Recent Submissions

 • Personální řízení ve vybrané organizaci 

  Koritenská, Nikola (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá personálním řízením v dopravním podniku z pohledu řízení lidských zdrojů, a to včetně uplatnění v podnikové praxi. Lidské zdroje patří mezi nejdůležitější fakory podniku, které ovlivňují jeho ...
 • Návrh a implementace webových stránek na platformě PrestaShop 

  Bernáth, Martin (Jihočeská univerzita, 2021)
  Cílem této práce je popsat technologie a metodiky používané při tvorbě internetového obchodu. Práce se zaměřuje na použití open-source redakčních systémů v této problematice. Dalším cílem práce je navrhnout a implementovat ...
 • Alternativní zdroje energie ve zvoleném regionu 

  Novotná, Věra (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato práce je zaměřená na využití alternativních zdrojů ve vybraném kraji. Konkrétněji se zabývá bioplynovými stanicemi ve vybraném kraji. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje obecné ...
 • Základní metody start-up projektu 

  Schreib, Vladimír (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tématem této bakalářské práce je představení základních metod start-upu, které mohou zásadně pomoci při vytváření nových podnikatelských projektů, ale mohou být přínosné i pro projekty, které již probíhají a denně čelí ...
 • Vývoj webové aplikace ASP.NET Core pro sdílení fotografií na mapě 

  Vojta, Pavel (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato práce popisuje návrh a vývoj webové aplikace pro sdílení fotografií na mapě. Kromě toho, aplikace umožňuje uživatelům také používat skupiny a vkládat do nich fotografie na dané téma. Vytvořená aplikace je založena na ...
 • Systém řízení malého podniku a opatření v době koronavirové krize 

  Tomášek, Petr (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení vybraného podniku v době koronavirové krize, práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bakalářské práce se skládá z šesti kapitol. První ...
 • Vývoj 2D sidescrolling videohry pro operační systém Windows v prostředí Unity 

  Jírovec, Daniel (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato práce pojednává o vývoji 2D videohry v herním enginu Unity. Unity je softwarové prostředí, které umožňuje vývojářům vytvářet a exportovat hry pro celou řadu platforem. Práce teoreticky popisuje proces vytváření videohry, ...
 • Zákaz diskriminace spotřebitele 

  Daniel, Adam (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zabývá zákazem diskriminace spotřebitele, jež je součástí právní ochrany spotřebitele. Popisuje postavení a práva spotřebitele vyplývající z českého právního řádu a také z nařízeních a směrnic ...
 • Strategické a finanční nástroje na podporu regionálního rozvoje 

  Černá, Veronika (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce na téma "Strategické a finanční nástroje na podporu regionálního rozvoje" V teoretické části vysvětluje regionální politiku na nadnárodní úrovni, tedy z pohledu Evropské unie, popisuje strategické ...
 • Řízení lidských zdrojů se zaměřením na získávání a výběr pracovníků ve vybraném sektoru 

  Vesecký, Pavel (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prádelenské provozy v České republice. Hlavním cílem práce je analyzovat řízení lidských zdrojů se zaměřením na získávání a výběr pracovníků ve vybraném sektoru a navrhnout možné způsoby ...
 • Současné vnímání hodnot venkova v obci Břehov 

  Kačerová, Hana (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vnímání současných hodnot venkova v obci Břehov. Cílem práce bylo zjistit, jak vnímají obyvatelé dané lokality vybrané rurální hodnoty, a jak tyto hodnoty ovlivňují jejich život. Práce ...
 • Přijetí eura v ČR 

  Klásková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou teoretického přijetí eura v České republice, ke kterému se při vstupu do Evropské Unie v roce 2004 zavázala. Pevné datum přijetí prozatím stanovené není i přes to, že část podmínek ...
 • Obchodování na mezinárodním měnovém trhu Forex 

  Sochorová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá obchodováním na mezinárodním měnovém trhu Forex. V úvodní teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tradingu. Dále se zde nachází charakteristika forexového trhu a technické ...
 • Spotřebitelský úvěr 

  Kijacová, Klára (Jihočeská univerzita, 2021)
  Bakalářská práce se zabývá spotřebitelským úvěrem. Součástí práce je popis pojmů, které jsou se spotřebitelským úvěrem spojeny. V práci jsou popsány také druhy spotřebitelského úvěru, které jsou v současné době poskytovány. ...
 • Analýza přestupkové agendy na příkladu vybrané obce s rozšířenou působností 

  Regálová, Renata (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou přestupkové agendy na příkladu vybrané obce Vodňany, která v rámci své rozšířené působnosti vykonává přestupkové řízení mj. též pro obec Číčenice, a to na základě uzavřené veřejnoprávní ...
 • Trestněprávní aspekty daňové optimalizace právnických osob 

  Novák, Adam (Jihočeská univerzita, 2021)
  Hlavním cílem této práce je analyzovat možnosti daňové optimalizace a její případné trestněprávní aspekty. Úvodem se práce zabývá popisem nejčastějších způsobů daňové optimalizace u právnických osob vedoucích podvojné ...
 • Dodržování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele a případný vliv na nezaměstnanost 

  Fedorová, Milada (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zabývá dodržováním pracovněprávních předpisů, které jsou ukotveny především v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Teoretická část se specializuje na vybraná práva ...
 • Kritéria výpočtu nezabavitelné částky 

  Němcová, Klára (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato práce se zabývá kritérii výpočtu nezabavitelné částky při oddlužení fyzických osob. Pomocí analytických metod se pokouší v první části prezentovat, že tato nezabavitelná částka demotivuje osoby od výkonu legálního ...
 • Maslowova hierarchie potřeb a její naplňování u zaměstnanců ve vybrané firmě 

  Šťastný, Petr (Jihočeská univerzita, 2021)
  Tato bakalářská práce se zabývá naplňováním Maslowovy pyramidy potřeb ve vybraném podniku, a jak její naplňování ovlivňuje práci a spokojenost zaměstnanců. Hlavním cílem je tedy vyhodnotit, jak se daný podnik drží zásad ...
 • Přestupky ve světle nové legislativy 

  Příplata, Milan (Jihočeská univerzita, 2021)
  Hlavním cílem této práce je popsat novou právní úpravu týkající se přestupků, a následně porovnat novou a starou právní legislativu. Tedy s ohledem na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a ...

View more