Now showing items 1-20 of 1997

  • 100 let skautingu na Klatovsku 

   Václavíčková, Dana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj skautingu na Klatovsku. V úvodní části seznamuje s teorií skautingu, s jeho základními ideovými pilíři jako jsou základní principy skautingu, skautský slib a zákon. Dále se věnuje ...
  • 100 let volnočasových aktivit v Dolním Bukovsku (1900-2000) 

   Kapcová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2020)
   Práce se zabývá zkoumáním volnočasových aktivit v Dolním Bukovsku v letech 1900-2000. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola popisuje pojem volný čas a jeho historii. V druhé kapitole se práce věnuje historickému ...
  • 20 let působení Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice v Plzeňské diecézi 

   Bártlová, Jana (Jihočeská univerzita, 2018)
   Práce se zabývá působením Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice v České republice a především na území Plzeňské diecéze. Skládá se ze tří kapitol, členěných na menší podkapitoly. První kapitola shrnuje stručně historii ...
  • Absence duchovních hodnot v životním stylu učňovské mládeže? 

   Nováček, Cyril (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato práce se zabývá analýzou duchovních hodnot učňovské mládeže. Teoretická část pohlíží na hodnoty z filosofického, psychologického a pedagogického hlediska. Dále popisuje vývojové období adolescence a zabývá se životním ...
  • Absence přechodových rituálů v mezních životních situacích 

   Nováková, Anna (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce se zabývá absencí přechodových rituálů v kontextu mezních životních situacích člověka. Cílem této práce je popsat přechodové rituály v souvislosti se součas-nou dobou, vyzdvihnout význam rituálu, dále ...
  • Aby pomoc byla skutečnou pomocí 

   Bednarčíková, Jitka (Jihočeská univerzita, 2007)
   Práce se zabývá možnostmi zvýšení kvality sociální práce s nezaměstnanými v České republice. V první kapitole charakterizuje význam práce v životě člověka. Upřesňuje pojmy, týkající se práce a nezaměstnanosti. Popisuje ...
  • Adaptace dítěte a jeho rodiny na školní a sociální prostředí po řešení problému šikany 

   Líkařová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma adaptace dítěte po šikaně ve školním a sociálním (rodinném) prostředí. Práce spojuje v jednolitý text teoretické popisy šikany z odborných zdrojů s výsledky mého výzkumu. Z odborných ...
  • Adaptace dítěte na pobyt v dětském domově se školou 

   Kolářová, Sandra (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu adaptace dítěte na pobyt v dětském domově se školou. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola definuje pojem adaptace. Druhá kapitola charakterizuje dětský domov se školou, ...
  • Adaptace osob na podmínky výkonu vazby 

   Dolejš, Martin (Jihočeská univerzita, 2007)
   Práce ve svém úvodu seznamuje s podmínkami a právními aspekty vazby jako instituce, elementu trestněprávního systému. Přibližuje peniterciární trendy a problematiku jejich uvádění do praxe s přihlédnutím ke stavu současné ...
  • Adaptace seniorů na pobytová zařízení 

   Vavříčková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2007)
   Teoretická část práce je složena z pěti kapitol, které se zabývají především problémy, jež postihují lidi ve vyšším věku. První část je doplněna o problematiku demografického vývoje současné společnosti a prodlužování ...
  • Adaptace seniorů v domově pro seniory. 

   Čanigová Proroková, Martina (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se věnuje adaptací seniorů v Domově pro seniory. Teoreticky popisuje stáří, změny, které toto období doprovází. Je zde několik kapitol, které popisují význam rodiny pro seniora, potřeby a komunikaci se ...
  • Adaptace žadatelů o mezinárodní ochranu v Přijímacím středisku Praha - Ruzyně 

   Štěrba, Sebastian (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce zkoumá adaptační proces žadatelů o udělení mezinárodní ochrany v Přijímacím středisku Praha - Ruzyně. Teoretická část charakterizuje Přijímací středisko Praha - Ruzyně, zejména poskytované služby, možnosti trávení ...
  • Adaptační kurz jako nástroj třídního učitele 2. stupně ZŠ k poznání třídního kolektivu 

   Tenklová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2019)
   Práce se zabývá vlivem participace třídního učitele na adaptačním kurzu na poznání kolektivu žáků. V teoretické části je věnovaná pozornost pojmům zážitková pedagogika a adaptační kurz. Dále popisuje různé druhy metodologií ...
  • Adiktologický klient ve skupinové psychoterapii 

   Bílý, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2018)
   Teoretická bakalářská práce se primárně zabývá adiktologickými klienty ve skupinové psychoterapii s důrazem na doléčování a následnou péči z pohledu sociálního pracovníka působícího v Doléčovacím centru v Brně. Práce je ...
  • Adolf Němec, misoinář (1918 - 1983) 

   Jarošová, Magdaléna (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bakalářská práce popisuje dobu, ve které Adolf Němec žil, ale také jeho samotný život. Popisuje dobu před jeho životem, aby pak jeho život mohl být zasazen do kontextu dějin. Doba kdy žil nebyla jednoduchá meziválečná ...
  • Adrenalinové sporty jako prostředek k osobnostnímu rozvoji 

   Hazuková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2020)
   ABSTRAKT HAZUKOVÁ, B. Adrenalinové sporty jako prostředek k osobnostnímu rozvoji. České Budějovice 2020. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky. Vedoucí ...
  • Agrese dětí (8-10 let) v zájmovém kroužku jako pedagogický problém 

   Pojerová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce "Agrese dětí (8-10 let) v zájmovém kroužku jako pedagogický problém" je věnována didaktickému aspektu výchovy ke zvládání násilí. V teoretické části popisuje pojem agrese, její vznik, aktéry jednání a ...
  • Aktivační programy pro seniory ze zaměřením na canister 

   Jelínková, Anna (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Aktivita a informovanost studentů oboru Sociální a charitativní práce 2009-2012 v dobrovolnické a dárcovské činnosti 

   Foitlová, Radka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce je zaměřena na aktivitu a informovanost v dobrovolnické a dárcovské činnosti u studentů, kombinované formy studia, tříletého oboru Sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity ...
  • Aktivizace a aktivní život seniorů v rámci klubu pro seniory 

   Němcová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku aktivizace a aktivního života seniorů vrámciklubu pro seniory. Jednou z možností je právě aktivizace seniorů v rámci klubu. Tyto činnosti nabízejí klientům udržení a zlepšování ...