Show simple item record

dc.contributor.authorPlachá, Veronika
dc.date.accessioned2022-03-08T14:09:51Z
dc.date.available2022-03-08T14:09:51Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-24
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/38447
dc.description.abstractDisertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). Cílem kvalitativního výzkumu je zmapování zkušeností učitelů s tématem smrti ve škole. Sleduje zkušenosti s intervencí v případech úmrtí v nejbližší rodině žáka či úmrtí člena školní komunity, tak i zkušenosti s tématy týkajícími se smrti ve výuce a také podmínky pro výchovu týkající se smrti ve škole. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti učiteli. Část práce sledující intervence učitelů představuje 11 případů, v šesti z nich šlo o úmrtí v rodině žáka, ve třech zemřel žák. Ve dvou případech se úmrtí týkalo učitelů. V rozhovorech učitelé věnovali výraznou pozornost situaci kolem sdělení úmrtí ve třídě žákům, obvykle volili věcné oznámení, po němž žákům doporučili, jak se k truchlícímu spolužáku chovat. V tomto doporučení se objevoval akcent na vcítění nebo na zachování běžného chování. Pokud událost sdělili žáci nebo učitel vnímal jejich zájem, následovala po oznámení diskuze, v níž žáci sdělovali své úvahy, zkušenosti. Žádný učitel nezaznamenal výrazné emoční reakce žáků. Truchlícímu žáku učitelé obvykle vyjádřili účast mimo třídu. Ve svém dalším jednání vůči němu buď usilovali o zachování běžného řádu, nebo zvažovali různé ohledy. Tyto ohledy se týkaly jak nároků na žáka, tak volby témat ve výuce, přičemž učitel respektoval citlivost vůči tématům rodiny či věnoval problematice smrti pozornost (často prostřednictvím četby). Část práce věnovaná tématu smrti ve výuce představuje předměty, ve kterých se učitelé s tématy týkajícími se smrti setkávají. Jde o Český jazyk, Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu, Etickou a Dramatickou výchovu. Ačkoli se témata týkající se smrti v souvislosti s učivem objevují, jen někteří učitelé jim věnují záměrnou pozornost. Jedná se potom nejčastěji o nejrůznější diskuze nebo písemnou tvorbu žáků, které obvykle navazují na společnou četbu. Učitelé vnímají zájem žáků o tato témata. V některých případech učitelé usilovali o vyvážení znecitlivujícího vlivu současné medializace smrti tím, že vedli žáky k prožitku skrze četbu či sledování filmu. Téma smrti někdy nastolili samotní žáci. Učitelé vnímali oporu pro intervenci ve svých osobních zkušenostech (pěti zemřel jejich rodič v dětství či v dospívání). V rámci profesní přípravy zmiňovali jako zásadní kurzy Kritického myšlení, případně Filozofie pro děti, které jim poskytly nástroje pro práci s náročnými tématy. Řada učitelů aplikuje osobnostní přístup ke svým žákům, který přirozeně tvoří vhodný rámec jak intervencím, tak i výuce věnující se tématu smrti.cze
dc.format223 s. (454059 znaků bez mezer
dc.format223 s. (454059 znaků bez mezer
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectvýchova týkající se smrticze
dc.subjectsmrtcze
dc.subjectúmrtícze
dc.subjectintervencecze
dc.subjectvýukacze
dc.subjectučitelcze
dc.subjectžákcze
dc.subjectdeath educationeng
dc.subjectdeatheng
dc.subjectdyingeng
dc.subjectinterventioneng
dc.subjecteducationeng
dc.subjectteachereng
dc.subjectpupileng
dc.titleZkušenosti učitelů s tématem smrti ve školecze
dc.title.alternativeTeachers experiences with death topic in school.eng
dc.title.alternativeZkušenosti učitelů s tématem smrti ve školecze
dc.typedisertační prácecze
dc.identifier.stag55815
dc.description.abstract-translatedThe dissertation addresses the issue of death education. It represents the concept of this education as it was created and is realized in the United States (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). The aim of qualitative research is to map the experiences of teachers with the theme of school death. It follows experiences of interventions in cases of death in the closest family of pupils or the death of a member of the school community, experience with topics related to death in teaching, as well as conditions for education related to death. The data were obtained through semi-structured interviews with ten teachers. Part of the work on based on teacher intervention in 11 cases, six of which were concerned with deaths in the pupil's family, in three a pupil died. In two cases, deaths were related to teachers. In the interviews, teachers paid much attention to the situation regarding the classroom reporting, usually choosing a factual announcement after which the pupils were recommended how to behave to the mournful classmate. In this recommendation, there was an emphasis on empathy or on the preservation of common behavior. If the event was communicated by a pupil or the teacher perceived their interest, a discussion in which the pupils communicated their reflections, experiences followed. No teacher noticed a strong emotional response from pupils. To the grieving pupil, teachers usually expressed their participation outside the classroom. In their further negotiations with him, they either sought to maintain the order or considered different options. These included both the demands on the pupil and the choice of topics in the classroom respecting the sensitivity to family issues or devoting attention to death issues (often through reading). Part of the work on the subject of death in teaching presents school subjects where teachers can deal with death related topics. It is the Czech language, Elementary studies, Natural sciences, History or Ethical and Dramatic Education. Although the themes of death in the curriculum appear, only some teachers are giving them attention. Most often it is then the case for a wide range of discussions or essay writing of pupils, which usually follows common reading. Teachers perceive pupils' interest in these topics. In some cases, teachers have sought to counterbalance the numbing impact of contemporary death mediation by making pupils feel through reading or film watching. The theme of death has sometimes been raised by the pupils themselves. Teachers perceived support from their personal experience (for five their parents died in childhood or adolescence). In their professional training, they perceived courses such as Critical Thinking or Philosophy for Children superior providing them with tools for work with demanding themes. Many teachers apply a personal approach to their pupils which naturally forms an appropriate framework for interventions as well as teaching on the theme of death.eng
dc.date.accepted2018-11-07
dc.description.departmentPedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePedagogická psychologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Pedagogická fakultacze
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-programPsychologiecze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeChrz, Vladimír
dc.contributor.refereeKupka, Martin


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record