Recent Submissions

 • Farnosti Volyňského vikariátu a jejich fungování v období druhé poloviny 19. a v první polovině 20. století 

  Staněk, Libor (Jihočeská univerzita, 2018)
  Předkládaná práce se věnuje historii Volyňského vikariátu s vymezením časového období hlavně na druhou polovinu 19. a první polovinu 20. století. Její obsah tvoří tři hlavní části, které přibližují dění ve Volyňském vikariátu ...
 • Aspekt ve verbonominálním predikátu s kategoriálním slovesem 

  Venušová, Alena (Jihočeská univerzita, 2018)
  Práce se zabývá zkoumáním aspektu ve verbonominálním predikátu s kategoriálním slovesem (VNP) ve francouzském jazyce. Tento typ analytického predikátu (např. faire du doublage, faire une découverte, donner un conseil) je ...
 • Odborné zájmy a harmonie s přírodou. Snahy hraběte Jiřího Buquoye o intelektuální seberealizaci 

  Morawetz, Michal (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tématem disertační práce jsou odborné zájmy hraběte Jiřího Buquoye (1781-1851). Tento aristokrat proslul v první polovině 19. století vynálezy vlastních technických přístrojů, snahou o zlepšování výrobních technologií na ...
 • Proměna pohřebního rituálu přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu 

  Kolouchová, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Předkládaná disertační práce se zabývá jednotlivými změnami ve smutečních obřadech na konci "dlouhého" 19. století a se vstupem do století nového. Místem analýzy se stal západočeský Cheb a jeho obyvatelstvo. Pramenné ...
 • Hydronymie povodí horního toku Lužnice 

  Havrda, Michal (Jihočeská univerzita, 2018)
  Hlavním posláním naší studie je lexikografické zpracování jmen vodních toků v povodí horní Lužnice. S ohledem na lokalizaci předmětného území na rozhraní česky a německy hovořícího teritoria i nedostatečně zpracovaná ...
 • Složená adjektiva v době barokní a jejich vývoj v době národního obrození 

  Nováková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
  Tématem disertační práce jsou složená adjektiva, jejich vývoj a užívání během dvou historických období. Kompozice stojí v rámci českého jazyka na periferii slovotvorných postupů. Tento postup tvoření nových pojmenování se ...
 • Pojednání o slovesném vidu barokního období 

  Kameník, Josef (Jihočeská univerzita, 2018)
  V předložené disertační práci se zaměřuji na systém gramatických vidů v českém jazyce barokního období. Nejprve zevrubně zkoumám moderní teoretickou literaturu, jež se vztahuje k širšímu tématu gramatického vidu, a následně ...
 • Mluvená čeština napříč generacemi 

  Měšťanová, Květa (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cílem této práce je shromáždit mluvu generace seniorů a generace mladé z jihočeského regionu, vzájemně porovnat jejich úzus a hláskové, tvarové i lexikální odlišnosti, ke kterým došlo během generačního posunu.
 • Typy adverbií v jazyce barokních textů a jejich vývoj 

  Klimešová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2018)
  Adverbia jsou důležitou součástí vyjadřování dějových okolností. V disertační práci usilujeme o přehled typů adverbií v jazyce textů, jejichž vznik spadá do 17. až 18. století, tj. doby baroka. Důraz je kladen na slovotvornou ...
 • Meze svobody: Cenzura, regulace a politická korektnost v literatuře po roce 1989 

  Segi, Stefan (Jihočeská univerzita, 2017)
  Předkládaná práce je zaměřena na zkoumání literární cenzury po roce 1989 a představuje polemické doplnění monografie V obecném zájmu, která se daným obdobím také zabývala. Jádro disertační práce představují čtyři kapitoly, ...
 • Reprezentace všednosti v poezii Skupiny 42 

  Lencová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2017)
  Disertační práce je zaměřena na způsoby reprezentace všednosti v básnických textech autorů Skupiny 42. Pozornost je věnována především kategorii času, proměna jejího chápání je jedním z podstatných aspektů moderní literatury ...
 • Dialog literárního textu a obrazu 

  Veselá, Markéta (Jihočeská univerzita, 2016)
  Tato disertační práce se zaměřuje na postihnutí dialogu dvou rozdílnych druhů umění:literárního textu a obrazu, které se setkávají v rámci jednoho díla. Hlavním bodem zájmu je moment jejich setkání, ktery otevírá i z pohledu ...
 • Čeština jako cizí jazyk. Modifikovaný lingvistický popis vybraných gramatických kategorií češtiny. 

  Kutláková, Michala (Jihočeská univerzita, 2015)
  Cílem předkládané disertační práce je návrh a vypracování teoretické lingvistické báze pro obor čeština jako cizí jazyk. Konkrétně jde o komplexní lingvistický popis gramatiky češtiny ve funkci cizího jazyka, který představuje ...
 • Čtenářské zkušenosti Karoliny Světlé 

  Vondráčková, Monika (Jihočeská univerzita, 2015)
  Předmětem disertační práce je výzkum čtenářských zkušeností Karoliny Světlé (1830- 1899), výrazné představitelky české literatury a ženského emancipačního hnutí druhé poloviny 19. století. Jedním z hlavních pramenů pro ...
 • Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855 

  Skořepová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2015)
  Předkládaná práce se zabývá problematikou neúplných rodin ve venkovském prostředí konce 18. a první poloviny 19. století. Základem analýzy se stala jmenná databáze vdovců, vdov a sirotků vystavěná na záznamech matrik, ...
 • Nerovný boj o víru? Město Slaný a Martinicové v letech 1602-1665 

  Kadeřábek, Josef (Jihočeská univerzita, 2013)
  Předkládaná práce se pokusila formou mikroanalytické studie, která vycházela z přístupů historické antropologie a nových sociálních dějin, ukázat proměnu kolektivní identity a především konfesijní identifikace slánských ...
 • Obraz Polsko-litevského stávu a Moskevského velkoknížectví v raně novověkém zpravodajství české šlechty (1450-1618) 

  Pražáková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2013)
  Disertační práce je věnována otázce, jakou představu si mohli o zemích středovýchodní Evropy vytvořit čtenáři prvních novin. Její autorka se zaměřila především na psané noviny, které v raném novověku představovaly vlivné ...
 • Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914) 

  Grubhoffer, Václav (Jihočeská univerzita, 2013)
  Disertační práce Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732? 1914) se zabývá posledními nemocemi, smrtí, pohřebním rituálem a pohřebišti v životních strategiích představitelů vysoké šlechty v dlouhém ...
 • Temporální vztahy v českých barokních textech 

  Mondříková, Petra (Jihočeská univerzita, 2013)
  Předkládaná disertační práce řeší problematiku vyjadřování temporálních relací (současnosti a nesoučasnosti) v textech autorů barokní doby. Do excerpce bylo zahrnuto 44 děl dobové literární produkce. Téma vychází ze ...
 • Ekfráze jako modus reprezentace 

  Fedrová, Stanislava (Jihočeská univerzita, 2012)
  Předkládaná disertační práce se soustředí na realizace tradičního antického žánru ekfráze (specifické formy deskripce vizuálního díla) v moderní literatuře. Jednotlivé interpretační úhly pohledu představuje na vybraných ...

View more