Recent Submissions

 • Stanovení stravitelnosti in vitro sušiny a organické hmoty u vybraného krmiva pro psy 

  Uhlířová, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato práce pojednává o základních aspektech ve výživě psa. V práci je též uvedeno porovnání stravitelnosti in vivo a in vitro sušiny a organické hmoty granulovaného krmiva pro psy.
 • Vybrané vlivy na růst telat masného skotu 

  Tomková, Michaela (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem práce bylo analyzovat vybrané vlivy na růst telat vybraného stáda masného plemene skotu aberdeen angus na farmě Mýto u Hořic na Šumavě za sledované období 6 let (2012 - 2017 včetně). Do hodnocení bylo zahrnuto celkem ...
 • Saturace koní jodem v Jižních Čechách 

  Slavíková, Sofia (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav saturace koní jodem ve vybraných chovech Jihočeského kraje. V hodnocených chovech nebyla zjištěna deficitní koncentrace jodu v moči u žádného z koní. Dalším z dílčích ...
 • Studium vedení tepla metodami počítačového modelování 

  Staněk, Jakub (Jihočeská univerzita, 2019)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip ...
 • Systémy pro měření průtoku dojeného mléka 

  Zajíc, Zdeněk (Jihočeská univerzita, 2019)
  Diplomová práce se zabývá systémy pro měření průtoku dojeného mléka. Na začátku práce je popsaná historie chovu skotu v České republice, proces dojení, problematika měření průtoku a principy měření průtoku. Druhá část ...
 • Posouzení učenlivosti koní a adaptace na stres 

  Pokorná, Barbora (Jihočeská univerzita, 2019)
  Současné využití koní je v dnešní době především ke sportovním účelům, tím se zvyšují požadavky na jejich psychickou i fyzickou připravenost. Ta se odvíjí od jejich charakteru a schopnosti se přizpůsobit nenadálým stresovým ...
 • Vliv zemědělské činnosti na kvalitu vody ve vodním toku v chráněném přírodním území 

  Novoměstská, Markéta (Jihočeská univerzita, 2019)
  Náplní diplomové práce bylo zhodnotit vliv zemědělské činnosti na hydrochemické parametry povrchových vod v souvislosti s výskytem zvláště chráněného živočišného druhu v povrchových vodách sledovaného území. Pro vyhodnocení ...
 • Stanovení vybraných parametrů rozdílných způsobů zakládání porostu cukrové řepy 

  Chadraba, Václav (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce je zaměřena na provozní porovnání dvou technologií založení porostu cukrové řepy. Porovnání proběhlo na dvou sousedících pozemcích s téměř stejnými vlastnostmi. Na jednom pozemku byl porost založen pomocí technologie ...
 • Zahájení činnosti mladého zemědělce v režimu ekologického zemědělství 

  Kropáčková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu zemědělského podniku a následné vyhodnocení jeho vhodnosti k podnikání v systému ekologické produkce s ohledem na stanovištní podmínky, strukturu podniku, jeho ...
 • Vybrané vlivy na mléčnou užitkovost dojnic u českého strakatého skotu 

  Pokorná, Lucie (Jihočeská univerzita, 2019)
  Diplomová práce na téma "Vybrané vlivy na mléčnou užitkovost dojnic u českého strakatého skotu" se zabývá určitými vlivy na vybrané stádo skotu, které jsou zjištěny z kontroly mléčné užitkovosti. Autorka v této práci ...
 • Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov 

  Šťáva, Miloš (Jihočeská univerzita, 2019)
  Předmětem diplomové práce ,,Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov" je vypracování reálné analýzy ziskovosti fungujícího malého zemědělského podniku. Diplomová práce se dělí na dvě části, z nichž ...
 • Problematika dojicích robotů Lely 

  Kovařík, Martin (Jihočeská univerzita, 2019)
  Práce se zabývá problematikou dojících robotů. Teoretická část se zaobírá biologickými a etologickými faktory v souvislosti s automatizací dojící technologie. Prostor je zde věnován i historickému vývoji dojící technologie ...
 • Využití kultivačních metod v diagnostice zánětů mléčné žlázy ve vybraném chovu dojnic 

  Ulmová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit pomocí kultivační diagnostiky původce infekčních mastitid a určit vhodný postup léčby antibiotickými preparáty. Dílčím cílem bylo sledovat výskyt druhů původců, úspěšnost léčby a vliv ...
 • Hodnocení výnosu a výnosových prvků vybraných odrůd sóji luštinaté (Glycine max (L.) Merrill.) v oblasti s méně příznivými podmínkami 

  Všetečka, Petr (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem práce bylo zjištění možností pěstování sóji luštinaté v oblastech s méně příznivými podmínkami. Dalším z cílů bylo provedení experimentu listové aplikace pomocného rostlinného přípravku EGT Fulhum, který zvyšuje objem ...
 • Hodnocení výnosových parametrů hybridního ozimého žita 

  Král, Radim (Jihočeská univerzita, 2019)
  Hlavní částí diplomové práce je hodnocení výnosových a kvalitativních parametrů hybridního ozimého žita. K tomuto účelu byl založen maloparcelkový pokus na zemědělské fakultě JU v Českých Budějovicích (380 m. n. m.). Pokus ...
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně 

  Šímová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem práce je zjištění uplatnění meziplodin a jejich vliv v osevním postupu v katastrálním území Krašovice u Čížové. První část diplomové práce se zabývá erozí, protierozními opatřeními a meziplodinami. Ve druhé části je ...
 • Studie a posouzení protierozních opatření v katastrálním území Záborná 

  Bůžková, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
  Diplomová práce pojednává o posouzení katastrálního území, které prochází komplexní pozemkovou úpravou. Pro tyto účely bylo vybráno katastrální území Záborná, které se nachází v kraji Vysočina. Hlavním cílem této práce ...
 • Vybrané vlivy na reprodukci plemenic holštýnského skotu 

  Špačková, Vladislava (Jihočeská univerzita, 2019)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných vlivů na reprodukci plemenic holštýnského skotu. Cílem práce bylo vyhodnotit reprodukční ukazatele (inseminační index, inseminační interval, servis periodu, mezidobí, březost ...
 • Dynamika růstu kolonií Pectinatella magnifica 

  Petroušová, Ester (Jihočeská univerzita, 2019)
  P. magnifica je sladkovodní nepůvodní organismus z kmene Bryozoa, který se do Evropy dostal ze Severní Ameriky. Cílem diplomové práce bylo zjistit rychlost růstu kolonií na třech lokalitách v průběhu 21 dnů v červenci 2018.
 • Vyhodnocení reprodukce v chovu ovcí clun forest 

  Klečáková, Martina (Jihočeská univerzita, 2019)
  Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení reprodukčních ukazatelů (procento březosti, plodnost, intenzita, celkový odchov, jalovost, odchov z narozených jehňat a celková úmrtnost jehňat), jejich porovnání během let i s ...

View more