Show simple item record

dc.contributor.advisorDvořák, Petr
dc.contributor.authorŠrámek, Jiří
dc.date.accessioned2021-11-19T11:45:15Z
dc.date.available2021-11-19T11:45:15Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/1062
dc.description.abstractPředkládaná práce je zaměřena na sumarizaci výsledků ichtyomonitoringu pěti šumavských toků na podzim roku 2010. V rámci zpracování se vyhodnocoval stav rybích společenstev a to především jejich druhové složení, diverzita, dominance, ekvitabilita a další parametry. Byly hodnoceny také fyzikálně chemické vlastnosti daných lokalit jako teplota vody a vzduchu, vodivost či zákal. V neposlední řadě byly vyhodnoceny i vlastnosti toků a to především morfologická charakteristika, typy dnového substrátu a jeho členitosti atd. Vyhodnocení všech získaných dat ukázalo, že rybí společenstva zkoumaných šumavských toků jsou vyrovnaná, nejsou zatížena invazními druhy ryb a hodnocené ukazatele korelovaly se stavem toků, geografickou polohou a přírodními poměry. Bylo uloveno 9 druhů ryb v celkovém počtu 963 ks. Abundance se pohybovala na všech lokalitách v rozmezí 201,6 až 409,7 ks ryb na kilometr toku, diverzita společenstev vykazovala hodnoty 0,372093 až 2,166085 pro index Shannon a Wienera a 0,301804 až 0,866948 pro index dle Simpsona, ekvitabilita pak 0,372093 až 0,783906. Nejvíce dominantním druhem byl pstruh obecný, druhým nejčetnějším druhem byla vranka obecná.cze
dc.format89 s.
dc.format89 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectOdlovcze
dc.subjectrybí společenstvacze
dc.subjectelektrický agregátcze
dc.subjectperlorodka říčnícze
dc.subjectmonitoringcze
dc.subjectabundancecze
dc.subjectdiverzitacze
dc.subjectdominancecze
dc.subjectekvitabilitacze
dc.subjectFishingeng
dc.subjectfish communitieseng
dc.subjectelectric generatoreng
dc.subjectfreshwatter pearl musseleng
dc.subjectmonitoringeng
dc.subjectabundanceeng
dc.subjectdiversityeng
dc.subjectdominationeng
dc.subjectevennesseng
dc.titleIchtyofauna vybraných toků Šumavycze
dc.title.alternativeIchtyofauna of selected streams of Bohemian Foresteng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag24839
dc.description.abstract-translatedPresented work is directed to summarize the results of ochtyomonitoring of five stream in Bohemian Forest in autumn 2010. The processing status is evaluated fish communities, especially their species composition, diversity, dominance, evenness and other parameters. They have been evaluated also physico-chemical properties of the sites such as air and water temperature, conductivity and turbidity. Last but not least were evaluated the characteristics of flows and in particular morphological characteristics, types of the bottom substrate and its contours etc. The evaluation of all obtained data showed that fish communities surveyed Bohemian flows are balanced, they are not burdened with invasive species and rand indicators correlated with the state of flow, geographic location and natural conditions. It was caught nine fish species in the total number of 963 individuals. Abundance was at all locations in the range 201,6 to 409,7 individuals per kilometer of flow, showed the diversity of communities from 0,372093 to 2,166085 (Shannon and Wiener index) and from 0,301804 to 0,866948 (Simpson index), then evenness of plant 0,372093 to 0,783906. The most dominant species was the brown trout, the second most frequent species was bullhead.eng
dc.date.accepted2012-06-19
dc.description.departmentFakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-disciplineRybářstvícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZootechnikacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record