Recent Submissions

 • Rozvoj hudebního cítění u dětí v MŠ pomocí vybraných hudebních aktivit 

  Filipová, Iva (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá rozvojem hudebního cítění u dětí v mateřských školách pomocí vybraných hudebních aktivit. Obsahem této bakalářské práce je vytvoření stručného a obecného přehledu hudebních aktivit pro děti předškolního ...
 • Tvorba metodiky práce s dobrovolníky v Diecézní charitě v Českých Budějovicích 

  Langová, Martina (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá metodikou práce s dobrovolníky a to konkrétně v Dobrovolnickém centru Diecézní charity v Českých Budějovicích. V první části charakterizuje Dobrovolnické centrum jako součást Charity ČR. Práce seznamuje s ...
 • Žaltář římského oficia v proměnách 20. století 

  Pavlík, Jakub (Jihočeská univerzita, 2018)
  Pro oficium římského ritu v průběhu 20. století postupně vznikly hned dva nové latinské překlady žaltáře, vypracované na základě hebrejského textu: prvním takovým překladem bylo tkzv. "Psalterium Pianum" (1945), připravené ...
 • Žánr fantasy a jeho využití při práci s dětmi a mládeží ve volném čase 

  Smrčková, Barbara (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tato bakalářská práce se zabývá žánrem fantasy a jeho využitím při práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Na základě výzkumu oblíbenosti žánru mezi dětmi a mládeží jsem pro svůj projekt zvolila jako inspirační zdroj ...
 • Filosofie hudby u A. Schopenhauera a F. Nietzscheho 

  Žižková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá problematikou fenoménu hudby ve filosofii Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho. Jaké místo hudba zaujímá v jejich filosofii, jak ji chápali a definovali? To jsou hlavní otázky, které jsou postupně ...
 • Pojetí, formy a funkce mandaly v buddhistické tradici. 

  Šedlová, Nikola (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá pojetím, formami a funkcemi mandaly v buddhistické tradici. Zaměřuje se na vyhledání vnitřních rysů mandaly buddhistické, které srovnává s tradicemi dalšími. Dále se zaměřuje na původní dataci a terminologii ...
 • O existenci bez existence 

  Priehradná, Markéta (Jihočeská univerzita, 2018)
  Zabýváme se existencí a jejím statusem v logicko-ontologickém přístupu analytických filosofů minulého století. Základní osnovou kritiky tohoto přístupu je nám dílo amerického filosofa Williama F. Vallicelly, který svou ...
 • Kniha Jonáš, kapitoly 3 a 4, Exegeze, teologická témata a interpretace 

  Haloda, Jakub (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá exegezí, hlavními teologickými tématy a interpretacemi třetí a čtvrté kapitoly knihy Jonáš. V úvodu práce jsou definovány její cíle a zdůvodněn výběr studované perikopy pro exegetickou práci. Navazuje ...
 • Vztah volného času ke spiritualitě podle Paula Heintzmana 

  Jandová, Klára (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá vztahem volného času ke spiritualitě z křesťanské perspektivy s cílem vytvořit pevnou myšlenkovou základnu pro působení křesťanských pedagogů volného času v prostředí interkulturního a mezi-náboženského ...
 • Proč být dobrý? Jak zdůvodnit morálku 

  Blažková, Adéla (Jihočeská univerzita, 2018)
  Předložená práce je zaměřena na etiku a morálku a její zdůvodnění. Hlavním cílem práce bylo zdůvodnit morálku a dát jí do souvislostí. Dalším cílem práce bylo vysvětlení morálky v souvislosti s přítomností druhé osoby. ...
 • Oblíbené knižní tituly pro děti a mládež posledních pěti let a jejich využití v pedagogice volného času 

  Kollerová, Bohdana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá oblíbenými knižními tituly pro děti a mládež posledních pěti let a možnostmi jejich využití pro rozvíjení čtenářství v pedagogice volného času. Teoretická část se zabývá definicí literatury pro ...
 • Literární a čtenářské aktivity JVK v Českých Budějovicích (vlastní doporučené aktivity) 

  Makovcová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá literárními a čtenářskými aktivitami, které realizuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Před jejich popisem a analýzou je v teoretické části věnována pozornost roli knihoven pro ...
 • Katecheze dospělých po II. Vatikánském koncilu 

  Štráchalová, Anna (Jihočeská univerzita, 2018)
  Teoretická práce se zabývá katechezí dospělých po II. Vatikánském koncilu. Cílem je její popis a reakce na koncil s ohledem na dospělého příjemce. Práce nejprve charakterizuje katechezi v průběhu dějin s důrazem na její ...
 • Volnočasové aktivity zaměřené na zlepšení řečových dovedností dětí předškolního věku 

  Nováková, Sabina (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nedostatečné řečové vyspělosti dětí v předškolním věku. Teoretická část charakterizuje volný čas, volnočasové aktivity a funkce volného času. Zabývá se řečovou vyspělostí dětí, ...
 • Senior Point v Havlíčkově Brodě jako centrum podpory a edukace ve stáří 

  Lindlová, Magdaléna (Jihočeská univerzita, 2018)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá kontaktními místy pro seniory Senior Pointy a vzděláváním na těchto místech. Práce je teoretická, doplněná o reflexi a poznatky z praxe na pobočce v Havlíčkově Brodě. V první části ...
 • Podněty pro sebereflexi studenta oboru pedagogika volného času 

  Urbanová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce představuje metodu sebereflexe, jako důležitou součást odborné přípravy. Sebereflexe jako nástroj profesního a osobnostního růstu pedagogů volného času. Úvodní část práce popisuje sebereflexi a cestu k ní ...
 • Rozvoj elementárních hudebních dovedností u dětí (předškolní věk) pomocí hry na zobcovou flétnu 

  Hellebrantová, Kamila (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce je zaměřena na děti v předškolním věku a rozvoj jejich hudebnosti formou hry v kolektivu mateřské školy. Tuto věkovou skupinu stručně popisuje také z hlediska vývoje fyzického, duševního a emocionálního. Téměř všechny ...
 • Volnočasové aktivity v Táboře v letech 1900-1950 

  Sokolová Loskotová, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a proměnou volnočasových aktivit v Táboře v období 1900-1950. Je sondou do těchto let a mapuje v pěti kapitolách vliv společenskopolitické situace na proměny trávení volného času.
 • Využití časopisů pro děti a mládež ve volnočasových aktivitách 

  Tesařová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá současnými českými časopisy pro děti a mládež a možnostmi jejich využití při volnočasových aktivitách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezeno pojetí časopisu ...
 • Role rodiny v rozvoji čtenářské dovednosti 

  Volfová Žáková, Magdaléna (Jihočeská univerzita, 2018)
  Bakalářská práce se zabývá rolí rodiny v rozvoji čtenářské dovednosti u dětí mladšího školního věku. V teoretické části specifikuje a rozlišuje základní pojmy čtenářská kompetence, čtenářská dovednost a čtenářství. Dále ...

View more