Recent Submissions

 • Využití volného času k rozvoji psychomotorického vývoje dětí do tří let 

  Smrčková, Adéla (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá výzkumnou otázkou možnosti využití volného času jako součást psychomotorického rozvoje dětí mladších tří let. V rámci teoretické části jsou charakterizovány pojmy volného času, jako je například ...
 • Generace Alfa a její vztah k médiím 

  Kubů, Monika (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá Generací Alfa s důrazem na její vztah k médiím. Celá práce vychází především z průzkumů a výzkumů provedených v České republice i ve světě. První část práce se zabývá generacemi všeobecně, definuje je, uvádí ...
 • Cesta zotavení v kontextu Recovery přístupu 

  Petržílková, Hana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zaměří na popis duševního onemocnění jak z perspektivy medicínské, tak z hlediska sociálního fungování. Budou představeny základní pojmy související s konceptem recovery a možnosti jeho využití v práci s klienty ...
 • Pohledy pěstounů k poskytování služeb pěstounským rodinám neziskovými organizacemi v okrese České Budějovice 

  Šimonová, Petra (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá postoji pěstounů ke službám poskytovaným doprovázejícími organizacemi v okrese České Budějovice. V úvodní části mé bakalářské práce se zabývám popisem pojmů jako náhradní rodinná péče, pěstounská ...
 • Sociální práce s rodinou, ve které žije dítě s autismem 

  Juříková, Marcela (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá sociální prací s rodinou dítěte s některou z poruch autistického spektra v prostředí rané péče, načež cílem této práce je uvést možnosti podpory a pomoci rodinám s autismem z hlediska sociální ...
 • Absence přechodových rituálů v mezních životních situacích 

  Nováková, Anna (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá absencí přechodových rituálů v kontextu mezních životních situacích člověka. Cílem této práce je popsat přechodové rituály v souvislosti se součas-nou dobou, vyzdvihnout význam rituálu, dále ...
 • Zkušenosti se smrtí blízké osoby u pracovníků pomáhajících profesí v hospicové péči 

  Dombrovská, Ester (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá zkušenostmi se smrtí blízké osoby u pracovníků pomáhajících profesí v hospicové péči. První část bakalářské práce je zaměřená na teoretické pojetí truchlení v obecné rovině. Vymezuje samotný pojem a proces ...
 • Euthanazie v Holandsku a Belgii - právo, etika a sociální práce 

  Kolářová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce je zaměřena na problematiku smrti. Se smrtí se pojí i eutanazie. Rozlišuji několik druhů eutanazie, jako asistovaná, aktivní, pasivní. Také se věnuji pojmu zadržena smrt a dystanazie. Věnuji se etice a morálním ...
 • Žité křesťanství v sociální práci 

  Koubová, Karolína (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem bakalářské práce je poukázat na křesťanské hodnoty a principy, které jsou v sociální práci aplikovány a realizovány bez ohledu na to, zda se lidé považují za věřící, či nevěřící. Práce představila koncept anonymního ...
 • Role humoru v pomáhajících profesích 

  Havlová, Dana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá rolí humoru v pomáhajících profesích a vyzdvihuje důležitost humoru v tomto oboru. Humor a pozitivní přístup je důležitý ve všech směrech, a může výrazně zlepšovat kvalitu života nejen pacientů, ...
 • Sociální situace matek samoživitelek před a v době coronaviru 

  Tibitanzlová, Renata (Jihočeská univerzita, 2021)
  V práci se budu zabývat krizovými situacemi matek samoživitelek, popíšu současné typy rodiny, samoživitelství a porovnám životní situaci před krizovým obdobím a během doby coronaviru-březen-červen 2020.
 • Sociální práce s lidmi s Alzheimerovou chorobu 

  Polachová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zaměřuje na problematiku komunikace při sociální práci s lidmi s Alzheimerovou chorobou. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji charakteristiku, příznaky, rizikové faktory ...
 • Tradiční versus moderní výchova dětí ke stáří a její dopady na společnost 

  Dobalová, Iveta (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi tradiční a moderní výchovou dětí ke stáří a jejími dopady na společnost. V teoretické části se věnuji tradičnímu vícegeneračnímu soužití a dnešní moderní rodině, kdy už senioři nejsou ...
 • Sociální práce s klienty závislými na hazardních hrách 

  Hudečková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá sociální prací s klienty závislými na hazardních hrách. Je pouze teoretická a rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá definicí závislosti, společnými znaky nelátkové a látkové závislosti a příznaky ...
 • Nízkoprahové zařízení jako prevence sociálně patologických jevů 

  Svitičová, Elena (Jihočeská univerzita, 2021)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sociálně patologickými jevy a jejich možnou prevencí v nízkoprahových zařízeních. Konkrétně v nízkoprahovém zařízení Bongo v Týně nad Vltavou. Práce je rozdělena do tří kapitol. V ...
 • Sociální život dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku 

  Švýcarská, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá poruchami autistického spektra, sociálním životem zdravých dětí v porovnání s dětmi s poruchami autistického spektra, triádou poškození u dětí s PAS- sociálním chováním, komunikací a představivostí. ...
 • Role emocí v etickém rozhodování sociálního pracovníka 

  Kupková, Karolína Anastázie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá tématem role emocí v etickém rozhodování sociálního pracovníka. Teoretická část práce pojednává o sociální práci, roli sociálního pracovníka v ní, etice, morálce, emocích a etickém rozhodování. ...
 • Doléčovací program jako forma následné péče ovlivňující sociální rehabilitaci klientů 

  Homolková, Magdaléna (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá problematikou sociální rehabilitace zotavujících se uživatelů drog v rámci využívání služeb doléčovacího programu. Kapitoly v teoretické části se věnují vymezení základních pojmů z oblasti drog a drogové ...
 • Náhradní mateřství v homosexuálním páru 

  Dvořáčková, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2021)
  Práce se zabývá procesem náhradního mateřství v homosexuálním páru a nahlížením na to, když dva homosexuálové mají dítě. Text je členěn do čtyř kapitol. První kapitola popisuje rodičovství a jaké možnosti má v této oblasti ...
 • Základní otázky klinické etiky se zaměřením na kvalitu a kvantitu života 

  Stráský, Marek (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato práce se zaměřuje na základní otázky klinické etiky. Tyto otázky se týkají především bioetických principů a rozporů mezi nimi, což jsou hlavní témata rozebraná v první části. V té také rozebírá faktory, které musí být ...

View more