Now showing items 1-11 of 11

  • Hospitalizace dětí s Downovým syndromem 

   Kudrfalcová, Petra (Jihočeská univerzita, 2020)
   Downův syndrom je nejčastější genetická porucha, která se průměrně vyskytuje u jednoho ze 700 živě narozených dětí. Každé dítě narozené s Downovým syndromem nese ve svých buňkách nadbytečné množství 21. chromozomu. Dítě ...
  • Management péče o pacienta se zaměřením na anestezii před plánovaným operačním zákrokem 

   Holkupová, Klára (Jihočeská univerzita, 2020)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat specifika práce anesteziologické sestry. Pro splnění cílů byly stanoveny 2 hlavní výzkumné otázky: "Jaké činnosti vykonává anesteziologická sestra?", "Jakou má anesteziologická sestra ...
  • Motivace sester ke studiu na vysoké škole 

   Blechová, Aneta (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zabývá motivací studentek oboru Všeobecná sestra ke studiu na vysoké škole. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má čtyři oblasti. První se zabývá oborem ošetřovatelství, ...
  • Paliativní a hospicová péče z pohledu sestry 

   Grausgruberová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
   V současné době je hospicová a paliativní péče poměrně aktuální téma, o kterém se začíná více mluvit. Mnoho lidí se nachází v situaci, kdy stojí před rozhodnutím, na koho se obrátit či kam umístit svého příbuzného, když ...
  • Podávání stravy nemocným v nemocničním zařízení 

   Nita, Tatiana (Jihočeská univerzita, 2020)
   Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké intervence sestry používaly při podávání stravy, jaké komunikační techniky sestry využívaly a jak spolupracovaly s ostatními členy ošetřovatelského týmu při podávání stravy ...
  • Pohled dětské sestry na zdravotnické reformy 

   Abrmanová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2015)
   Diplomová práce se zabývá analýzou probíhajících reforem zdravotnictví a sociální péče v České republice se zaměřením na dopady jednotlivých reformních kroků na poskytovatele a spotřebitele zdravotní péče. Zdravotnické ...
  • Povědomí všeobecných sester o léčbě celiakie 

   Holejšovská, Petra (Jihočeská univerzita, 2021)
   Abstrakt Cíl práce: Bakalářská práce se zabývá povědomím všeobecných sester o léčbě celiakie. První kapitola teoretické části je zaměřena na trávicí soustavu, tenké a tlusté střevo. Následuje kapitola věnovaná definici ...
  • Problematika tišení bolesti u dětí předškolního věku 

   Abrmanová, Michaela; Olišarová, Věra; Schönbauerová, Andrea; Tóthová, Valérie (Ambit Media, 2020)
   Článek uvádí definici bolesti a zabývá se věkovými odlišnostmi ve vnímání a prožívání bolesti v dětském věku, možnostmi hodnocení bolesti a nefarmakologickými způsoby léčby bolesti u dětí.
  • Vybrané problémy českého zdravotnictví z pohledu sester 

   Všetečková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2020)
   Cílem bakalářské práce, která je tvořena teoretickou a empirickou částí, bylo zmapovat vybrané problémy českého zdravotnictví z pohledu sester. V teoretické části se zabýváme ošetřovatelství, komunikací, způsoby chování, ...
  • Využití sippingu v ošetřovatelské praxi 

   Janáčková, Iva (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce s názvem využití sippingu v ošetřovatelské praxi je věnována problematice užívání sippingu v nemocnicích u pacientů. Věnuje se spolupráci sester s nutričními terapeuty v nemocnicích a dále se práce snaží ...
  • Význam hydratace seniorů z pohledu sester 

   Grimm, Viktor (Jihočeská univerzita, 2021)
   V rámci předkládané bakalářské práce byly stanoveny následující tři cíle. 1. zmapovat znalosti sester v oblasti hydratace seniorů, 2. zmapovat zvyklosti sester u monitorování hydratace seniorů a 3. zmapovat roli sester v ...