Now showing items 21-40 of 1329

  • Analýza barokního textu 

   Kuklová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem bakalářské práce je jazyková analýza textů z období vrcholného baroka. Jedná se o tři kázání Bohumíra Hynka Josefa Bilovského ze souboru Coelum vivum{&x2026;} (1724). Hlavní pozornost je věnována hláskoslovné rovině ...
  • Analýza barokního textu 

   Blažková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem bakalářské práce jsou tři kázání Daniela Nitsche ze souboru Berla královská. Cílem práce je analýza hláskoslovných jevů Nitschových kázání a pronikání mluvených prvků do autorova jazyka. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Analýza barokního textu 

   Novotná, Petra (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tématem bakalářské práce je analýza kázání Na Den sv. Matěje apoštola ze souboru kázání Coelum vivum... (1724) Bohumíra Hynka Josefa Bílovského. Cílem práce je analýza hláskoslovných, tvaroslovných a lexikálních jevů ...
  • Analýza běžné mluvy v obci Zliv 

   Mayer, Matěj (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem této dialektologické bakalářské práce bylo zjistit, zda a jaké charakteristické rysy se objevují v běžné mluvě rodilých mluvčích pocházejících ze Zlivi. Výzkum se opíral o materiály získané formou rozhovorů s respondenty ...
  • Analýza běžné mluvy v okolí města Prachatice 

   Císařová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem bakalářské práce je analýza běžné mluvy na Prachaticku. Tato oblast patří do nářeční podskupiny jihozápadočeské. Autorka práce má k dispozici přepisy vyprávění osob staré generace. Zaměří se na hláskoslovný, ...
  • Analýza běžné mluvy ve vybraných západočeských lokalitách 

   Kvardová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem bakalářské práce je analýza běţné mluvy v obcích jihozápadočeské nářeční podskupiny. Autorka se zaměří na okruh západočeský, provede podrobný jazykový rozbor vybraných textů (přepsaných nahrávek staré generace), ...
  • Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje 

   Stejskalová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2013)
   Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika ...
  • Analýza české a španělské odborné terminologie (Kolumbie) v oblasti "zdravotnictví" 

   Froňková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem bakalářské práce je přiblížit čtenáři systém zdravotnictví v Kolumbii a instituce v něm působící a následně zejména zhodnotit míru jejich podobnosti či rozdílnosti s příslušnými českými institucemi. V teoretické části ...
  • Analýza české a španělské odborné terminologie v oblasti "vzdělávání" 

   Dudová, Štěpánka (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem naší práce je představit vzdělávací systém na území České republiky a Španělska a analyzovat lexikální jednotky z oblasti vzdělávání vyskytující se v teoretické části. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a ...
  • Analýza české a španělské odborné terminologie v oblasti dědického práva 

   Pěkná, Adéla (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou české a španělské odborné terminologie v oblasti dědického práva. Cílem práce je zmapovat právní úpravu dědického práva v České republice a ve Španělsku, vytvořit komparace úprav obou ...
  • Analýza české a španělské odborné terminologie v oblasti trestního práva "typy trestů" 

   Vlachová, Sabina (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem této bakalářské práce je srovnání české a španělské právní terminologie v oblasti druhy trestů na základě jazykového rozboru. Druhotným cílem je představení jednotlivých druhů trestu. Práce je tvořena dvěma hlavní ...
  • Analýza funkcí francouzských časů <i>(plus-que-parfait, passé antérieur, futur antérieur)</i> - srovnání s češtinou 

   Mezerová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním francouzského a českého slovesného systému zejména v oblasti vyjádření předčasnosti. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, ve kterých je nejdříve popsán francouzský a následně ...
  • Analýza jazykových prostředků v rubrice Objev přílohy Magazín Dnes MF Dnes 

   Kotzinová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce na téma Analýza jazykových prostředků v rubrice Objev přílohy Magazín DNES MF DNES se věnuje podrobnému rozboru jazykových prostředků v rubrice Objev přílohy Magazín DNES MF DNES. V první části práce se ...
  • ANALÝZA KERAMIKY ZE SÍDLIŠTĚ MLADŠÍ A POZDNÍ DOBY BRONZOVÉ V PRAZE - CHODOVCI 

   Pokorná, Kamila (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem práce je částečné zpracování keramického materiálu ze sídliště z mladší a pozdní doby bronzové v Praze - Chodovci. Kvůli velkému množství získaného keramického materiálu z celé lokality, se práce zabývá pouze keramickými ...
  • Analýza kulturního cestovního ruchu Andalusie 

   Pavlíková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
   Předmětem bakalářské práce je analýza cestovního ruchu Andalusie se zaměřením na kulturní cestovní ruch. Cílem práce je poukázat na množství společenských atraktivit andaluské autonomní oblasti, které však nejsou českými ...
  • Analýza nářečí v obci Bechyňská Smoleč 

   Janečková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem práce je rozbor nářeční situace v obci Bechyňská Smoleč patřící do nářeční podskupiny jihozápadočeské. Materiál k analýze byl čerpán z nahrávek běžně mluvené řeči od tří generací (staré, střední a nejmladší). Nejprve ...
  • Analýza nářečí v obci Darkovičky 

   Michalčík, Jan (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tématem bakalářské práce je rozbor nářeční situace v obci Darkovičky ležící na rozhraní západní opavské podskupiny a východní ostravské podskupiny, dvou hlavních podskupin nářeční skupiny slezské. Materiálem k analýze se ...
  • ANALÝZA PÍSŇOVÝCH TEXTŮ ZPĚVNÍKU KANCIONÁLNÍK NEB PÍSNĚ KATOLICKÉ (1639) 

   Melmerová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tématem bakalářské práce bude analýza písňových textů v anonymním českém nenotovaném duchovním zpěvníku Kancionálník neb Písně katolické, který vyšel z iniciativy jezuitské klatovské koleje v Praze r. 1639. Protože jde o ...
  • Analýza používání "passato remoto" v kontrastu s "passato prossimo" v současné hovorové italštině 

   Kazíková, Dominika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na pozorování používání minulých časů "passato prossimo" a "passato remoto" v současné hovorové italštině, je soustředěna na oba zmíněné časy, a dále i na komparaci s imperfektem. Představený ...
  • Analýza používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu (CREA). 

   Leshtanska, Martina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tématem bakalářské práce je použití indikativu a subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu Španělské královské akademie CREA. Práce, rozdělená do dvou částí, obsahuje analýzu odborných lingvistických publikací, ...