Show simple item record

dc.contributor.authorBernas, Jaroslavcze
dc.contributor.authorBernasová, Terezacze
dc.contributor.authorGertsberger, Pedrocze
dc.contributor.authorMoudrý, Jancze
dc.contributor.authorKonvalina, Petrcze
dc.contributor.authorMoudrý, Jancze
dc.date.accessioned2021-05-06T10:23:36Z
dc.date.available2021-05-06T10:23:36Z
dc.date.issued2021eng
dc.identifier.issn0948-3349eng
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/874
dc.description.abstractPurpose The growing awareness of the importance of biodiversity in agroecosystems in increasing and ensuring the supply of biomass has led to heightened interest from governments and farmers in alternative crops. This article assesses one such alternative crop, cup plant (Silphium perfoliatum L.), in terms of the environmental aspects of cultivation for forage production. Many studies have previously focused on cup plant, but so far, this plant has not been assessed using the life cycle assessment (LCA) method. Materials and methods This study compares the environmental load of cup plant with the most commonly grown silage crops in Central European conditions—maize—and with another common forage crop—lucerne using LCA. The system boundaries include all the processes from cradle to farm gate and both mass-based (1 ton of dry matter) and area-based (1 ha of monoculture) functional units were chosen for the purposes of this study. The results cover the impact categories related to the agricultural LCAs, and the ReCiPe Midpoint (H) characterization model was used for the data expression, by using SimaPro 9.0.0.40 software. Results This study compares the cultivation of cup plant with the most commonly grown silage crop in Central European conditions—maize—and with another common forage crop—lucerne. The paper shows the potential of cup plant to replace conventional silage (maize and lucerne silage mix) with certain environmental savings in selected impact categories, and importantly, while still maintaining the same performance levels in dairy farming as with conventional silage, as already reported in previous publications. For the Czech Republic alone, this would, in practice, mean replacing up to 50,000 ha of silage maize and reducing the environmental load by about tens of percent or more within the various impact categories and years of cultivation. Conclusion Cup plant can replace the yield and quality of silage maize, represents a lower environmental load per unit of production and unit of area and generally carries many other benefits. Thus, cup plant is a recommendable option for dairy farming. Given the recent experience and knowledge of the issue, the cup plant can be considered an effective alternative to conventional silage.eng
dc.formatp. 311-326eng
dc.language.isoengeng
dc.publisherSpringer Heidelbergeng
dc.relation.ispartofInternational Journal of Life Cycle Assessment, volume 26, issue: 1eng
dc.subjectAgricultural LCA , Environmental aspects, Cup plant, Silage maize, Lucerne, Perennial cropping systemeng
dc.subjectzěmědělské LCA,enviromentální aspekty,mužák prorostlý,kukuřičná siláž,vojtěška,pěstování vytrvalých rostlincze
dc.titleCup plant, an alternative to conventional silage from a LCA perspectiveeng
dc.title.alternativeMužák prorostlý, alternativa ke konvenční siláži z pohledu LCAcze
dc.typearticleeng
dc.identifier.obd43887043eng
dc.description.abstract-translatedRostoucí povědomí o důležitosti biologické rozmanitosti v agroekosystémech při zvyšování a zajišťování dodávek biomasy vedlo ke zvýšenému zájmu vlád a zemědělců o alternativní plodiny. Tento článek hodnotí jednu takovou alternativní plodinu, mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) z hlediska environmentálních aspektů jeho pěstování pro produkci píce. Mnoho studií se dříve zaměřilo na mužák prorostlý, ale zatím nebyla tato rostlina hodnocena pomocí metody hodnocení životního cyklu (LCA). Materiály a metody: Tato studie porovnává zatížení životního prostředí při pěstování mužáku prorostlého s nejčastěji pěstovanými silážními plodinami ve středoevropských podmínkách - kukuřicí - a s jinou běžnou pícninou - vojtěškou pomocí LCA. Hranice systému zahrnují všechny procesy ''od kolébky po bránu farmy'' a pro účely této studie byly vybrány jak hmotnostní (1 tuna sušiny), tak plošné (1 ha monokultury) funkční jednotky. Výsledky pokrývají kategorie dopadu týkající se zemědělských LCA a pro datové vyjádření byl použit charakterizační model ReCiPe Midpoint (H) a software SimaPro 9.0.0.40. Výsledky: Tato studie srovnává pěstování mužáku prorostlého s nejčastěji pěstovanou silážní plodinou ve středoevropských podmínkách - kukuřicí - a s další běžnou pícninovou plodinou - vojtěškou. Příspěvek ukazuje potenciál mužáku prorostlého nahradit konvenční siláž (směs kukuřice a vojtěšky) s určitými environmentálními úsporami ve vybraných kategoriích dopadu, a co je důležité, při zachování stejné úrovně dojivosti v chovu dojnic jako u konvenční siláže, jak již bylo uvedeno v dřívějších studiích. Jen pro Českou republiku by to v praxi znamenalo nahradit až 50 000 ha silážní kukuřice a snížit zatížení životního prostředí přibližně o desítky procent nebo více v rámci různých dopadových kategorií a let pěstování. Závěr: Závod Cup může nahradit výtěžek a kvalitu silážní kukuřice, představuje nižší environmentální zátěž na jednotku produkce a jednotku plochy a obecně přináší mnoho dalších výhod. Pro produkci mléka je to tedy doporučená rostlina. Vzhledem k nedávným zkušenostem a znalostem dané problematiky lze mužák prorostlý považovat za účinnou alternativu konvenční siláže.cze
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.identifier.doi10.1007/s11367-020-01858-xeng
dc.project.IDGAJU 045/2019/Z/Vliv hospodaření v krajině na ekosystémy, funkci krajiny a organismyeng
dc.relation.publisherversionhttp://link.springer.com/article/10.1007/s11367-020-01858-xeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record