Now showing items 1-20 of 5683

  • 10 kroků k optimální porodní péči 

   Ježková, Anežka (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem bakalářské práce je 10 kroků k optimální porodní péči. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na obecné aspekty porodní péče, jednotlivé porodní doby, které ...
  • AB0 inkompatibilita u transplantace kmenových krvetvorných buněk 

   Pechmanová, Alena (Jihočeská univerzita, 2016)
   AB0 inkompatibilita mezi příjemcem a dárcem není překážkou úspěšného provedení transplantace kmenových krvetvorných buněk. Na přihojení štěpu má zásadní vliv shoda v HLA systému, AB0 inkompatibilita však může způsobit řadu ...
  • Abusus drog a trestná činnost mládeže 

   Brázdová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2008)
   V současné době se s tímto sociálně patologickým jevem setkáváme stále častěji. Užívání drog, i přes všechny snahy ho potlačit, je stále ve společnosti přítomno u všech věkových kategorií, mládež tedy samozřejmě není ...
  • Adaptační proces klientů Domova pro seniory Chvalkov 

   Balíková, Jindřiška (Jihočeská univerzita, 2011)
   Práce se zabývá adaptačním procesem u klientů v DpS. Problematika stárnutí populace je v dnešní době velmi aktuální a to z důvodu prodlužující se délky života a s tím korespondující stoupání počtu seniorů. Jevu stárnutí ...
  • Adaptační proces seniorů v Domově pro seniory Pohoda 

   Babůrková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem seniorů v Domově pro seniory Pohoda v Netolicích. I v poslední etapě lidského života má osoba právo na důstojný život vyplněný pocitem spokojenosti a pohody. Pokud senior ...
  • Adaptační proces sester absolventek 

   Tučková, Marie (Jihočeská univerzita, 2011)
   Adaptační proces sester absolventek Tématem této práce je ?Adaptační proces sester absolventek?. Prvním cílem bakalářské práce bylo zmapovat spokojenost sester absolventek se způsobem zapracování, délkou a vedením svého ...
  • Adaptační proces u dětí s kombinovaným postižením v rámci programu respitní péče. 

   Křenková, Václava (Jihočeská univerzita, 2019)
   Kombinované postižení lze charakterizovat jako kombinaci dvou a více druhů různě závažných postižení u jedince. Kombinované vady, vícenásobné postižení či multihandicap jsou synonymem pro kombinované postižení. Toto postižení ...
  • ADHD a přístup k dětem ADHD v mateřských a základních školách 

   Šimková, Iva (Jihočeská univerzita, 2007)
   Přístup k dětem s ADHD v mateřských a základních školách Syndrom ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) je psychická porucha, která se vyznačuje třemi hlavními příznaky: impulsivita, hyperaktivita a porucha ...
  • Adiktologická poradna PREVENT. Poskytované služby a aktuální problémy 

   Kolínová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2015)
   Práce se zabývá Adikologickou poradnou PREVENT, jejími nabízenými službami a aktuálními problémy. Teoretická část se věnuje objasnění základních pojmů, které jsou s danou problematikou úzce spjaty. Dále představuje několik ...
  • Adjustační problémy imigrantů 

   Zevl, Jiří (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce se zaměřuje na téma "Adjustační problémy imigrantů". V teoretické části vysvětluji základní pojmy, jako například migrace, imigrace, emigrace, migrant aj. Také se snažím osvětlit důvody, které migranty ...
  • Ageismus 

   Mottlová, Petra (Jihočeská univerzita, 2009)
   Teoretická část bakalářské práce je koncentrována na: rozdělení lidského věku, věkovou ideologii, věkové normy, zdroje ageismu a manifestaci ageismu. Závěr teoretické části je věnován mezigeneračním předsudkům. V praktické ...
  • Agresivita dětí a mládeže 

   Ficalová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2008)
   Téma mé bakalářské práce ''Agresivita dětí a mládeže'' se stává v dnešní době stále diskutovanějším. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je zcela jistě stále větší mediální zájem o tuto problematiku. Případy dětské agresivity ...
  • Agresivní chování osob s mentálním postižením v zařízeních sociální péče 

   Zemanová, Martina (Jihočeská univerzita, 2014)
   Agresivnímu chování lidí s mentálním postižením se v České republice věnuje stále málo pozornosti. Od roku 2007 dochází k významnému posunu v poskytování sociálních služeb. Služby se transformují a od restriktivních opatření ...
  • Agresivní klient na ošetřovatelské jednotce 

   Schickerová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Agroterorismus 

   Kolínová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato práce se zabývá problematikou agroterorismu. Cílem je posoudit zda je tento způsob útoku hrozbou pro Českou republiku. Nejprve je vymezen pojem terorismus, jeho typy, metody, historie a statistický přehled realizovaných ...
  • Akcenty sociální práce policisty 

   Sitter, Pavel (Jihočeská univerzita, 2010)
   Každý policista během pracovního dne prochází řadou různých situací, z nichž největší procento je právě sociální kontakt a komunikace s druhým člověkem. Profese policisty je zcela specifická a výkon její činnosti s sebou ...
  • Aktivace hlubokého stabilizačního systému u pacientů s vertebrogenním dolním zkříženým syndromem 

   Kamišová, Jana (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem této bakalářské práce je aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře u pacientů s dolním zkříženým syndromem. Hluboký stabilizační systém je funkční jednotka svalů zajišťující stabilitu segmentů pro následný ...
  • Aktivita a informovanost studentů Zdravotně sociální fakulty v dobrovolnické činnosti 

   Lišková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2019)
   Dobrovolnictví se již od starověku stále vyvíjí. V současné době, kdy byly založeny různé spolky, organizace a centra, které zprostředkovávají dobrovolnickou činnost, je velmi jednoduché zapojit se jako dobrovolník ve všech ...
  • Aktivity a aktuální problémy Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Českých Budějovicích 

   Kvěch, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem mé bakalářské práce je popsat strukturu a činnosti Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Českých Budějovicích. Z reflexe mých zkušeností a z vyjádření některých zaměstnanců Úřadu práce v Českých Budějovicích vyplývá, ...
  • Aktivity a terapie za asistence psa (canisterapie) ve speciální pedagogice 

   Brázdová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na canisterapii nebo aktivity a terapie za asistence psa, a to konkrétně v oblasti speciální pedagogiky. Cílem práce je zmapovat možnosti a limity aktivit a terapií za asistence psa ve ...