Recent Submissions

 • PĚSTOVÁNÍ PŠENICE V SETRVALÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 

  Petáková, Šárka (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem práce bylo posoudit vliv pěstitelské technologie na tvorbu výnosových prvků a celkovou výnosovou schopnost vybraných odrůd ozimé pšenice Jako experimentální místo pro tuto práci bylo využito polního maloparcelkového ...
 • Možnosti využití rostlin rodu křídlatka (Reynoutria) 

  Vrbová, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
  Ve své práci se zabývám shrnutím informací o možnostech zpracování invazních rostlin rodu křídlatka a možnostmi jejího využití v podmínkách České republiky. Práci jsem rozdělila do několika částí. V první části se zabývám ...
 • Výživa dojnic v peripartálním období 

  Pačesová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce se věnuje výživě dojnic před porodem a krátce po porodu. Stručně je zde popsána fyziologie trávení a proces fermentace potravy, obecná výživa dojnic a jednotlivé fáze přechodného období. Charakteristika ...
 • Sledování morfologické stavby vemen a mléčné užitkovosti u plemene zwartbles 

  Jiříková, Anna (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce se zabývá sledováním morfologické stavby vemen a mléčné užitkovosti ovcí plemene zwartbles. Cílem bakalářské práce bylo získání a vyhodnocení dat u 10 kusů bahnic plemene zwartbles společně se sledováním ...
 • Produkce biomasy a semen konopí setého (<i>Cannabis sativa</i>) pěstovaného v ekologickém systému hospodaření 

  Kašpar, Jan (Jihočeská univerzita, 2019)
  Konopí seté je významná olejnopřadná rostlina, která opět nachází své uplatnění, a to především díky své téměř stoprocentní biodegradabilitě, mnohostrannému využití, ale též kvůli specifickým vlastnostem. Cílem této práce ...
 • Protierozní opatření jako prvek ekologické stability krajiny 

  Kubeš, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2019)
  Bakalářská práce pojednává o protierozních opatřeních a o jejich využití v pozemkových úpravách. První část je zaměřena na podrobnou literární rešerši, která řeší erozi, protierozní opatření a ekologickou stabilitu. V ...
 • Současné využití zrnin a olejnin pro krmení hospodářských zvířat 

  Jura, Dominik (Jihočeská univerzita, 2019)
  Obiloviny jsou významným zdrojem dusíkatých látek a energie ve formě škrobu. Obsahují v menší míře také antinutriční látky, jako alkylresorcinoly, neškrobnaté sacharidy, kyselinu fytovou a další. Pro krmení hospodářských ...
 • Analýza trendů mezinárodního obchodu s plazy 

  Bohatá, Marie (Jihočeská univerzita, 2019)
  Obchod s plazy reguluje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Informace o těchto proběhlých obchodech jsou zaznamenávány do Obchodní databáze CITES. ...
 • Protierozní opatření jako prvek ekologické stability krajiny 

  Morťanik, Michal (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem bakalářské práce je, v první části, zpracování literární rešerže na téma eroze, druhy eroze, protierozní opatření, trvale udržitelný rozvoj a ekologická stabilita krajiny, zejména Systém ekologické stability krajiny. ...
 • Příprava koncentrátů konopných bílkovin mechanickým způsobem 

  Němcová, Hana (Jihočeská univerzita, 2019)
  Po lisování oleje ze semen konopí setého (Cannabis sativa L.) zůstane velké množství zbytkového materiálu, který je bohatý na velmi kvalitní bílkoviny obsahující všechny esenciální aminokyseliny. Tento "odpad" lze semlít ...
 • Hodnocení funkčních vlastností vybraných rostlinných mouk 

  Vítková, Věra (Jihočeská univerzita, 2019)
  Teoretická část této práce se zabývá základními informacemi o složení, nutričních vlastnostech, tvorbě a využití mouk. Jsou zde představeny obiloviny i luštěniny, které jsou vhodné pro jejich výrobu. Pozornost je také ...
 • Hodnocení změn obsahu vybraných bioaktivních látek v semenech lnu setého (<i>Linum usitatissimum</i> L.) během klíčení 

  Hašková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato práce se zabývá určením vlivu klíčení na obsah některých bioaktivních látek lněného semene (Linum usitatissimum L.). Použita byla odrůda Libra, která byla nakličována po deset dní ve dvou variantách: ve tmě a při plném ...
 • Vliv teploty na vývoj a virulenci entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae 

  Sandala, DAVID (Jihočeská univerzita, 2019)
  Entomopatogenní houba M. brunneum má vysoký potenciál v rámci Integrované ochrany rostlin proti cílovým škůdcům. Komerční bioprodukt Met52 je koncipován na kmeni F52 entomopatogenní houby M. brunneum. Teplota je klíčovým ...
 • Senzorické hodnocení vybraných druhů ovocných vín 

  Prášek, Jiří (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem bakalářské práce bylo připravit alespoň tři druhy ovocných vín pro senzorické hodnocení a posoudit jejich přijatelnost ve vybrané skupině hodnotitelů. V průběhu přípravy byla práce obohacena o výsledky senzorického ...
 • Šlechtění a návrh standardu zakrslého saténového berana 

  Mrázová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem této práce bylo na základě informací dostupných z literatury a vědeckých zdrojů sestavit návrh na plemenný standard zakrslého saténového berana. V rámci této práce byl i sestaven návrh na postup šlechtění nového ...
 • Rurální cestovní ruch a jeho dopady na složky životního prostředí 

  Schwarzová, Monika (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem bakalářské práce bylo porovnat a posoudit environmentální, ekonomické a sociální dopady služeb vybraných subjektů zabývajících se venkovskou turistikou. V literárním přehledu byly charakterizovány základní pojmy ...
 • Rozdíly v reologických vlastnostech různých druhů pšenice 

  Jordáková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2019)
  V této bakalářské práci (Rozdíly v reologických vlastnostech různých druhů pšenice) byly porovnány čtyři druhy potravinářské pšenice, jedné z nejpěstovanějších plodin na celém světě. Posouzena byla známá pšenice setá ...
 • Problematika sušených mléčných výrobků 

  Varousová, Petra (Jihočeská univerzita, 2019)
 • Bezpečná anestezie potkana pro náročné výkony 

  Novotná, Nikola (Jihočeská univerzita, 2019)
  Potkan je významné laboratorní zvíře, které se využívá především ve farmakologii, experimentální chirurgii, onkologii a v experimentech v oblasti reprodukce a výživy. Proto je velmi důležité znát dávkování anestetik i k ...
 • Studie novostavby vesnického domu ve středověkém stylu včetně návrhu interiéru 

  Knechtl, Vladimír (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tématem bakalářské práce je studie novostavby vesnického domu ve středověkém stylu včetně návrhu interiéru. Práce je dělena do tří částí. První část je literární rešerše, která je orientována na středověké stavby určené k ...

View more