Now showing items 1-12 of 12

  • Aspects of health literacy in the Roma population and the co-operation of nursing 

   Maňhalová, Jana; null, null; Rolantová, Lucie (STEF92 Technology Ltd., 2018)
   Background: Recently, health literacy, in connection with trans-cultural problems and associated cultural competences, has become a hot topic of a number of specialties as a result of the globalized world, where the frontiers ...
  • Cultural patterns of dying and death of selected minorities in the territory of the Czech Republic 

   Maňhalová, Jana; null, null; Tóthová, Valérie (STEF92 Technology Ltd., 2018)
   Background: The objective of the submitted study was to find out and assess the specifics of transcultural features, rules and cultural patterns at dying and death in selected minorities in the Czech Republic in relation ...
  • The degree of difficulties during performance of activities of daily living in patients with chronic obstructive pulmonary disease 

   Maňhalová, Jana; Kimmer, David; Schönbauerová, Andrea; Tóthová, Valérie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2015)
   Introduction: The presenting paper deals with the degree of difficulties during the performance of activities of daily living (ADLs) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (CHOPN). Aim: The aim of this paper ...
  • Health literacy and its role in the care for health of the Roma and of persons living poverty line 

   Maňhalová, Jana; null, null; Kajanová, Alena (STEF92 Technology Ltd., 2018)
   Background: Health literacy, which is a part of the fundamental equipment for life and the path to the health of the individual and of the society, has been coming to the foreground of many scientific disciplines in recent ...
  • Health through the Eyes of the Romani minority 

   Toumová, Kristýna; Tóthová, Valérie; Dušičková, Tereza; Kaas, Jiří; Maňhalová, Jana (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020)
   The aim of this study was to ascertain the subjective view of the Romani community on their own health, in the context of social integration and the effects of the environment, using the Transcultural Assessment Model. ...
  • Manipulační techniky jako prevence rizik poranění a zajištění bezpečné péče 

   Trešlová, Marie; null, null; Svidenská, Tereza; Dolák, František; Rolantová, Lucie; Hudáčková, Andrea; Maňhalová, Jana; Chloubová, Ivana; Stasková, Věra; Belešová, Romana; Filausová, Drahomíra (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020)
   Úvod: Problematika fyzické manipulace s pacientem při poskytování ošetřovatelské péče je dlouhodobě sledovaným fenoménem především v zahraničí. V realizovaném projektu jsme se zaměřili na méně publikované faktory, kterými ...
  • Možnosti využití koncepčních modelů kulturních kompetencí v ošetřovatelské profesi 

   Maňhalová, Jana; Tóthová, Valérie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2016)
   Výzkumné šetření bylo zaměřeno na možnosti využití koncepčních modelů kulturních kompetencí v ošetřovatelství. Výzkum byl koncipován jako přehledová studie a byl proveden na základě obsahové analýzy studií publikovaných v ...
  • Otázky finality života z pohledu kulturně svébytných jedinců 

   Maňhalová, Jana; null, null; Tóthová, Valérie (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2016)
   Předložený příspěvek se zabývá zmapováním otázek finality života u kulturně svébytných jedinců, konkrétně u osob vyznávajících křesťanství, judaismus, buddhismus a islám. Výzkum byl realizován na základě kvalitativního ...
  • Paliativní péče z pohledu transkulturního ošetřovatelství 

   Maňhalová, Jana; Bóriková, Ivana; Farský, Ivan; Tóthová, Valérie; Žiaková, Katarína (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014)
   Cílem příspěvku je nastínit problematiku umírání a smrti z pohledu transkulturního ošetřovatelství a zohlednit nezastupitelnou roli paliativní péče v interakci s diverzitou kultur v ošetřovatelské profesi. Jedná se o ...
  • Sexualita u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí 

   Maňhalová, Jana; Kimmer, David; Ryba, Antonín; Tóthová, Valérie (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015)
   Cílem předkládaného článku je představit kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí z pohledu sexuální spokojenosti. Metodika: Výzkumné šetření bylo realizováno za pomoci standardizovaného dotazníku ...
  • Vybrané zdravotní ukazatele klientů centra prevence civilizačních chorob 

   Kimmer, David; null, null; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana; Kaas, Jiří; Martinek, Lukáš; Olišarová, Věra (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2016)
   V dnešní přetechnizované a neustále se rozvíjející průmyslové výrobě dochází ke kontinuálnímu zvyšování výskytu chorob, ke kterým dochází na základě nevhodného životního stylu. Cílem příspěvku je zmapovat vybrané zdravotní ...
  • Zdravotní gramotnost romské minority v České Republice 

   Rolantová, Lucie; Kajanová, Alena; Maňhalová, Jana (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019)
   Cíl: Cílem šetření bylo zhodnotit zdravotní stav a využívání zdravotní péče v souvislosti se zdravotní gramotností u romské populace v České republice. Metodika: Kvantitativní výzkumné šetření bylo realizováno za pomoci ...