Now showing items 1-20 of 48

  • Adaptace na změny v kontextu stárnutí 

   Kaas, Jiří; Kateřina, Ratislavová; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2016)
   Předložený příspěvek se zabývá zmapováním charakteru změn a adaptační schopností u lidí starších 50 let. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru se zástupci ...
  • Běžné denní činnosti z pohledu pacienta s revmatoidní artritidou 

   Kaas, Jiří; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem práce bylo zjistit subjektivně vnímanou obtížnost konkrétních denních činností pro nemocné s revmatoidní artritidou a odhalit míru používání kompenzačních pomůcek a pomoci druhé osoby při těchto činnostech. Výzkumný ...
  • Diabetická retinopatie z pohledu sestry 

   Kratochvílová, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
   V úvodu teoretické části bakalářské práce se zabýváme charakteristikou onemocnění diabetické retinopatie, rizikovými faktory, diagnostikou a léčbou. Diabetická retinopatie patří v dnešní době k nezávažnější mikrovaskulární ...
  • Dovednosti sester v oblasti monitorace a interpretace EKG 

   Rásochová, Marie (Jihočeská univerzita, 2020)
   Cílem této bakalářské práce na téma: "Dovednosti sester v oblasti monitorace a interpretace EKG" je zmapování rozdílů v dovednostech sester v oblasti monitorace a interpretace EKG na různých odděleních. Z tohoto cíle byly ...
  • Health through the Eyes of the Romani minority 

   Toumová, Kristýna; Tóthová, Valérie; Dušičková, Tereza; Kaas, Jiří; Maňhalová, Jana (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020)
   The aim of this study was to ascertain the subjective view of the Romani community on their own health, in the context of social integration and the effects of the environment, using the Transcultural Assessment Model. ...
  • Hodnota všeobecné sestry očima seniorů žijících v domově pro seniory a jejich rodinných příslušníků. 

   Zemanová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2019)
   Povinná přítomnost všeobecné sestry v domově pro seniory není stanovena žádnými právními předpisy. Ošetřovatelská péče o seniory má svá specifika, vzhledem k tomu, že celá řada onemocnění probíhá v seniorském věku odlišně ...
  • Holistický přístup k ošetřovatelské péči u pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou 

   Kratochvílová, Inka (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat holistický přístup k ošetřovatelské péči u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou. Na základě stanoveného cíle byly formulovány dvě výzkumné otázky. První výzkumná otázka: ...
  • Komunikace sestry u pacienta podstupujícího kolonoskopii 

   Němečková, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
   Hlavním cílem této práce bylo zmapovat problematiku komunikace sestry z pohledu pacienta podstupujícího kolonoskopii. Na základě tohoto cíle byly stanoveny tři výzkumné otázky, které měly následující znění: Jakou komunikaci ...
  • Komunikace zdravotníků s pacientem s Parkinsonovou chorobou 

   Kadeřábková, Hana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Parkinsonova choroba je chronické, pomalu se rozvíjející neurodegenerativní onemocnění. Základním podkladem pro vznik nemoci je nedostatek dopaminu. Je to typické onemocnění staršího věku se začátkem nemoci okolo 45 - 65 ...
  • Komunikace zdravotníků s rodiči dětského pacienta 

   Žáková, Nikola (Jihočeská univerzita, 2016)
   Teoretická část bakalářské práce je rozčleněna do jedenácti kapitol. První kapitola se zabývá definicí komunikace. V kapitole druhé popisujeme druhy komunikace. Popsána je zde komunikace verbální a neverbální. Třetí kapitola ...
  • Kvalita života pacientů s revmatoidní artritidou 

   Kaas, Jiří (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem předložené práce je zmapovat dopad revmatoidní artritidy na život nemocného a porovnat subjektivně vnímanou kvalitu života takto nemocných se zdravou populací. Stanovené cíle byly dosaženy na základě kombinace ...
  • Manipulace s pacientem po prodělané cévní mozkové příhodě 

   Pokorná, Michaela (Jihočeská univerzita, 2018)
   Hlavním cílem práce bylo zmapovat ošetřovatelskou péči v oblasti fyzické manipulace s pacientem po prodělané cévní mozkové příhodě. V souvislosti s tímto cílem byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První výzkumná otázka byla ...
  • Míra obtíží při vykonávání běžných denních činností u pacientů s revmatoidní artritidou 

   Kaas, Jiří (Jihočeská univerzita, 2013)
   Teoretická východiska: Revmatoidní artritida je chronické systémové onemocnění, které se projevuje především zánětlivým postižením kloubů. Mezi hlavní potíže, se kterými se musí nemocný každodenně potýkat patří bolesti ...
  • Myasthenia gravis z pohledu sestry. 

   Fejerčáková, Monika (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou autoimunitního onemocnění Myasthenia gravis. Je zaměřena zejména na ošetřovatelskou péči z pohledu sestry. Práce se zaměřuje především na ošetřovatelský proces pacienta s onemocněním ...
  • Náročnost komunikace sestry s rodinou nemocného 

   Klímová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2019)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat náročnost komunikace sestry s rodinou nemocného na standardním a akutním lůžkovém oddělení. K tomuto cíli byly stanoveny dvě výzkumné otázky: 1. ,,S jakými náročnými situacemi se ...
  • Nefarmakologické postupy řešení neklidu u pacientů s demencí 

   Buchtová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Současný stav: Demence je velmi aktuálním tématem. Její výskyt každoročně stoupá. Práce je zaměřena na behaviorální symptomy demence, zejména nefarmakologické postupy řešení neklidu u pacientů s demencí. Teoretická část ...
  • Ošetřovatelská péče o klienta s Alzheimerovou chorobou v Alzheimercentru 

   Hniličková, Eva (Jihočeská univerzita, 2017)
   Hlavním cílem práce bylo zmapovat poskytovanou ošetřovatelskou péči u klienta s Alzheimerovou chorobou v Alzheimercentru. V návaznosti na tento cíl byla stanovena jedna výzkumná otázka: "Jaká péče je klientům Alzheimercentra ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s dysfagií 

   Barešová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2018)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice ošetřovatelské péče o pacienta s dysfagií. Cílem této práce bylo zjistit specifika při ošetřování pacienta s dysfagií. Pro naplnění cílů bylo stanoveno šest výzkumných ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s lymfomem. 

   Muráňová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Hlavním cílem předložené práce bylo zmapovat specifické potřeby pacienta s lymfomem a dále zjistit požadavky na ošetřovatelskou péči. V návaznosti na tyto cíle byly stanoveny čtyři výzkumné otázky, které zní: "Jaké jsou ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s myasthenia gravis 

   Hůlová, Jiřina (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienta s myasthenia gravis, jejím cílem je zmapování ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním myasthenia gravis. Formulovány byly též dvě výzkumné otázky ...