Show simple item record

dc.contributor.advisorBláha, Martin
dc.contributor.authorMan, Milan
dc.date.accessioned2021-12-09T11:49:08Z
dc.date.available2021-12-09T11:49:08Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-24
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/37401
dc.description.abstractVzhledem k nárůstu počtu nepůvodních druhů raků a jejich přítomnosti na stále více lokalitách je tu i možnost jejich eliminace pomocí dravých druhů ryb. Délkové vztahy mezi kořistí a predátorem by nám mohly tuto možnost objasnit. Cílem této bakalářské práce bylo vypracování kvalitní literární rešerše o začlenění raků do potravního řetězce a zpracování odebraných vzorků okounů říčních (Perca fluviatilis) z lokality s výskytem juvenilů raka říčního (Astacus astacus). Chtěl jsem tímto ověřit možnost predace okouna říčního na juvenilních jedincích raka říčního. V analyzovaných okounech byli však nalezeni jen tři raci. Po velmi nízkém zastoupení raků v analyzovaných okounech, bylo přistoupeno k laboratornímu experimentu s tohoročky raka signálního (Pacifastacus leniusculus) a okouny. Bohužel tento experiment dopadl zcela neočekávaně. Okounům byli předloženi raci, ale ryby o ně po celou dobu experimentu nejevily žádný zájem. Výsledky analýzy potravy ukazují, že menší okouni jsou sice schopní raky pozřít, ale nejedná se o vyhledávanou složku jejich potravy. V tomto případě byla nízká frekvence výskytu raků v potravě způsobena dostatkem potravy další (larvy hmyzu) a také množstvím úkrytů v rybníce, kde byli raci odchováváni. Experimentálně se mi bohužel nepodařilo potvrdit pozitivní vztah okouna coby predátora a juvenilního raka coby kořisti. Avšak závěry ostatních studií o využití větších okounů dokazují preferenci a vysokou frekvenci výskytu juvenilních druhů raků v jejich potravě.cze
dc.format36 s.
dc.format36 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectpredátorcze
dc.subjectrybacze
dc.subjectokouncze
dc.subjectpotravní ekologiecze
dc.subjectvydracze
dc.subjectnorekcze
dc.subjectptácicze
dc.subjectkanibalismuscze
dc.subjectpredatoreng
dc.subjectfisheng
dc.subjectpercheng
dc.subjectfeeding ecologyeng
dc.subjectottereng
dc.subjectminkeng
dc.subjectbirdseng
dc.subjectcannibalismeng
dc.titleRaci jako kořistcze
dc.title.alternativeCrayfishes as a preyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag41136
dc.description.abstract-translatedDue to the increase in the number of non-native species of crayfishes and their presence on more and more localities, there is the possibility of their elimination using predatory fish species. The length relationships between a prey and a predator could clarify this possibility. The aim of this bachelor thesis was to develop high quality literary review about the incorporation of crayfish into the food chain and processing samples of a perch (Perca fluviatilis) from a locality with an occurrence of juvenile crayfishes (Astacus astacus). I wanted to verify the possibility of a perch predation on juvenile crayfish individuals. However, only three crayfishes were found in the analyzed perchs. After a very low percentage of crayfishes in the analyzed perchs, a laboratory experiment was carried out with young of the year of signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) and perchs. Unfortunately, this experiment ended unexpectedly. The crayfishes were served to perchs, but the fishes showed no interest in them throughout the experiment. The results of food analysis show, that smaller perchs are able to eat crayfish, but they are not a sought-after component of their diet. In this case, the low frequency of crayfishes in the diet was caused by enough other food (insect larvae) and also the number of shelters in the pond, where the crayfishes were reared. In the experiment, I unfortunately failed to confirm the positive relationship between a perch as a predator and a juvenile crayfish as a prey. However, the conclusions of the other studies on the use of larger perchs show the preference and high frequency of occurence of juvenile crayfishes in their diet.eng
dc.date.accepted2017-06-15
dc.description.departmentFakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-disciplineOchrana vodcze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programEkologie a ochrana prostředícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.description.defenceStudent Milan Man seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Tajemník komise, doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D., seznámil komisi s posudkem vedoucího a oponenta bakalářské práce. Následně student zodpověděl doplňující otázky. Proběhla diskuze na téma práce. Při diskuzi nad bakalářskou prací byl student schopen reagovat na vznesené dotazy. Ve vlastní práci jsou dle komise ale nedostatky, některé byly zmíněny v posudcích, komise má pochyby rovněž o metodickém pojetí práce, jejíž provedení mělo zásadní vliv na výsledky. Kompozice práce není rovněž dle komise zcela konzistentní a vyskytují se tam ve větší míře i gramatické chyby. Výsledky práce mohly být rovněž podrobněji diskutovány s údaji z literatury. Na základě výše uvedeného komise po diskuzi navrhuje hodnotit práci známkou velmi dobře.cze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record