Now showing items 21-40 of 1329

  • Klimatický vývoj v době železné a římské: Přehled soudobého bádání a případová studie Čech 

   Vobejda, Libor (Jihočeská univerzita, 2018)
   Práce se zabývá klimatickým vývojem v době železné a římské a působením podnebí na lidské populace na příkladu cílového období. První polovina statě je věnována klimatologickým metodám. Porozumění principům a nedostatkům ...
  • Karel Cvejn, deskripce a recepce literární a literárněvědné činnosti 

   Urbanová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předkládaná práce se zabývá popsáním a analýzou regionální publikační a literárněkritické činnosti Karla Cvejna, který působil v jihočeském regionu zejména na konci dvacátých a v průběhu třicátých let 20. století. Jelikož ...
  • Literární reprezentace rytířského ideálu v Čechách vrcholného středověku 

   Vaclík, Jan (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem práce je zkoumat pojetí ideálu rytíře ve vybraném literárním díle vrcholného středověku v žánru tzv. rad. Touto skladbou je Rada otce synovi. Literární analýzou textu se pokusíme postihnout textové strategie, jimiž ...
  • Kostel Všech svatých v Olbramovicích stavební historie a uměleckohistorické souvislosti 

   Drábek, Jiří (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předmětem této bakalářské práce je kostel Všech svatých, který se nachází ve vesnici zvané Olbramovice, lokalizované ve středních Čechách na Benešovsku. Stavební historie kostela sahá až do 12. století. Bakalářská práce ...
  • Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti "automobilový průmysl" v tištěných a internetových slovnících. 

   Tůmová, Klára (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda se slovníky dokáží vypořádat s rychlým vstupem odborných hesel do jazyka. Teoretická část se zabývá samotnými slovníky, jejich typy, hesly a strukturou. Cílem praktické části ...
  • Gender v učebnicích českého jazyka pro první stupeň základních škol 

   Rázlová, Pavlína (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se bude věnovat analýze genderových prostředků v čítankách a učebnicích českého jazyka pro první stupeň základních škol. Cílem bude popsat oblast genderu a genderové lingvistiky a jejich využití v českém ...
  • Jídlo jako estetický objekt? 

   Tomanová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem bakalářské práce nazvané "Jídlo jako estetický objekt?" je představit teoretické předpoklady estetických koncepcí Jana Mukařovského a následně se je pokusit aplikovat na téma jídla. Dalším krokem pak bude nastínění ...
  • Malby velkého sálu Starého paláce na zámku Blatná. Ikonografie a zahraniční paralely 

   Chumová, Martina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce ,, Malby malého sálu Starého paláce na zámku Blatná ikonografie a zahraniční paralely" se zabývá výzdobou v blatenském Starém paláci, jejíž ikonografický program se dodnes nepodařilo uspokojivě objasnit. ...
  • Jazyk na sociálních sítích 

   Vačkář, Matěj (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá jazykem na sociálních sítích, konkrétně sociálními sítěmi Facebook, Instagram a Twitter. Podstatou práce je nejprve představit čtenáři obecnou teorii komunikace a v další části ji porovnat ...
  • Československo-americké vztahy na prahu studené války 

   Jasz, Adam (Jihočeská univerzita, 2018)
   Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je analýza československo-amerických diplomatických styků v počáteční fázi studené války, konkrétněji pak v období druhé poloviny 40. let 20. století. Velký důraz je kladen zejména ...
  • Jiří Chalupa a činnost Odboru mladých Spolku divadelních ochotníků v Havlíčkově Brodě 1938-1945 

   Váchová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předkládaná práce se zabývá Spolkem divadelních ochotníků v Německém Brodě (dnešní Havlíčkův Brod). Ve své práci se autorka zaměřila na herce Jiřího Chalupu a jeho působení v Odboru mladých, který vzniknul roku 1941 v rámci ...
  • Karel Weis a Veselí nad Lužnicí v zrcadle osobní korespondence 

   Šmejkal, Petr (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se věnuje Karlu Weisovi, nikoliv však ve smyslu popsání jeho života či jeho skladatelské činnosti. Předmětem práce je jeho příchod do Veselí nad Lužnicí a vztah k tomuto městu. S příchodem do města rovněž ...
  • Četnictvo a kriminální činnost na Jindřichohradecku v letech 1918-1938 

   Kolařík, Petr (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce se zabývá československým četnictvem v mikroregionu Jindřichův Hradec a Kunžak v době první Československé republiky. Cílem práce je představit každodennost tamějšího četnictva, jeho personální složení a ...
  • Hřbitovy české reformace 

   Samek, Jakub (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce je zaměřena na poznání problematiky pohřbívání v předbělohorské době. První část poukáže na problematiku vzniku nových pohřebišť a představí tři základní příčiny jejich vzniku. V části druhé budou přiblíženy ...
  • Rétorika obrazu v současných médiích 

   Opatrná, Lenka (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se věnuje především moderním mýtům a rétorice obrazu tak, jak je představuje ve své teorii Roland Barthes. Barthesovy úvahy jsou podpořeny myšlenkami Jeana Baudrillarda, který k moderním médiím ...
  • The Fellowship of the Ring as a social group 

   Konrádová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce pojednává o knize The Lord of the Rings od Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Jejím cílem je analyzovat Společenstvo Prstenu jako sociální skupinu. První část práce vysvětluje termíny a definice spojené ...
  • "Lost in Interpretation" - Redundancy and Forward Inferencing in Simultaneous Interpreting (SI) 

   Kratochvílová, Nela (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na průběh simultánního tlumočení (SI). Zabývá se vším, s čím se musí tlumočník potýkat, aby byl schopen zprávu věrně převést z jednoho jazyka do druhého. Konkrétně zkoumá, co tlumočník při ...
  • Pohádka literární a/vs. animovaná: pohádky bratří Grimmů v adaptaci studia Walta Disneyho 

   Bartlová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá komparací pohádek bratří Grimmů a studia Walta Disneyho, a to konkrétně pohádkami Sněhurka a sedm trpaslíků, Popelka a Šípková Růženka. K jejich analýze využívá naratologické kategorie, jako ...
  • To Stephena Kinga a jeho filmová zpracování 

   Marešová, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá hororovým žánrem v literatuře a ve filmu, konkrétně knihou Stephena Kinga To a jejími filmovými adaptacemi. Toto dílo analyzuje pomocí naratologických kategorií jako příběh, vypravěč, postavy, ...
  • Ohlas Španělské občanské války v propagandistickém umění Československa 

   Tomáš, Adam (Jihočeská univerzita, 2018)
   Španělská občanská válka je bezesporu konflikt, který, ač boje samotné zůstaly v důsledku politiky neintervence lokalizované, zasáhl široké spektrum obyvatel celého světa, československé umělce nevyjímaje. Cílem mé práce ...