Recent Submissions

 • Psychologické aspekty pěstounské péče 

  Košnerová, Patricie (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá psychologickými aspekty pěstounské péče, které můžeme v tomto kontextu definovat jako hlediska pěstounského vztahu a jeho dopady na svěřené dítě a pěstouna. V této práci jsou popsány psychické potřeby ...
 • Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží 

  Juráš, František (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomové práce se věnuje konkrétním etickým aspektům, se kterými se sociální pracovník může setkat při práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V této diplomové práci jsou definovány tyto základní cíle: Zjistit, ...
 • Specifika volnočasových aktivit u žáků ZŠ.T.Šobra 

  Moravová, Magdalena (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce se zabývá volným časem dětí navštěvující Základní školu Tomáše Šobra. Práce je koncipována do dvou částí. Teoretická část pojednává o volném čase dětí a mládeže, o činitelích ovlivňujících volný čas, jakými ...
 • Faktory ovlivňující pracovní vytížení sociálních pracovníků Úřadu práce ČR oddělení příspěvku na péči 

  Danielová, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce se zabývá situací pracovníků Úřadu práce ČR oddělení příspěvku na péči, kteří jsou při výkonu své práce ovlivňováni určitými faktory, které jsou v této diplomové práci zmíněny. Dále je v práci zahrnut ...
 • Funkce školní družiny očima dětí, rodičů a vychovatelů 

  Jechová, Hedvika (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá funkcemi školní družiny pohledem dětí, rodičů a vychovatelů na základě kvantitativního výzkumu zpracovaného ve třech školních družinách na málotřídní škole a kvalitativního výzkumu na základě vedených ...
 • Fenomény filosofie výchovy - edukace 

  Koptyšová, Monika (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá filozofií výchovy edukací. Teoretická část se zabývá edukací z pohledu filosofie výchovy, a to z historického hlediska v období starověku a novověku, posléze v pojetí dnešní doby. Je vytvořena filosofická ...
 • Sociální práce s dětmi a dospívajícími při úmrtí rodiče v domácí hospicové péči 

  Němečková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá dětmi a dospívajícími, kteří prochází ztrátou rodiče. Popisuje, jakým způsobem se s touto cílovou skupinou pracuje v rámci domácí hospicové péče a jejího multidisciplinárního týmu. Práce vysvětluje vnímání ...
 • Sociálně vyloučené lokality regionu Český Krumlov a problematické jevy v nich 

  Vodičková, Renata (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá sociálně vyloučenými lokalitami a nejčastějšími sociálně patologickými jevy, které se v nich vyskytují. Tyto problematické jevy jako agresivita, závislosti, prostituce, sociální patologie spojená s rodinou, ...
 • Motivace k pěstounství a psychosociální potřeby pečujících pěstounů 

  Pípalová, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce představuje pěstounskou péči tak, jak je uskutečňována v České republice včetně jejího legislativního ukotvení. Zabývá se psychosociálními aspekty, které jsou úzce spjaty s pěstounskou péčí. Jedná se zejména ...
 • Etické aspekty v knize Tobijáš 

  Chmelová, Miroslava (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá rozborem vybraných etických aspektů v knize Tobijáš. V první části práce vysvětluje pojem etika. V druhé části rozebírá jednotlivé etické aspekty v knize. Ve třetí části se snaží zodpovědět, co o jednotlivých ...
 • Neadaptivní způsoby chování pravidelného uživatele marihuany v kontextu výzkumů K. Horneyové a M. Seligmana 

  Valicsek, Martin (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce je koncipována do dvou částí. V první části čtenář nalezne nástin interdisciplinární problematiky tématu, ale především stěžejní poznatky, k nimž v rámci své psychoterapeutické praxe s hůře adaptovanými jedinci dospěli ...
 • Komunikace sociálních pracovníků s dětmi 

  Viktorová, Romana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace sociálních pracovníků s dětmi a dospívajícími. V prvních třech kapitolách práce jsou uvedena teoretická východiska, z nichž bylo vycházeno při realizaci vlastního průzkumného ...
 • Dílna pedagoga volného času: Téma smrti a umírání v literatuře pro děti a mládež 

  Svobodová, Ilona (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce se zabývá tématem smrti a umírání v literatuře pro děti a mládež a jeho využitím v pedagogice volného času. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vymezení smrti ...
 • Formování identity sociálních pracovníků v letech 1918-1938 

  Petráková, Ladislava (Jihočeská univerzita, 2018)
  Sociální práce v období první Československé republiky představovala důležitou součást sociální politiky a fungovala jako represivní pomoc, na rozdíl od dnešního pojetí, kdy je sociální práce chápána jako aktivační a ...
 • Eticky problematické oblasti inspekcí kvality sociálních služeb 

  Bicková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2018)
  Diplomová práce se věnuje etické problematice inspekcí kvality sociálních služeb. První část se zabývá pojetím kvality v kontextu sociálních služeb. Popisuje vývoj sociálních služeb a současné zakotvení v právním řádu České ...
 • Morální odpovědnost a svědomí sociálního pracovníka podle Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky 

  Vyterna, Luboš (Jihočeská univerzita, 2018)
  V diplomové práci je zmapováno, analyzováno a kriticky reflektováno pojetí morální odpovědnosti a pojetí svědomí tak, jak jsou zaznamenány v Etickém kodexu sociálních pracovníků České republiky s ohledem na osobu sociálního ...
 • Meditace (její formy a filosofické předpoklady) 

  Peltan, Václav (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tato práce se zabývá meditací, jejími formami a filosofickými předpoklady. Meditací lidé nazývají mnoho činností, které se můžou navzájem lišit. První část této práce se zaměřuje na existující definice meditace a navrhuje ...
 • Chataření a chalupaření jako specifický volnočasový návyk české společnosti 

  Zemanová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá možnými důvody, které vedou k přetrvávajícímu zájmu české společnosti o fenomén chataření a chalupaření. V teoretické části shrnuje dosavadní poznatky v oboru. Definuje druhé bydlení, které s chatařením a ...
 • Evaluace pokroku v edukaci žáků s ADHD 

  Smejkalová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2018)
  SMEJKALOVÁ, M. Evaluace pokroku v edukaci žáků s ADHD, Zhodnocení metody motivačních notýsků. České Budějovice 2018. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. ...
 • Filosofický rozbor sportu 

  Mareš, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se pokouší filosoficky uchopit fenomén sportu. Pozornost je věnována jeho historickým kořenům, etymologii, původní podstatě a raným podobám. Představen je rovněž vztah mezi sportem tradičním a moderním. Autor s ohledem ...

View more