Recent Submissions

 • Potravinová pomoc a potravinové banky v České republice 

  Vrbová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem práce je představit potravinovou pomoc a potravinové banky na území České republiky. Práce se věnuje především charakteristice a rozdělení pojmů potravinové pomoci a potravinových bank. Snaží se poukázat na význam ...
 • Význam sociálního pracovníka v domácí hospicové péči 

  Šimková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se zabývá významem sociálního pracovníka v domácí hospicové péči. První část charakterizuje hospicovou péči obecným pohledem a specifikuje formy hospicové péče. Druhá část se podrobněji věnuje domácí hospicové péči, ...
 • Sociální práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami 

  Samohejlová, Klára (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce je teoreticko-empirická a zabývá se syndromem ADHD a jak osobám s touto diagnózou může pomoci sociální práce. Nejprve popisuje syndrom obecně i s jeho projevy a jak probíhá diagnostika. Poté zdůrazňuje, jak taková ...
 • Supervize pracovníků v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

  Švíková, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se věnuje tématice supervize pracovníků výchovného ústavu. Cílem práce je reflektovat, v čem může supervize podpořit práci pracovníků výchovného ústavu. K tomuto účelu práce popisuje poslání výchovného ústavu, jeho ...
 • Potřebnost školního sociálního pracovníka v současném školství 

  Hajnová, Jitka (Jihočeská univerzita, 2019)
  V bakalářské práci se věnuji potřebnosti pozice školního sociálního pracovníka. V současnosti je jejich činnost na škole i mimo ní rozsáhlá a postihuje komplexnost služeb - služby žákům, služby rodině a rodičům a služby ...
 • Sociální práce s drogově závislými a jejich rodinami 

  Bělohoubková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se zabývá důsledky drogové závislosti pro uživatele samotného i jeho rodinu. Na začátku vysvětluji pojem závislost, a jak se závislost projevuje. Dále popisuji důsledky drogové závislosti v různých sférách života ...
 • Volný čas jako hodnota u vysokoškolských studentů 

  Václavíčková, Vendula (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se zabývá hodnotovou orientací volného času současných vysokoškolských studentů. Teoretická část práce se skládá ze tří základních kapitol - hodnoty, volný čas, adolescence/mladší dospělost. V kapitolách jsou vymezeny ...
 • Liturgický prostor kostela Všech svatých ve farnosti Volyně 

  Balíková, Anežka (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se zabývá liturgickým prostorem kostela Všech svatých ve farnosti Volyně. Skládá se ze tří kapitol. První kapitola objasňuje pojem "liturgický prostor". Druhá kapitola popisuje vývoj liturgického prostoru v dějinách. ...
 • Rétorika jako volnočasová aktivita pro rozvoj osobnosti člověka 

  Kulandová, Petra (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato práce se zabývá rétorikou jako volnočasovou aktivitou pro rozvoj osobnosti člověka. Teoretická část charakterizuje rétoriku, její předmět a zabývá se také historií rétoriky. Dále popisuje osobnost z psychologického ...
 • Problém internáboženského, multináboženského a konfesního vzdělávání na církevních školách v ČR 

  Vaďurová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou multináboženského, internáboženského, konfesního a intranáboženského vzdělávání. V teoretické části práce je definována škola z pohledu obecných kurikulárních dokumentů a církevní ...
 • Náboženské symboly a jejich užívání v současné společnosti 

  Szarvasová, Michala (Jihočeská univerzita, 2019)
  Předmětem bakalářské práce je užívání náboženských symbolů v současnosti. V první části práce je popsán symbol, náboženský symbol a deset vybraných symbolů, kterými jsou Davidova hvězda, kříž, kotva, ryba, ruka Fatimy ...
 • Vliv tradičních kulturních vzorců romské mládeže na její integraci do majoritní společnosti 

  Brychtová, Alžběta (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou integrace romské mládeže do majoritní společnosti. Cílovou skupinou je romská mládež ve věku 13-26 let, která navštěvuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kutné ...
 • Aktivizační činnosti pro osoby se zdravotním postižením ve středisku Nazaret Borovany 

  Kadlecová, Iveta (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aktivizačních činností pro osoby se zdravotním postižením ve středisku Nazaret Borovany. Bakalářská práce popisuje pojmy jako sociální služby, metody sociální práce, sociální ...
 • Školní družiny a školní vzdělávací programy 

  Šťastná, Alena (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se zaměřuje na školské zařízení zájmového vzdělávání - školní družinu. Cílem práce bylo vzájemně porovnat školní vzdělávací programy šesti školních družin, jaká je jejich kvalita a zda odpovídají legislativním ...
 • Typologie osobnosti a sociální práce 

  Malá, Daniela (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem bakalářské práce je charakterizovat různé typologie klientů a v návaznosti na to popsat možné strategie přístupu sociálního pracovníka k těmto klientům. Metodou použitou v bakalářské práci je rešerše a studium ...
 • Možnost využití vizuálního umění ve volném čase v průběhu léčby mentální anorexie 

  Brožková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato práce se zabývá tématem možnosti využití vizuálního umění ve volném čase s cílem pozitivního ovlivnění léčby v průběhu hospitalizace pacienta s diagnózou mentální anorexie. Začátek práce je věnován vymezení pojmu ...
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu - motivace k rozhodnutí vykonávat PPPD 

  Kučerková, Helena (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se zabývá pěstounskou péčí na přechodnou dobu a motivací k rozhodnutí tuto péči vykonávat. Na začátku je pěstounská péče na přechodnou dobu představena jako součást náhradní rodinné péče v ČR. Teoretické kapitoly ...
 • Problematika azylového bydlení 

  Froňková, Jarmila (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem bakalářská práce je popsat problematiku azylových domů s poukazem na problematické situace, které se s touto sociální službou pojí. Jde zejména o její neefektivnost, která spočívá v cirkulujícím využívání služby ze ...
 • Dopady domácího násilí v rodině na dítě 

  Havránková, Iveta (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem bakalářské práce je na základě studia odborné literatury, zjistit, jaké negativní dopady může mít na děti vystavení domácímu násilí v rodině. Nejprve jsou představeny vybrané definice rodiny, včetně jejích funkcí. ...
 • Vývoj struktury uživatelů služeb pro lidi bez domova ve středisku Duhové Atrium v Kutné Hoře v letech 2011-2017 

  Jelínek, Martin (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce je zaměřena na vývoj služeb pro lidi bez domova ve středisku Duhové Atrium. Zmiňuje informace o příčinách a formách bezdomovectví a zabývá se specifiky u skupin osob bez domova podle věkových kategorií. Práce také ...

View more