Recent Submissions

 • Dopad různé alimentární expozice bisfenolu na játra potkanů 

  Labudová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bisfenol S (BPS) je organická sloučenina, která se v průmyslové výrobě hojně využí-vá jako náhrada bisfenolu A (BPA), u kterého byly prokázány negativní dopady na lidský organismus, a došlo tedy k jeho výrazné regulaci. S ...
 • Posouzení zdravotního stavu dojnic ve vybraném chovu 

  Kocour, Daniel (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit výskyt jednotlivých typů poruch zdravotního stavu v Zemědělském družstvu Lukavec v období od ledna 2019 do ledna roku 2021. V tomto období bylo sledováno průměrně 760 dojnic ...
 • Nekonvenční metody obrábění materiálu 

  Larva, Jaroslav (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá souhrnem a charakteristikou nekonvenčních způsobů obrábění používaných při strojní výrobě pro zemědělský nebo automobilový průmysl, jako je chemické obrábění, elektrochemické obrábění, ...
 • Přehled využití počítačových modelů pro simulaci utužení zemědělské půdy 

  Kotouček, Petr (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zabývá typy simulačních softwarů, které mohou být využity pro zkoumání chování půdy pod zátěžím a popisuje průběh vytváření modelů a simu-lací. Úvodní kapitola je zaměřena na vlastní charakteristiku ...
 • Nekonvenční metody dělení materiálu 

  Sufčák, Vojtěch (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá nekonvenčními metodami dělení materiálu, zmíněné jsou také konvenční metody. V práci jsou popsané nekonvenční metody dělení materiálu, mezi které patří, řezání laserem, řezání plazmou, řezání ...
 • Technická řešení zabraňující střetu ptactva s transparentními a reflektivními plochami 

  Nosek, Michal (Jihočeská univerzita, 2021)
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na opatření proti střetu ptactva s transparentními a reflektivními plochami. Hlavní náplní práce je vyjmenovat a popsat vliv technických řešení v přirozené krajině, kde se ptactvo ...
 • Moderní výroba kovových dílů používaných v dopravní technice 

  Kouba, Matěj (Jihočeská univerzita, 2021)
  Ve všech odvětvích lidské činnosti je přirozený určitý postup dopředu a vývoj moderních materiálů i nových technologických postupů ve výrobě. Tato práce shrnuje tento postup zejména v oblasti dopravní techniky. Neodmyslitelnou ...
 • Analýza výsledku reproducke českého strakatého skotu ve vybraném chovu 

  Hemrová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Téma bakalářské práce se zaměřuje na efekt vnějších vlivů, které ovlivňují výsledky reprodukce v zemědělském podniku na Vysočině. Podnik je zaměřen na mléčnou produkci. Z celého chovu bylo sledováno pouze plemeno českého ...
 • Genomická selekce v chovu skotu 

  Bartůňková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato práce pojednává o genomické selekci se zaměřením na chov skotu. Genomická selekce se postupně stává častým elementem chovatelských programů v chovu hospodářských zvířat a jedná se o nový přístup k selekci s podporou ...
 • Využití kompozitních materiálů v konstrukci dopravní techniky 

  Fusko, Augustin (Jihočeská univerzita, 2021)
  Moje bakalářská práce rozdělena na dvě hlavní části, které jsou dále rozděleny na kapitoly a podkapitoly. V první části se práce zabývá spíše teorií od historie kompozitních materiálů přes definice, jednotlivé druhy až ...
 • Dynamika rozvoje včelstva ve Warré úlu 

  Maděrová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá dynamikou rozvoje včelstva ve Warré úlu. Warré úl neboli lidový úl si dokáže každý doma vyrobit, je nenáročný na obsluhu a využívá se pro přirozený chov včel. Cílem této práce bylo porovnání ...
 • Mikrobiální kontaminanty raw potravin a obilných produktů 

  Venglovičová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2021)
  Plazma je v posledních letech významně používána díky svému letálnímu účinku na mikroorganismy. Potraviny takto ošetřené nejsou pro člověka rizikem z hlediska obsahu chemických látek. Literární rešerše je zaměřená na raw ...
 • Možnosti tvorby digitálního modelu terénu v GIS 

  Plic, Vítězslav (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl porozumět jednotlivým možnostem tvorby digitálních modelů v programu ArcGIS. Cílem této práce bylo porovnání DMT vytvořených různými metodami sběru dat a porovnání různých interpolačních ...
 • Detekce železem indukovaných proteinů a jejich vlivu na produkci antracyklinů v submerzní kultuře <i>Streptomyces coeruleorubidus</i> 

  Michalcová, Zuzana (Jihočeská univerzita, 2021)
  V rámci této bakalářské práce byly analyzovány proteiny ze skupiny enzymů - esteráz a jejich možná indukce po přidání železa do kultivačního media. Dále byl hodnocen vliv přídavku Fe2+ kationtů na produkci daunomycinu v ...
 • Vliv vodních nádrží v povodí na odtokové charakteristiky při srážko-odtokových událostech 

  Hořejší, Štěpán (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářské práce, psána jako literární rešerše, je zaměřena na jednu z důležitých funkcí vodních nádrží - retenci vody. Cíl bakalářské práce je ukázat, jak jsou vodní nádrže schopny ovlivnit odtok vody z povodí a tím ...
 • GIS analýza viditelnosti významného bodu v krajině a její ověření v terénu 

  Lorencová, Iva (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu viditelnosti státního zámku Hluboká nad Vltavou, s využitím softwaru ArcGIS. Cílem této práce bylo vytvoření analýzy viditelnosti pro dva různé digitální modely a jejich porovnání. ...
 • Analýza srážko-odtokových vztahů na vybraném povodí 

  Frejlachová, Dagmar (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou srážko-odtokových vztahů. V rámci literární rešerše je definován oběh vody v přírodě, hydrologická bilance, srážko-odtokový proces a jsou charakterizovány jeho jednotlivé části. Je ...
 • Měření průtoků a metody hodnocení časových řad průtoků 

  Hoch, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá způsoby, které se používají pro měření průtoků. V literární rešerši jsou popsány způsoby, které se v praxi běžně používají a ke každé je napsán postup měření, podle kterého se zjišťuje hledaný ...
 • Mapování slepých míst veřejného osvětlení v části Českých Budějovic 

  Smrž, Pavel (Jihočeská univerzita, 2021)
  Účelem této bakalářské práce je zmapování slepých míst veřejného osvětlení ve vybrané části Českých Budějovic. Pro tuto práci je využito území parku Stromovka, lokalita Švábův Hrádek a kampus Jihočeské univerzity. ...
 • Porovnání nejnovějších metod pro výpočty vodní eroze 

  Valenta, David (Jihočeská univerzita, 2021)
  Obsahem této bakalářské práce je výklad, který se zaměřuje na erozi, především erozi vodní. V úvodní části je objasnění vodní eroze, její vznik, důsledek vodní eroze a možná protierozní opatření, kterými lze tento typ eroze ...

View more