Recent Submissions

 • Mezioborová spolupráce v koordinované rehabilitaci pohledem dvou oborů: sociální práce a fyzioterapie 

  Zeman, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2021)
  Přístup koordinované rehabilitace je považovaný za důležitý přístup k pacientovi, který mimo jiného zaručuje naplnění základních lidských práv. Koordinovaná rehabilitace je náročným procesem, který klade velké požadavky ...
 • Možnosti využití ošetřovatelského modelu dle Betty Neuman v prevenci nadváhy a obezity. 

  Třísková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Ke stále zvyšující se prevalenci nadváhy a obezity přispívá životní styl, pokles fyzické aktivity a také pokrok v nových technologiích, industrializace a globalizace. S ohledem na množství faktorů podílejících se na vzniku ...
 • Dodržování resortních bezpečnostních cílů na odděleních chirurgického typu 

  Rajtmajerová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2021)
  Abstrakt Úvod: Resortní bezpečnostní cíle definovalo v roce 2010 Ministerstvo zdravotnictví České republiky a jejich smyslem je minimalizovat rizika nejčastějších nežádoucích událostí, ke kterým může dojít při poskytování ...
 • Úloha sestry v managementu bolesti po velkých ortopedických operacích 

  Ludvíková, Marie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Téma diplomové práce je Úloha sestry v managementu bolesti po velkých ortopedických operacích. V práci je obsaženo téma bolest, její dělení, jaká je úloha sestry při anamnéze bolesti a hodnocení bolesti, jaká je role sestry ...
 • Spokojenost klientů v domovech pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí 

  Kotková, Stanislava (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce "Spokojenost klientů v domovech pro seniory s poskytovanou ošetřovatelskou péčí" mapuje spokojenost klientů domova pro seniory a zároveň to, jak všeobecné sestry tuto spokojenost ovlivňují. S prodlužující ...
 • Intervence všeobecných sester při akutních stavech v otorinolaryngologii 

  Laibrtová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato diplomová práce se zabývá akutními stavy v otorinolaryngologii (ORL), a to především krvácením, dušností, a intervencemi všeobecných sester, které jsou u pacientů s těmito stavy prováděny na ORL standardním oddělení, ...
 • Vytvoření knihy výsledků z modelování a prognóz dopadů radiační mimořádné události na okolí jaderného zařízení v ČR 

  Frištiková, Klaudia (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem diplomové práce je vytvořit knihu výsledků z modelování a prognóz dopadů radiační mimořádné události na okolí jaderného zařízení v ČR a posouzení vybraných veličin na výsledky výpočtů. Diplomová práce je rozdělená ...
 • Adaptační proces na jednotkách intenzivní péče z pohledu všeobecných sester 

  Šubrtová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem této diplomové práce je představení jednotky intenzivní péče, adaptačního procesu a rozbor adaptačního procesu na jednotkách intenzivní péče. V teoretické části diplomové práce je popsána intenzivní péče všeobecně ...
 • Role sestry v pooperační péči o pacienta po transplantaci ledviny 

  Ševčíková, Tereza (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce stanovuje dva cíle: 1. Zjistit role sestry v pooperační péči o pacienta po transplantaci ledviny. 2. Zmapovat specifika ošetřovatelské péče o pacienta po transplantaci ledviny. Proto, aby cíle byly splněny, ...
 • Úloha sestry v prevenci surgical site infection v ortopedii 

  Strnadová, Iveta (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce je věnována vymezení úlohy sestry v prevenci infekcí v místě chirurgického výkonu v ortopedii. Surgical site infection (SSI) neboli infekce v místě chirurgického výkonu představují aktuální téma chirurgického ...
 • Vybrané ošetřovatelské výkony v kontextu Evidence Based Nursing 

  Kratochvílová, Gabriela (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vybraného ošetřovatelského výkonu v kontextu Evidence Based Nursing. Tímto vybraným výkonem je péče o centrální žilní vstup a periferně uložený centrální žilní vstup ve vztahu k ...
 • Management bolesti u pacientů na stomatochirurgii 

  Panáčková, Karolína (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se zabývá problematikou managementu bolesti u pacienta na stomatochirurgii. Toto téma je velice aktuální. Hodnocení bolesti je důležitá součást práce sestry. Diplomová práce má dvě části, teoretickou a ...
 • Komunikační dovednosti sester u pacientů odlišné kultury 

  Jarešová, Marie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce je věnována komunikačním dovednostem sester s pacienty odlišné kultury. Cílem práce bylo zjistit, jaké bariéry nastávají během komunikace s pacienty odlišné kultury, a zmapovat znalosti sester o vhodném ...
 • Role sestry specialistky v péči o rány ve zdravotnické organizaci 

  Vidláková, Nikola (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce je zaměřena na aktuální téma "Role sestry specialistky v péči o rány ve zdravotnické organizaci." Sestry specialistky pro ošetřování nehojících se ran mají nezastupitelnou úlohu při plánování ošetřovatelských ...
 • Role sestry v systému včasného vyhledávání kriticky nemocných 

  Boušová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce je zaměřená na role sester v systému včasného vyhledávání kriticky nemocných na jednotkách intenzivní péče. Na systém včasného vyhledávání kriticky nemocných není v českém zdravotnictví stále kladen takový ...
 • Vliv etnických postojů a stereotypů na ošetřovatelské péče 

  Fuková, Jitka (Jihočeská univerzita, 2021)
  Život v multikulturní společnosti přináší mnoho úskalí. V každé společnosti jsou hluboce zakořeněny etnické postoje a stereotypní chování, které ovlivňují chování majoritní společnosti vůči minoritám. Tyto postoje a ...
 • Pády geriatrických pacientů na oddělení následné péče 

  Cardová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2021)
  Diplomová práce se věnuje pádům geriatrických pacientů na oddělení následné péče. Cíle práce: Provést komplexní analýzu multifaktoriálních příčin vybraných případů pádů geriatrických pacientů, ke kterým došlo v průběhu ...
 • Enkopréza u dětí jako ošetřovatelský problém 

  Tillerová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Enkopréza je poruchou, při které dochází k svévolnému či mimovolnému odchodu stolice na nevhodných místech či neustálým špinění stolicí. U každého dítěte dochází k individuálnímu vývoji kontroly vyměšování a proto svévolný ...
 • Paliativní péče v neonatologii z ošetřovatelského hlediska 

  Pajtlová, Caroline (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem výzkumné diplomové práce bylo zjistit informovanost o systému dětské paliativní péče se zaměřením na novorozenecké období a porovnat názory zdravotnických profesionálů na systém paliativní péče v neonatologii. Cílem ...
 • Problematika kojení u žen zneužívajících tabákové výrobky 

  Kubínová, Magda (Jihočeská univerzita, 2021)
  Současný stav Kojení je nejoptimálnější a nejpřirozenější způsob výživy všech novorozenců a kojenců. Přináší mnoho výhod matce i dítěti. V mateřském mléce je ideální poměr cukrů, tuků i bílkovin, ale i vitamínů, ...

View more