Show simple item record

dc.contributor.advisorRandák, Tomáš
dc.contributor.authorBartoň, Jiří
dc.date.accessioned2021-11-19T11:43:48Z
dc.date.available2021-11-19T11:43:48Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-05-27
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/946
dc.description.abstractHlavním cílem této práce bylo zhodnotit hygienickou kvalitu ryb z významných rybářských revírů: Berounka 1, Lužnice 6, Otava 4, Otava 7 (P). Odlov ryb byl proveden v roce 2010 pomocí elektrického agregátu a rybářských udic. Bylo uloveno 173 jedinců náležejících ke 13 různým druhům ryb. Vzorky rybí svaloviny byly analyzovány na přítomnost těchto látek: Hg, Pb, Cd, PCB, DDT a jeho metabolitů (DDE a DDD), a-HCH, b-HCH, y-HCH, HCB. Vzorky svaloviny cejna velkého (Abramis brama) byly odebrány ve všech sledovaných revírech (výjimkou byla Otava 7) a cejn byl použit jako referenční druh pro porovnání kontaminace sledovaných lokalit. Výsledky analýz byly porovnány s platnými hygienickými limity. Hodnoty kontaminace byly ve většině případů velmi nízké a hluboko pod limity. Rtuť byla identifikována jako rizikový kontaminant ve všech sledovaných revírech. Průměrné koncentrace rtuti ve svalovině cejna velkého byly v rozmezí 0,261-0,284 mg/kg a byly ve všech řekách podobné. Hygienický limit pro rtuť (0,5 mg/kg) byl překročen pouze ve 4 případech - jeden individuální vzorek cejna velkého z Otavy, dva směsné vzorky bolena dravého (Aspius aspius) z Berounky a Lužnice, jeden směsný vzorek okouna říčního (Perca fluviatilis) z Otavy. Nejvyšší hodnota celkového obsahu rtuti (0,768 mg/kg) byla zjištěna u bolena dravého z Lužnice. Všechny koncentrace perzistentních organochlorovaných polutantů v rybí svalovině byly hluboko pod platnými hygienickými limity. Jediné zdravotní riziko představoval zvýšený obsah rtuti.cze
dc.format47 stran (77 337 znaků)
dc.format47 stran (77 337 znaků)
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectAbramis bramacze
dc.subjectLužnicecze
dc.subjectBerounkacze
dc.subjectOtavacze
dc.subjectrybacze
dc.subjecthygienický limitcze
dc.subjectpolutantcze
dc.subjectrtuťcze
dc.subjectAbramis bramaeng
dc.subjectLužnice rivereng
dc.subjectBerounka rivereng
dc.subjectOtava rivereng
dc.subjectfisheng
dc.subjecthygienic limiteng
dc.subjectpollutanteng
dc.subjectmercuryeng
dc.titleHYGIENICKÁ KVALITA RYB VE VÝZNAMNÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRECH LUŽNICE 6, BEROUNKA 1, OTAVA 4, OTAVA 7 (P)cze
dc.title.alternativeHYGIENIC QUALITY OF FISH FROM SIGNIFICANT FISHING WATERS BEROUNKA 1, LUŽNICE 6, OTAVA 4, OTAVA 7 (P)eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag18649
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this study was to evaluate hygienic quality of fish from significant fishing waters: Berounka 1, Lužnice 6, Otava 4, Otava 7 (P). Sampling was performed in 2010 by electrofishing and fishing rods. 173 individuals belonging to 13 different fish species were fished. The samples of fish muscle were analysed for the following substances: Hg, Pb, Cd, PCB, DDT and its metabolites (DDE and DDD), a-HCH, b-HCH, y-HCH, HCB. Samples of bream (Abramis brama) muscle were collected at all monitored sites (exception was Otava 7) and bream was used as reference species to compare the contamination among monitored rivers. The results were compared with valid hygienic limits. The values of contamination were in most cases very low and far below the limits. Only mercury was identified as a risk contaminant in all monitored rivers. Average concentrations of mercury in the muscle of bream were in the range of 0.261-0.284 mg/kg and were comparable in all rivers. The hygienic limit for mercury (0,5 mg/kg) was exceeded only in 4 cases - one individual sample of bream from Otava, two mixed samples of asp (Aspius aspius) from Berounka and Lužnice, one mixed sample of perch (Perca fluviatilis) drom Otava. The highest value of total mercury content (0.768 mg/kg) was found in asp from Lužnice 6. All concentrations of persistent organochlorinated pollutants in fish muscle were far below the valid hygienic limits. The only health risk was posed by increased content of mercury.eng
dc.date.accepted2011-06-14
dc.description.departmentFakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-disciplineRybářstvícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programZootechnikacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record