Show simple item record

dc.contributor.advisorFidler, Petr
dc.contributor.authorKrátká, Lenka
dc.date.accessioned2021-11-25T14:10:52Z
dc.date.available2021-11-25T14:10:52Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/123456789/8028
dc.description.abstractTématem práce je vývoj sklářství na jihočeských panstvích rodu Buquoyů. Práce vytváří komplexní pohled na starý francouzský rod, který přišel na území Čech po roce 1620, a dokládá jeho historické, sociální, ekonomické a v neposlední řadě i umělecké aktivity. Buquoyové v průběhu dvou set let propojovali evropské a místní zkušenosti, až zcela splynuli s českým prostředím. V úvodu práce se zabývám genealogií rodu Buquoyů. Následující kapitola je věnována historickému vývoji sklářské výroby v oblasti Novohradských hor před příchodem rodu Buquoy na jihočeská panství. Dále chronologicky popisuji jednotlivé buquoyské sklárny, působící na Novohradsku. Hlavní část práce věnuji samotnému sklu. Jednotlivé kapitoly pojednávají o skle vyráběném od první poloviny 17. století do poloviny století 19. Jedna z podkapitol je věnována hyalitovým sklům, unikátním opakním sklům, z nichž nejvýznamějším byl černý hyalit. Tato temná sklovina s lesklým povrchem se vyráběla od roku 1817 v buquoyské sklárně Jiříkovo Údolí a později i ve sklárně Stříbrný Vrch. O dva roky později byla zavedena i výroba červeného hyalitu. V závěru práce připomínám i skla polodrahokamová. Charakter těchto skel je podobný ušlechtilým přírodním materiálům, především mramoru a polodrahokamům. Typickými znaky těchto skel je barevnost, neprůhlednost a většinou i žilkovaná a mramorovaná struktura povrchu. Hlavními představitely těchto skel jsou lithyaliny. Ve své práci věnuji podkapitolu i agathinům, které sice tvarově i vzhledově lithyliny připomínaly, avšak při jejich tvorbě byly zvoleny odlišné postupy práce se sklem, neboť hrabě Jiří František Buquoy neusiloval o imitaci přírodních materiálů.cze
dc.format91 s. (134943)
dc.format91 s. (134943)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectBuquoyovécze
dc.subjectJižní Čechycze
dc.subjectNovohradské horycze
dc.subjectSklocze
dc.subjectSklárnycze
dc.subjectBuquoyeng
dc.subjectSouth Bohemiaeng
dc.subjectNovohradské horyeng
dc.subjectGlasseng
dc.subjectGlassworkseng
dc.titleBuquoyské sklocze
dc.title.alternativeThe Buquoy glasseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag27402
dc.description.abstract-translatedThe theme of this work is the development of the glassmaking in the southern Bohemia´s domains of Buquoy´s genus. This work creates a complex view of an old French family, who came to the Czech land after 1620 and it illustrates its historical, social, economic and finally its art activities. Buquoys during two hundred years interlinked European and local experiences until they completely merged with the Czech culture. I deal with the genealogy of the Buquoys´s family in the introduction. A following chapter is devoted to the historical development of glassmaking in Novohradské hory´s area before Buquoys came to their domains in South Bohemia. I continue with a chronological description of every glassworks, acting on Novohradsko. The main part of my work I devote to the glass itself. Individual chapters deal with glass, which has been produced since the first half of 17th century until the half of 19th century. One of the subchapters is dedicated to hyalite glass, unique opaque glass, which contains the most significant one - the black hyalite. This dark enamel with a gloss surface has been created since 1817 in buquoy´s glassworks Jiříkovo Údolí and later in the glassworks Stříbrný Vrch. The production of red hyalite was introduced two years later. In conclusion of my work I remind even the semiprecious glass. A character of this glass is similar to noble nature materials, mostly marble or semi-gemstone. Typical sign of this glass is color, opacity and most of time, even the veined and marble structure of the surface. The main representatives are the lithyalins. In my work, there is also the subchapter about agathins, which used to remind the lithyans by shape and look, but during their creation were chosen different ways of working with glass because Earl Jiří František Buquoy didn´t want the imitation of the nature materials.eng
dc.date.accepted2013-07-01
dc.description.departmentFilozofická fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineDějiny uměnícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Filozofická fakultacze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programObecná teorie a dějiny umění a kulturycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.contributor.refereeŠroněk, Michal
dc.description.defencePosudky vedoucího a oponenta BP. Krátká diskuze nad tématem.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record