Skrze komparaci několika pojetí zabývající se přírodní ...
  • Ochotnické divadlo na Vlašimsku 

   Kunstová, Karolina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá spolkovou činností se zaměřením na ochotnické a amatérské divadlo ve městě Vlašimi a částečně jeho přilehlém okolí. Cílem práce je vytvoření obrazu o daném jevu na základě archiválií (kronik, ...