Now showing items 1-2 of 1

    First aid, security education, education programme, human protection under current risks and emergencies (1)
    prvá pomoc, bezpečnostná výchova, vzdelávací program, ochrana ľudí pred aktuálnymi rizikami a núdzovými situáciami (1)