Recent Submissions

 • Komunitní péče o ženu po porodu 

  Hendrych Lorenzová, Eva (Jihočeská univerzita, 2019)
  Úvod: Mateřství představuje pro každou ženu velkou životní změnu, která se dotýká jak tělesné, ale také psychické a spirituální roviny bytí. Všechny tyto změny proměňují vnímanou kvalitu života ženy po porodu. Kvalifikovaná ...
 • Využití modelu M. E. Levine v klinické a komunitní praxi u pacientů s kolorektálním karcinomem 

  Dušičková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem disertační práce bylo zjistit specifika ošetřovatelské péče v klinické a komunitní praxi u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím modelu M. E. Levine. Dále zjistit, která z těchto specifik chybí ve zmíněném ...
 • Využití modelu J. N. Giger a R. E. Davidhizar v klinické a komunitní praxi u romské minority 

  Toumová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem práce bylo zjistit specifika ošetřovatelské péče v klinické i komunitní praxi u romské minority. Dále zjistit, která z těchto specifik chybí v ošetřovatelském modelu J. N. Giger a R. E. Davidhizar a podle toho ...
 • Bezpečnost pacienta při poskytování ošetřovatelské péče 

  Pokojová, Radka (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cílem předložené práce je zhodnotit bezpečnost pacientů při poskytování ošetřovatelské péče ze dvou různých pohledů. Prvním pohledem byly názory pracovníků v přímém kontaktu s pacienty na otázky bezpečnosti a druhým byly ...
 • Kvalita života pacientů s arytmií 

  Chloubová, Ivana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cílem předložené práce je zmapovat vliv srdeční arytmie na kvalitu života pacientů a možnosti využití koncepčního modelu Imogene Kingové do ošetřovatelské péče u pacienta s arytmií. Naplnění stanovených cílů bylo dosaženo ...
 • Porodní a poporodní bolest 

  Filausová, Drahomíra (Jihočeská univerzita, 2018)
  Cílem předkládané práce bylo zmapovat bolest u žen během porodu a po porodu v závislosti na věku, počtu porodů, absolvování prenatálního kurzu a satisfakci rodiček. Dalším cílem bylo zjistit vliv interpersonálních vztahů ...
 • Role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matky 

  Schönbauerová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2018)
  Hlavním záměrem výzkumu bylo prozkoumání, v čem by spočívala role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matku a jak by bylo možné zařadit tento způsob péče do současného systému preventivní péče o novorozence a ...
 • Diabetická noha - zdravotně sociální problematika 

  Pokorná, Jitka (Jihočeská univerzita, 2018)
 • Vybrané aktivizační činnosti a terapie realizované v domovech pro seniory 

  Motlová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2018)
  Vzhledem ke stárnutí populace je žádoucí rozvíjet koncepci systému dlouhodobé rezidenční péče o seniory, jejíž nedílnou součástí je poskytování aktivizace. Aktivizační činnosti a terapie realizované v domově pro seniory ...
 • Zdravotno-sociálne aspekty pacientov s bronchiálnou astmou 

  Lauková, Dana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Súčasná situácia: Bronchiálna astma predstavuje v súčasnosti civilizačné ochorenie s rýchlym nárastom incidencie a prevalencie. Poznanie jej zdravotných, socioekonomických aspektov nám môže napomôcť predpokladať, eliminovať ...
 • Kompetence sester při podávání léčivých přípravků na pracovištích intenzivní péče 

  Heczková, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
  Podávání léčivých přípravků je významnou a velmi komplexní součásti zdravotní péče, na jejímž zajištění se podílí mnozí zdravotničtí pracovníci. Určitým specifikem pracovišť intenzivní péče je nejen rozsáhlá farmakoterapie, ...
 • Transkulturální rysy, pravidla a kulturní vzory při umírání a smrti vybraných minorit na území České republiky 

  Maňhalová, Jana (Jihočeská univerzita, 2017)
  Cílem předkládané práce bylo zjistit a zpracovat specifika transkulturálních rysů, pravidel a kulturních vzorů při umírání a smrti u vybraných minorit na území České republiky ve vztahu k ošetřovatelské péči, dále bylo ...
 • Primární prevence u adolescentů z pohledu stravování 

  Kimmer, David (Jihočeská univerzita, 2017)
  Cíle: Cílem disertační práce bylo zmapovat stravovací návyky a konzumaci vybraných složek stravy u adolescentů v závislosti na pohlaví a typu navštěvované školy. Dále bylo snahou zjistit vliv médií a edukačního programu ...
 • Kvalita života pacientů s revmatoidní artritidou 

  Kaas, Jiří (Jihočeská univerzita, 2017)
  Cílem předložené práce je zmapovat dopad revmatoidní artritidy na život nemocného a porovnat subjektivně vnímanou kvalitu života takto nemocných se zdravou populací. Stanovené cíle byly dosaženy na základě kombinace ...
 • Význam dětského centra ovlivňující aktivní zapojení rodiče do procesu sanace 

  Karas, Martin (Jihočeská univerzita, 2017)
  Obsahem disertační práce je téma Význam dětského centra ovlivňující aktivní zapojení rodiny do procesu sanace, které je v tomto ohledu doposud neprobádané. Cílem práce je navržení uspokojivých východisek individuálního ...
 • Implementace systému Omaha v komunitní praxi 

  Beňová, Eva (Jihočeská univerzita, 2017)
  Současný stav: Standardizovaná terminologie systému Omaha přináší nové možnosti pro sestry při poskytování komunitní praxe. Cíle: V rámci výzkumu byly stanoveny čtyři cíle: implementovat Omaha systém do ošetřovatelské ...
 • Právní a zdravotně sociální aspekty činnosti OSPOD jako ustanovených opatrovníků v zámu nezletilých dětí 

  Borská, Jana (Jihočeská univerzita, 2016)
  Česká republika, jako signatář Úmluvy o právech dítěte, svěřila výkon státní správy na úseku péče o nezletilé děti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, kde ochranu práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí vykonávají ...
 • Pohybové aktivity jako primární prevence 

  Martinek, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2016)
  Disertační práce se zabývá problematikou pohybových aktivit v souvislosti s primární prevencí. Jedná se především o primární prevenci hromadně vyskytujících se neinfekčních onemocnění. Právě pohybové aktivity pozitivně ...
 • Role sestry v prevenci obezity a nadváhy u romské minority v České republice 

  Olišarová, Věra (Jihočeská univerzita, 2016)
  Cíle: Cílem této disertační práce bylo charakterizovat vztah, postoj a názory romské minority vztahující se k nadváze a obezitě. Zároveň byla zaměřena na popsání rizikových faktorů, které se na jejich vzniku podílejí, a ...
 • Posuzování potřeb zájemců o pobytovou sociální službu pro seniory a naléhavosti jejich umístění 

  Vítová, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2016)
  Práce se zabývá problematikou posouzení potřeb seniorů ve vztahu k naléhavosti jejich umístění do pobytové sociální služby. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přinesl významné změny zejména ve způsobu zajišťování ...

View more