Now showing items 21-40 of 41804

  • Vizualizace hromadné dopravy v ČB pomocí GIS 

   Vondruš, Pavel (Jihočeská univerzita, 2021)
   Úvodní literární rešerše shrnuje základy geografických informačních systémů (GIS), popisuje nejvyužívanější programy a prostorovou analýzu. Dále jsou uvedeny základ-ní informace o Českých Budějovicích, a především o městské ...
  • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně 

   Morťanik, Michal (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem diplomové práce je, v první části, zpracování literární rešerže na téma eroze, druhy eroze, protierozní opatření, trvale udržitelné zemědělství, ekologická stabilita krajiny a tzv. meziplodiny. V druhé části práce ...
  • Porovnání PK a KN držby pozemků a posouzení erozního ohrožení při postupném zvětšování ploch orné půdy 

   Kubeš, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce se zabývá problematikou erozních procesů na zemědělské půdě v České republice. V teoretické části práce je zde podrobně rozebrána vodní eroze a dále historický vývoj evidence nemovitostí v českých zemích. ...
  • Ocenění veřejné zeleně v intravilánu obce 

   Nováková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce se zabývá různými metodami oceňování. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vyjmenovány funkce zeleně v prostředí a je zde zdůrazněno, jako moc je zeleň v intravilánu ...
  • Specifika realitního trhu v zemích Evropy 

   Hondlík, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce Specifika realitního trhu v zemích Evropy je rozdělena do části teoretické a praktické. Teoretická část rozebírá termíny pojící se s nemovitostmi a realitním trhem, včetně vlastního stanovování cen nemovitostí ...
  • Problematika ocenění specifických nemovitostí - rozestavěná stavba 

   Jurdová, Natálie (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovité stavby, která je rozestavěna. Teoretická část práce je zaměřena na pojmy z oblasti oceňování nemovitostí a metody oceňování nemovitostí. V praktické části se věnuji ocenění ...
  • Oceňování v rámci insolvenčního řízení 

   Lopata, Ondřej (Jihočeská univerzita, 2021)
   Ve své diplomové práci se zabývám především obtížností oceňování nemovitostí v insolvenčním řízení, záludnostmi takového ocenění a rozdílem mezi cenou obvyklou a cenou mimořádnou. Ovšem neméně důležitou částí mé práce je ...
  • Geodetické práce při realizaci mostu 

   Brůha, Karel (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato diplomová práce se zabývá revizí stávajících bodů základní vytyčovací sítě a porovnáním aktuálního transformačního klíče S-JTSK18 s předchozím S-JTSK13. Cílem revize bylo zjistit, zda u bodů nedošlo k deformaci a s ...
  • Vyhodnocení investiční dotace do zemědělského podniku 

   Černá, Veronika (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou dotací do zemědělství. Cílem práce je vyhodnocení investiční dotace v zemědělském podniku. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše. Je zaměřena na definování ...
  • Podnikatelský plán výstavby a provozování samoobslužné bezkontaktní automyčky 

   Jokl, Dušan (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření vlastního podnikatelského plánu, který je zaměřen na založení a provozování samoobslužné automyčky ve městě České Velenice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s ...
  • Návrh nového využití bývalého teletníku v obci Purkarec 

   Knechtl, Vladimír (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tématem diplomové práce je zpracování návrhu nového využití bývalého teletníku v obci Purkarec. Práce je dělena do pěti celků. První část práce se zabývá literární rešerší, která je zaměřena na historický vývoj zemědělských ...
  • Zpracování územní studie vybrané lokality 

   Vrabel, Ladislav (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce se zabývá návrhem územní studie pro vybranou lokalitu. Lokalita se nachází v obci Světlík. V první, teoretické části se s použitím odborné literatury věnuji pojmu krajina. Následuje téma krajinné a územní ...
  • Využití odpadů při výstavbě pozemních staveb 

   Širmerová, Karolína (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití odpadů při výstavbě pozemních staveb. V první části se nachází literární rešerše, ve které jsou popsány základní in-formace o odpadech, jako jsou druhy odpadů a jejich výskyt. ...
  • Nástavba, přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice v Borovanech 

   Nýdl, Jakub (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tématem diplomové práce je reálný záměr nástavby, přístavby a stavebních úprav hasičské zbrojnice v Borovanech. Literární část práce je zaměřena na čtyři témata. Nejprve je to proces schvalování staveb a obsah potřebné ...
  • Změny pokryvu a orografie povodí 4. řádu ve vztahu k výstavbě dálnice hodnocené ze satelitních dat Sentinel-2 a leteckých LiDAR dat 

   Žůček, Petr (Jihočeská univerzita, 2021)
   Práce se zabývá sledováním změny krajinného pokryvu a orografie v povodí čtvrtého řádu. Pro tento účel byla použita satelitní multispektrální data Sentinel-2 a data leteckého LiDAR skenování. Hlavním cílem práce bylo ...
  • Uplatnění alternativních rostlinných mouk pro výrobu chleba 

   Vítková, Věra (Jihočeská univerzita, 2021)
   Literární přehled diplomové práce se zabývá významností chleba v jídelníčku, nutričním složením a vlivem nadměrné konzumace na zdraví člověka. Část obsahu je zaměřena na suroviny, jež jsou součástí výzkumu snažící se ...
  • Hodnocení kvalitativních parametrů salátové řepy 

   Mikešová, Mariana (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem diplomové práce bylo zhodnotit obsah betalainových barviva zanalyzovat antioxidační aktivitu u vybraných odrůd salátové řepy. Práce je členěna do několika kapitol. V první časti je nastíněna historie salátové řepy, ...
  • Influence of wheat varietal mixtures on yield stability, grain quality and flour rheological properties. 

   Zoghali, Mousa (Jihočeská univerzita, 2021)
   This thesis focuses on the influence of wheat varietal mixtures on yield stability, grain quality and flour rheological properties. The aim of this study was to improve wheat yields and includes further mixing of wheat ...
  • Reologické vlastnosti směsi pšeničné mouky s přídavky cvrččí mouky 

   Čedíková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce je zaměřena na komplexní analýzu reologických vlastností směsi pšeničné mouky s přídavky cvrččí mouky. Na základě výsledných analýz a vlastního pekařského experimentu, se jevila směs s přídavky cvrččí mouky ...
  • Hodnocení plodnosti skotu 

   Spurná, Lenka (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem diplomové práce bylo zjistit úrovně reprodukce skotu v České republice, ve světě a ve vybraném podniku, následně je porovnat a zjistit vlivy, které na ně působí. Pro zhodnocení reprodukce byl vybrán podnik ARGA ...