Show simple item record

dc.contributor.advisorOndr, Pavel
dc.contributor.authorKříha, Jan
dc.date.accessioned2021-11-26T14:07:38Z
dc.date.available2021-11-26T14:07:38Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-04-30
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/10501
dc.description.abstractNáplní diplomové práce je posouzení a vyhodnocení erozních jevů na povodí Budského potoku. Zájmové území spadá do třech katastrálních území, a to Malče, Besednice a Soběnov. Rozloha řešeného povodí je 7.1 km2. Nedílnou součástí práce je průzkum území z hlediska pedologického a hydrogeologického. Dále bylo vyhodnoceno nakládání s odpady v přilehlých obcích. Na povodí má významný vliv nádrž Besednice. Bylo proto provedeno zhodnocení jejího vlivu na okolí a její protierozní funkce. S využitím nabytých informací byl proveden výpočet N-letých vod a množství splavené půdy dle Wischmeiera a Smithe. Dalším cílem je takto získaná data zpracovat za pomocí softwarového modelování a analyzovat získaný výstup. Na základě těchto podkladů a výsledků jsou doporučena opatření vedoucí ke snížení smyvu půdy z těchto pozemků.cze
dc.format55 s., 10 s. obr. příloh
dc.format55 s., 10 s. obr. příloh
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjecterozecze
dc.subjectuniverzální rovnice ztráty půdy dle Wischmeiera a Smithecze
dc.subjectsplavená půdacze
dc.subjectnádržcze
dc.subjectpovodícze
dc.subjectprotierozní opatřenícze
dc.subjectN-leté vodycze
dc.subjectsoftwarové modelovánícze
dc.subjecterosioneng
dc.subjectuniversal soil loss equation by Wishmeier and Smitheng
dc.subjectcatchment basineng
dc.subjectreservoireng
dc.subjecterosion controleng
dc.subjectN-year watereng
dc.subjectsoftware modelingeng
dc.titleŘešení protierozní ochrany na modelovém povodí matematickým modelováním.cze
dc.title.alternativeSolution of erosion protection at the model basin using mathematical modelingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag11479
dc.description.abstract-translatedThe contents of this thesis is an examination and assessment of erosion processes in the catchment Budského stream. The area of interest falls into three cadastral territory, Malče, Besednice a Soběnov. Catchment area is 7.1 km2. Integral part of work is the pedological and hydrological research. It was evaluated the impact of waste in the surrounding villages. In the catchment basin, has a significant influence Besednice reservoir. It was assessing its impact on the environment and erosion control functions. Using the acquired information has been calculated N-year water and the amount of drifted soil by Wischmeier and Smith. Another goal is to process this data using software modeling and evaluate output. Against this background and the results are recommended measures to reduce soil loss from these plots.eng
dc.date.accepted2010-06-10
dc.description.departmentZemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-disciplinePozemkové úpravy a převody nemovitostícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZemědělské inženýrstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record