Recent Submissions

 • Vztah sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí ke klientovi v kontextu Etického kodexu sociálního pracovníka 

  Lavičková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD") užívají Etický kodex sociálního pracovníka ve vztahu ke klientovi při výkonu své profese, zda z ...
 • Emoce, které prožívají sociální pracovníci ve službách pro drogově závislé 

  Jedličková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce je zaměřena na emoce, které prožívají sociální pracovníci při práci s drogově závislými. Zabývá se teoretickým vymezením sociální práce, drogové závislosti, službami pro drogově závislé a emocemi z hlediska psychologie. ...
 • Výuka náboženství v sekulárním prostředí pohraničí 

  Macanovič, Andrea (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá problematikou výuky náboženství na státní základní škole v sekulárním prostředí pohraničí. Teoretická část seznamuje čtenáře s konkrétním místem, vesnicí Malonty a to v kontextu historie a současnosti. ...
 • Odpuštění, přehlížené etické téma? 

  Hejná, Marie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá podstatnými souvislostmi mezi etikou a sociální prací s ohledem na téma odpuštění. Jsou zde vysvětleny i související pojmy jako je vina, pokání, spása a smíření. Téma je pojednáno z hlediska ...
 • Sociální aspekty práce v sexbyznysu na území Jižních Čech 

  Bílková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce pojednává o sociálních aspektech práce v sexbyznysu na území Jižních Čech. Zejména o životě osob, které poskytují placené sexuální služby. Práce popisuje příčiny práce v sexbyznysu, společenský kontext a ...
 • Analýza vybraných potřeb jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice 

  Bělochová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá vybranými potřebami jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice. Cílem práce je zmapování a analýza psychosociálních potřeb jedinců, kteří žijí v ...
 • Role sociálního a psychologického poradenství při pomoci obětem trestných činů 

  Polatová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá pomocí obětem trestných činů s důrazem na psychologickou stránku a cílem je analyzovat možnosti, které se pomoci týkají. První kapitola se věnuje viktimologii a viktimizaci, základním pojmům, které ...
 • Společné vzdělávání v podmínkách příměstského tábora 

  Krohová, Klára (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce představuje případovou studii příměstských táborů pořádaných v dětském klubu Rybka. Jejím předmětem zkoumání je, co organizátoři a účastníci příměstských táborů, včetně rodičů zúčastněných dětí, vypovídají o realizaci ...
 • Problematika bydlení v kontextu sociální práce 

  Froňková, Jarmila (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá problematikou bydlení v celé její možné šíři. Cílem je poukázat na důležitost bydlení v životě člověka, zejména v kontextu sociální práce, a to včetně oblastí, které úzce souvisí s danou problematikou. ...
 • Pojetí lidských práv v Čečenské republice a v okolních zemích mezi lety 2009-2019 

  Roštinská, Anna (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se věnuje dodržování lidských práv v Čečenské republice. Poukazuje na etické a lidsko-právní přístupy ke zvolené tématice. Práce se rovněž zabývá sociální prací v kontextu muslimských zákonů, kde se snaží o propojení ...
 • Problematické situace v rodině a náhradní rodinná péče 

  Samohejlová, Klára (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce si za hlavní cíl klade uspořádání srozumitelného přehledu, co se týče tématu rodiny, funkcí, znaků a typů rodiny, včetně specifických poruch. Dále poskytuje vhled do jisté metodiky práce s touto konkrétní cílovou ...
 • Rodinné soužití v době karantény 

  Marczellová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato diplomová práce souvisí s nařízením vlády, jímž se z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Výsledkem tohoto opatření je skutečnost, ...
 • Jak se změní životní styl rodiny poté, co jeden z jejich členů získá neurologické postižení 

  Böhmová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá žitými zkušenostmi rodičů, kteří mají dítě s vážným onemocněním a získaným postižením. V práci jsem pomocí fenomenologické interpretativní analýzy poukázala na to, jaký vliv má onemocnění dítěte ...
 • Sexualita jako etické téma ve službách pro děti a mládež 

  Liščáková, Jarmila (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se v obecné rovině soustředí na filosofická a etická východiska preventivních služeb. Svou pozornost dále zaměřuje na činnost pracovníků v nízkoprahových službách pro děti a mládež, zejména na to, jak se může v oblasti ...
 • Pasivita a aktivita ve výchově 

  Lykešová, Erika (Jihočeská univerzita, 2021)
  Předkládaná diplomová práce s názvem "Pasivita a aktivita ve výchově" se zabývá problematikou pasivity a aktivity ve výchově z pohledu volného času ve Věznici Světlá nad Sázavou. První část práce objasňuje klíčové pojmy a ...
 • Volný čas dětí staršího školního věku nejen v období koronavirové pandemie 

  Havlová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá volným časem dětí staršího školního věku. Charakterizuje základní pojmy, které se pojí k danému tématu, tj. volný čas, volnočasová kompetence. Pozornost je věnována pojmu serious leisure v pojetí ...
 • Je odpovědnost vůči budoucím generacím relevantní téma pro sociální práci? 

  Adámková, Hana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá odpovědností vůči budoucím generacím v rámci oboru sociální práce. Nejprve jsou charakterizovány základní pojmy, jako sociální práce, budoucí generace a odpovědnost. Posléze se text věnuje odpovědnosti vůči ...
 • Dílna pedagoga volného času: Téma války v literatuře pro děti a mládež 

  Procházka, Aleš (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se věnuje tématu války v literatuře pro děti a mládež a jeho využitím v pedagogice volného času. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část analyzuje válku v širších souvislostech ...
 • Imaginativní apologetika 

  Faldynová, Milana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá spoluprací křesťanské imaginace a apologetiky, která, pokud je úspěšná, se může stát cestou ke srozumitelnému sdílení evangelia. Imaginace jako receptor významu se pak může také zdát velmi užitečným nástrojem ...
 • Teologická interpretace skladby Vítězslava Nezvala "Z domoviny" 

  Kukal, Petr (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá analýzou teologických motivů v konkrétním poetickém textu - skladbě významného českého básníka XX. století Vítězslava Nezvala. V teoretické části zkoumáme kontext vzniku skladby. Tímto kontextem je jednak ...

View more