Show simple item record

dc.contributor.advisorDvořák, Petr
dc.contributor.authorZelenka, Václav
dc.date.accessioned2021-11-19T11:44:05Z
dc.date.available2021-11-19T11:44:05Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/984
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je provést zhodnocení ichtyofauny potoku Popelka. Zjistit druhové složení rybí obsádky a určit dominující rybí druhy, jejich abundanci a velikostní variabilitu. Po celé délce toku bylo vytipováno dvanáct odlovných lokalit, přičemž délka každé lokality byla cca 50 m. Prolovování těchto lokalit proběhlo od jejich spodní části směrem proti proudu ke konci. Tok se prolovoval brodivým způsobem za použití neseného elektrického agregátu. Všechny ulovené ryby byly následně druhově determinovány. Rovněž u nich byla změřena délky těla tzv. ?standard lenght?. Po změření byly všechny ulovené ryby šetrně navráceny zpět na místo odlovu. Z hlediska abundance byl nejpočetnějším druhem v Popelce pstruh obecný zastoupený 477 jedinci, následovala mřenka mramorovaná s 391 jedinci. Tyto druhy v Popelce zřetelně dominovaly. Dalším vyskytujícím se druhem byl pstruh duhový s 49 jedinci, siven americký s dvěma jedinci a hybrid pstruha obecného a sivena amerického s jedním jedincem. Vzhledem k regionální konstanci se jako druh téměř vždy přítomný ukázal pouze pstruh obecný s výskytem v 11 z celkových 12 lokalit. Mřenka mramorovaná s výskytem v 8 lokalitách je druhem převážně se vyskytujícím. S výskytem v 5 lokalitách je pstruh duhový často se vyskytujícím druhem. Mezi druhy v Popelce vzácné patří siven americký s výskytem ve 2 lokalitách a hybrid pstruha obecného a sivena amerického s výskytem v 1 lokalitě. Index druhové diverzity podle Shannona a Wienera pro tok Popelka je 0,88 a ekvitabilita je 0,55. Velikostní variabilita v celém toku se u délky těla pstruha obecného pohybuje v rozmezí od 46 do 308 mm s průměrem 126,4 mm, u mřenky mramorované od 41 do 130 mm s průměrem 80,1 mm, u pstruha duhového od 65 do 250 mm s průměrem 88,7 mm a u sivena amerického od 290 do 313 mm s průměrem 301,5 mm. V rybím společenstvu toku Popelka o celkové délce 12 km se vyskytují 4 druhy ryb. Druhová diverzita je tedy výrazně chudší ve srovnání s jinými toky. Bylo by vhodné i v budoucnu zopakovat odlov a zjistit stabilitu rybí populace v Popelce.cze
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectPopelkacze
dc.subjectichtyofaunacze
dc.subjectdiverzitacze
dc.subjectdominancecze
dc.subjectpopulace.cze
dc.subjectPopelka streameng
dc.subjectichtyofaunaeng
dc.subjectdiversityeng
dc.subjectdominanceeng
dc.subjectpopulation.eng
dc.titleIchtyologický monitoring toku Popelka v lokalitě Nová Ves nad Popelkoucze
dc.title.alternativeIchthyologic monitoring the flow of Popelka in Nová Ves nad Popelkoueng
dc.typebakalářská prácecze
dc.identifier.stag27584
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to evaluate ichtyofauna in the stream Popelka, to determine the species composition of fish stoce and to determine the dominant fish species, their abundance and size variability. Throughout the length of the flow, twelve catching sites were identified there, the length of each site was about 50 m, the catch in these sites was from the bottom of the upstream towards the end. The catch of the flow was by wade manner with use of an electric aggregate. All caught fish species were subsequently determined. Also the body lenght so-called ?standart lenght? was measured. After measuring all fish that were caught were gently given back to the place of the catch. In terms of abundance the most numerous species in Popelka was brown trout represented by 477 subjects followed by stone loach with 391 subjects. These species clearly dominated in Popelka. Another occurring species were rainbow trout with 49 subjects, brook charr with two subjects and hybrid of brown trout and brook charr with one subject. With regard to the regional constance the brown trout was a species almost always present, with presence in 11 out of the 12 sites. Stone loach with incidence in 8 locations was mainly occurring species. With the appearance in 5 localities the rainbow trout was frequently occurring species. Among the species that are rare in Popelka, there were brook charr occurring in two locations and hybrid of brown trout and brook charr with the appearance in one location. Index of species diversity by Shannon and Wiener for the flow of Popelka is 0.88 and evenness is 0.55. Size variability across the flow in body length of brown trout was ranging from 46 to 308 mm, in diameter 126.4 mm, the stone loach from 41 to 130 mm, in diameter 80.1 mm, the rainbow trout from 65 to 250 mm, in diameter 88.7 mm and brook charr from 290 to 313 mm with an average of 301.5 mm. In the Popelka stream with a total length of 12 km there are four species of fish in these fish communities. Species diversity is distinctly poorer in comparison with the other streams. It would be appropriate to repeat the catch in the future to determine the stability of fish population in Popelka stream.eng
dc.date.accepted2013-06-13
dc.description.departmentFakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-disciplineRybářstvícze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Fakulta rybářství a ochrany vodcze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programZootechnikacze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record