Show simple item record

dc.contributor.advisorRyantová, Marie
dc.contributor.authorHesounová, Lucie
dc.date.accessioned2021-11-25T12:26:58Z
dc.date.available2021-11-25T12:26:58Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007-05-07
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/7342
dc.description.abstractTato bakalářská práce analyzuje dvě knihy urbářů fary v Horažďovicích z r. 1773 a obsahuje také jejich edici. Fara v Horažďovicích a některé okolní vesnice patřily k panství řádu maltézských rytířů, kteří sídlili ve Strakonicích. Urbáře obsahují soupisy povinností vůči faře a řádu, které museli vykonávat poddaní ve vesnicích Babín, Veřechov, Krejnice a Kejnice. Podkladem pro tuto práci byly především urbáře uložené ve Státním oblastním archivu v Třeboni a literatura týkající se vývoje církevní správy, dějin Horažďovicka a řádu johanitů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní část vymezuje téma a badatelský záměr práce a vyjadřuje se k použitým pramenům a literatuře. Druhá kapitola přináší obecné informace o farách a farní organizaci v 18. století. Třetí kapitola se zaměřuje na faru v Horažďovicích a objasňuje její vývoj, hospodaření a připojené vesnice. Ve čtvrté kapitole jsou urbáře podrobeny diplomatické analýze ? zkoumalo se jejich písmo a písaři, psací látka, jazyk, čas, místo a důvod vzniku. Další kapitola se věnuje obsahu obou knih a přináší rozbor poddanských povinností. Obyvatelé vesnic jsou rozděleni podle majetku do tří skupin, které jsou blíže charakterizovány. Kapitola obsahuje i přehled celkových částek, které poddaní platili maltézským rytířům a faře. Poslední kapitola přináší závěrečné shrnutí celé práce. Za závěr jsou řazeny seznamy použitých zkratek, pramenů a literatury a příloh. Nejobsáhlejší částí příloh je vlastní edice obou urbářů. Pro lepší představu o písmu a celkovém vzhledu urbářů je připojena fotodokumentace některých listů.cze
dc.format39 s., 36 s. příloh
dc.format39 s., 36 s. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.titleUrbář fary Horažďovice z roku 1773cze
dc.title.alternativeThe land and duties register from the parish of Horažďovice 1773eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag6759
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s thesis, University of South Bohemia, Faculty of philosophy, Institute of Archival Science and Auxiliary Historical Sciences, České Budějovice 2007, 40 pp., 35 pp. of supplements. This bachelor´s thesis analyzes two volumes of land and duties register from the parish of Horažďovice. It also contains the edition datins back to the year 1773. The parish in Horažďovice and several other surrounding villages belonged to the manor of the Military Order of Malta located in Strakonice. The register contains the list of duties in the parish that the serfs from the villages of Babín, Veřechov, Krejnice and Kejnice had to carry out. The work is based primarily on the resources from the land and duties registers stored in the State regional archive in Třeboň and on the literature referring to the development of the church administration, the history of Horažďovice and the Order of the knights of St. John. The work is divided into six chapters. The introduction defines the theme and the aim of the research, and it also evaluates the sources. The second chapter provides information about the parish in general and about its organization in the 18th century. The third chapter focuses on the parish in Horažďovice, its development, finances, and on the related villages. In the fourth chapter the registers are subjected to a diplomatic analysis studyins its script and scribes, the writing materials, the language, the time, the place and the reason of its origin. The next chapter is devoted to the contents of both books and it presents the analysis of the duties of the subjects. The inhabitants of the villages are divided according to their estate into three groups which are closely characterized. The chapter also contains the summary of the total sum of money that the peasents paid to the knights and to the parish. The last chapter presents the final summarization of the entire work. The conclusion is followed by a list of the abbreviations used, sources and the literature and the annexes. The largest of the annexes is the edition of both registers. In order to have a better understanding of the script and the entire appearance of the registers a fotodocumentation of some of its pages is attached.eng
dc.date.accepted2007-06-01
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineArchivnictvícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programHistorické vědycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeMartínková, Lenka


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record