Show simple item record

dc.contributor.advisorDadejík, Ondřej
dc.contributor.authorHrubá, Klára
dc.date.accessioned2021-11-25T12:35:47Z
dc.date.available2021-11-25T12:35:47Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-07-31
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/7466
dc.description.abstractCharakteristika: Obecným rámcem této práce je postižení soudobého fenoménu - graffiti v kontextu současného trendu nabourávání ustálených hranic v umění, galerii a teorii. Teoretická část práce je založena na zmapování dosavadní odborné diskuze o graffiti, na výpovědích samotných writerů, analýze dokumentů a fotografickém průzkumu. V tomto kontextu práce stručně shrnuje historii a současnost graffiti ve společnosti, její vztah k hip-hopové subkultuře a k životnímu stylu dnešní mládeže. Práce se snaží hledat souvislosti graffiti s uměním. Představuje projekty, které pomáhají při tvorbě a zviditelnění kvalitních autorů, zjišťuje jejich vztah ke street artu a ke komerční sféře. Autor přikládá také vlastní fotografický projekt, který poukazuje na smysl graffiti na vhodných místech. Dále práce představuje příčiny a důsledky spojené s vandalismem působením sprejerů na nevhodných místech. Snaží se postihnout problematiku legálních a ilegálních ploch a nastiňuje možnosti, jak se pokusit předcházet trestné činnosti mládeže v důsledku těchto projevů tvorby. Závěrem práce upozorňuje na vztah tvůrců graffiti k nápadnému rysu dnešní západní společnosti - obracení se k sobě samému a hledání vlastní originální identity.cze
dc.format30 s., 18 s. obr. příloh.
dc.format30 s., 18 s. obr. příloh.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectKlíčová slova: graffiticze
dc.subjectuměnícze
dc.subjectkulturacze
dc.subjectsprejercze
dc.subjectznačkacze
dc.subjectskupinacze
dc.subjectlandartcze
dc.subjectstreet artcze
dc.subjectzeďcze
dc.subjectvandalismuscze
dc.subjectrevoltacze
dc.subjectNamescze
dc.subjectKey words: graffitieng
dc.subjectarteng
dc.subjectcultureeng
dc.subjectwritereng
dc.subjecttageng
dc.subjectcreweng
dc.subjectland arteng
dc.subjectstreet arteng
dc.subjectwalleng
dc.subjectvandalismeng
dc.subjectrevolteng
dc.subjectNameseng
dc.titleUmění mezi galerií a ulicí aneb Čím jsou graffiticze
dc.title.alternativeThe art between gallery and street or What is the graffitieng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag14114
dc.description.abstract-translatedCharacteristic: Common frame these work is infliction of contemporary phenomenon - graffiti. Work look about this phenomenon in context contemporary trend - break - through steady limits in art, gallery and theory. Theoretical part work is based on charted present special discussion of graffiti, on statement himself writers, on analysis documents and on photographic investigation. In this context work short summarises case-history and present graffiti in company, her relation to hip-hop culture and to social style today's young people. Work try search connection graffiti with art. Presents projects that the help at production and visualization quality authors, locate their relation to street art and to commercial sphere of interest. Author apply also self photographic project that the point on interpretation graffiti on acceptable sites. Further this work presents causes and implication connected with vandalism by the instrumentality of writers on unsuitable sites. Study cut up problems legal and illegal surfaces and outlines possibilities, how try to forgo criminal activities young people in consequence these show creation. Enclosures work highlighting relation creators graffiti to striking feature today's west communities - work round to himself all and search personal original identity.eng
dc.date.accepted2009-08-26
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineEstetikacze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programObecná teorie a dějiny umění a kulturycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record