Now showing items 1-13 of 13

  • Binding of Cyanine Fluorescent Probes to DNA 

   Romancová, Ingrid (Jihočeská univerzita, 2013)
   This master thesis is focused on theoretical study of the Cy3 and Cy5 dyes and their interactions with DNA. The main aim was to find the mot populated conformations of the Cy3-DNA and Cy5-DNA complexes. A comparison with ...
  • Binding of Cyanine Fluorescent Probes to DNA 

   Romancová, Ingrid (Jihočeská univerzita, 2014)
   This master thesis is focused on theoretical study of the Cy3 and Cy5 dyes and their interactions with DNA. The main aim was to find the mot populated conformations of the Cy3-DNA and Cy5-DNA complexes. A comparison with ...
  • Conformational Study of a Flexibility of the Fluorescence Dye QSY21 

   Zimandl, Filip (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato bakalářská práce se týká teoretické studie flexibility fluorescenčního barviva QSY 21. Hlavním úkolem práce bylo najít energeticky nejstabilnější konformery ve vodném prostředí a poskytnout tak vhodnou startovní ...
  • Interakce Zn2+ iontů s proteiny a nukleovými kyselinami 

   Dvořáková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2007)
   Interakce kovových iontů významným způsobem ovlivňují strukturu a funkci nukleových kyselin a proteinů. Přibližně polovina enzymů obsahuje ionty kovů jako kofaktory a většina ribozymů nemůže správně fungovat bez přítomnosti ...
  • Počítačové modelování interakcí molekul s minerálními povrchy 

   Barvíková, Hana (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce je zaměřena na molekulární dynamiku, modelování interakcí a počítačové simulace. Seznamuje s prací v programu GROMACS, určeným pro potřeby počítačového modelování a simulací. Podává základy molekulární dynamiky a ...
  • Použitelnost výpočetních metod kvantové chemie pro studium interakcí v biologických systémech 

   Plačková, Lydie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Teoretická část diplomové práce popisuje ab initio metody v kvantové chemii a semiempirické metody, kterými lze překonat hlavní nevýhody týkající se ab initio metod (náklady, rychlost). Experimentální část byla zaměřena ...
  • Strukturní analýza gelových polyelektrolytů pomocí NMR vysokého rozlišení 

   Kolík, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2014)
   První dvě kapitoly této bakalářské teze poskytují souhrn základních faktů o polymerních elektrolytech se zaměřením na gelové polyelektrolyty v kapalné fázi a jsou zde sumarizovány základy NMR spektroskopie polymerů. Těžištěm ...
  • Studium segmentové dynamiky vybraných fluorovaných methakrylátů pomocí NMR pevné fáze 

   Plačková, Lydie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Teoretická část bakalářské práce charakterizuje principy NMR spektroskopie a použití metod pro měření charakteristik gelových elektrolytů. Experimentální část byla zaměřena na přípravu a prozkoumání dvou vzorků gelových ...
  • Studium vlivu interakcí komet se sluneční koronou na jejich fyzikálně-chemické vlastnosti 

   Boj, Evariste (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato práce se zabývá návrhem možných chemických reakcí, které mohou proběhnout na kometách při jejich průletu v blízkosti Slunce. V teoretické části práce jsou stručně popsány vlastnosti komet spolu s procesy, které mají ...
  • Teoretické studium interakce derivátů helicenu s DNA 

   Kubelka, Jiří (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem na poli interakcí mezi dvouvláknovou DNA a [6]helicenem a jeho deriváty za použití metod výpočetní chemie, jmenovitě PM6-D3H4X a DFT s funkcionálem BLYP. Zaměřili jsme se na dva ...
  • The Interaction of Graphene Oxide with Humic Acids, a Computational Study 

   Ferlin, Stefan (Jihočeská univerzita, 2020)
   This study was focused on the interactions of Graphene oxide with humic acids in aqueous solutions. Additionally, to this work, Graphene oxide and water interactions with and without the addition of ions were studied. The ...
  • Theoretical Study of Tautomeric Forms of Uracil and Their Interactions with Mg<sup>2+</sup> 

   Romancová, Ingrid (Jihočeská univerzita, 2009)
   This bachelor thesis is focused on theoretical study of uracil tautomers and their interactions with bare and hydrated Mg2+ cation in the gas phase. The main aim was to find the most stable comlexes of Mg2+ ion with different ...
  • Vliv hydratace na geometrii aniontů kyseliny trihydrogenfosforečné 

   Mácha, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato práce byla zaměřena na ab initio studium povrchu potenciální energie monohydrogenfosforečnanového a dihydrogenfosforečnanového aniontu ve vakuu a ve vodném prostředí. Klíčovým parametrem práce bylo nalezení závislosti ...