Recent Submissions

 • Připravenost zdravotnického záchranáře na výkon profese. 

  Marešová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce nese název "Připravenost zdravotnického záchranáře na výkon profese" a skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. V části teoretické je podrobněji vysvětleno, kdo je zdravotnický záchranář a jaká ...
 • Doplňky stravy při silových sportech 

  Klečka, Jan (Jihočeská univerzita, 2021)
  V této bakalářské práci s tématem Doplňky stravy při silových sportech jsem se zabýval tím, jestli vrcholoví sportovci dokážou přijmout dostatečné množství živin i bez doplňků stravy a jaké druhy doplňků stravy užívají ...
 • Paliativní péče a její možnosti v pobytových službách pro seniory 

  Homolová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti poskytované obecné paliativní péče v pobytových službách pro seniory. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké principy aplikují pracovníci v pobytových službách pro seniory při ...
 • Molekulárně genetické markery u myeloproliferativních syndromů 

  Matoušová, Karolína (Jihočeská univerzita, 2021)
  Problematika vzniku a vývoje myeloproliferativních onemocnění je to, čím se ve své práci zabývám. Tato skupina chorob je zapříčiněna různými mutacemi na genové úrovni. Práce pojednává o aberacích s nejvyšší frekvencí ...
 • Křehkost jako aktuální ošetřovatelský problém 

  Žáková, Jaroslava (Jihočeská univerzita, 2021)
  Úvod: Na křehkost v rámci geriatrie je ve světě stále častěji než v České republice pohlíženo jako na aktuální problematiku a je v této souvislosti také zmiňována. Můžeme říci, že v České republice se tato problematika ...
 • Dodržování režimových opatření při antikoagulační terapii v primární zdravotnické péči 

  Procházková, Alexandra (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem bakalářské práce bylo popsat stav compliance pacientů užívajících lék Warfarin a následně vztah mezi mírou compliance a výskytem komplikací souvisejících s léčbou warfarinem, současně pak porovnat compliance z pohledu ...
 • Edukace pacientů s flebotrombózou v nemocničním zařízení 

  Šavrdová, Soňa (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace u pacientů s diagnostikovanou flebotrombózou, kteří jsou hospitalizováni na interním oddělení. Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem sestry edukují pacienty po ...
 • Role sestry v péči o pacienta se zánětem centrálního nervového systému 

  Kučavová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tématem této bakalářské práce je "Role sestry v péči o pacienta se zánětem centrálního nervového systému". Jejím cílem bylo zmapování ošetřovatelské péče z pohledu sestry i pacienta. Teoretická část je zaměřena na fyziologii ...
 • Úloha sestry v mobilizaci pacienta po operaci kýly 

  Kramářová, Iva (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se věnuje úloze sestry v mobilizaci pacienta po operaci kýly. Součástí pooperační péče je časná mobilizace pacient z lůžka. Mobilizace je pohyb, tedy vstávání z lůžka, posazování do křesla a nácvik chůze. ...
 • Úloha sestry v péči o pacienty s náhlou příhodou břišní 

  Jarešová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zabývá úlohou sestry v péči o pacienty s náhlou příhodou břišní (NPB) se zaměřením na předoperační a pooperační péči u pacientů s NPB, po-hledem pacientů a sester. Bakalářská práce je tradičně ...
 • Paliativní a hospicová péče z pohledu sestry 

  Grausgruberová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
  V současné době je hospicová a paliativní péče poměrně aktuální téma, o kterém se začíná více mluvit. Mnoho lidí se nachází v situaci, kdy stojí před rozhodnutím, na koho se obrátit či kam umístit svého příbuzného, když ...
 • Přístupy pacientů k léčbě Asthma Bronchiale 

  Bubnová, Marie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce řeší problematiku přístupu pacientů k léčbě Asthma Bronchiale. Asthma Bronchiale je chronické onemocnění dýchacích cest. Asthma Bronchiale je onemocnění, které je charakterizováno namáhavou výdechovou ...
 • Operační řízení a management u pacientů s cévní mozkovou příhodou 

  Vyhlidal, Jan (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tématem této bakalářské práce je operační řízení a management u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Bakalářská práce se zaobírá problematikou diagnostiky cévní mozkové příhody a následným směrováním pacientů do cílového ...
 • Kardiostimulace v podmínkách přednemocniční péče 

  Tomancová, Anna (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tématem této bakalářské práce je Kardiostimulace v podmínkách přednemocniční péče. V přednemocniční péči se kardiostimulace provádí pouze zevním způsobem a dočasně. Jedná se o výkon raritní, ke kterému se přistupuje pouze ...
 • Hypotermie z pohledu zdravotnického záchranáře 

  Štěchová, Karolina (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tématem této bakalářské práce je Hypotermie z pohledu zdravotnického záchranáře. Teoretická část této práce se zaměřuje na nejčastější příčiny hypotermie, fyziologické a anatomické poznatky kůže, diagnostiku hypotermie, ...
 • Připravenost míst náhradního a nouzového ubytování pro potřeby vybraných skupin obyvatelstva 

  Hlávka, Milan (Jihočeská univerzita, 2021)
  Hlavním smyslem poskytování sociálních služeb je snaha o vytvoření normálních podmínek pro uspokojení základních potřeb lidí, kteří tuto formu podpory potřebují, ať už se jedná o zdravotně postižené, či duševně nemocné ...
 • Přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou 

  Macková, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tématem této bakalářské práce byla Přednemocniční péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Teoretická část práce se věnovala problematice cévní mozkové příhody od počátku vzniku příznaků až po samotnou diagnostiku a ...
 • Materiál a příslušenství pro zdravotnické prostředky ve zdravotnické záchranné službě-jednorázové versus znovupoužitelné 

  Kuchař, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2021)
  Ve své bakalářské práci jsem se věnoval dvěma skupinám zdravotnických pomůcek používané ve zdravotnické záchranné službě. Tyto dvě skupiny se nazývají jednorázové a znovupoužitelné.
 • Život ohrožující krvácení a možnosti aplikace transfuzních přípravků v přednemocniční péči 

  Klimešová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou život ohrožujícího krvácení a možnostmi aplikace transfuze již v přednemocniční péči. Co se týče transfuzí aplikovaných v přednemocniční neodkladné péči, jedná se o poměrně novou ...
 • Péče o pacienta se závažným traumatem v předněmocniční neodkladné péči 

  Havlíková, Dominika (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato práce se v počátku věnuje klasifikaci úrazu, skórovacím systémům, které se využívají v traumatologii a také ATLS (advanced trauma life support), což je standardizovaný postup v péči o pacienty s traumatem. Dále se ...

View more