Show simple item record

dc.contributor.advisorBoháč, Jaroslav
dc.contributor.authorMahovská, Ivana
dc.date.accessioned2021-11-30T09:56:43Z
dc.date.available2021-11-30T09:56:43Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier.urihttps://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/11576
dc.description.abstractPráce se zabývá monitoringem výskytu raků ve vybraném povodí na území západních Čech s ohledem na vliv člověka na sladkovodní ekosystémy a jeho vlivu na raky a ostatní vodní organismy. Vybraným územím bylo povodí řeky Úhlavy, Úslavy a Otavy. Na lokalitách bylo sledováno početní a druhové zastoupení raků pomocí nálezových dat z databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Sledovány byly také charakteristiky toků a okolního prostředí. Diplomová práce se zaměřuje i na kvalitu vody v hlavních tocích vybraného povodí, tj. řeka Úhlava, Úslava a Otava v období od roku 2006 do roku 2011. Výsledky nálezů jednotlivých druhů raků ukazují na sympatrický výskyt původních druhů raků, raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), raka říčního (Astacus astacus) a částečně původního raka bahenního (Astacus leptodactylus) s invazně šířícím rakem pruhovaným (Orconectes limosus) a rakem signálním (Pacifastacus leniusculus). Vzhledem k této skutečnosti je v práci zhodnocena citlivost raka pruhovaného (Orconectes limosus) a raka signálního (Pacifastacus leniusculus) v podobě vlastní výsledky z testů akutní toxicity vybraných cizorodých látek aplikovaných na těchto modelových organismech. V práci jsou srovnávány dosavadní výsledky výskytu a ochrany raků v ČR a v zahraničí. Závěrem práce je navržení systému biomonitorování sladkých vod pomocí raků.cze
dc.format77 s.
dc.format77 s.
dc.language.isocze
dc.publisherJihočeská univerzitacze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectrak kamenáč (Austropotamobius torrentium)cze
dc.subjectrak říční (Astacus astacus)cze
dc.subjectrak bahenní (Astacus leptodactylus)cze
dc.subjectrak pruhovaný (Orconectes limosus)cze
dc.subjectrak signální(Pacifastacus leniusculus)cze
dc.subjectbioindikátorcze
dc.subjectbiomonitoringcze
dc.subjectstone crayfish (Austropotamobius torrentium)eng
dc.subjectnoble crayfish (Astacus astacus)eng
dc.subjectdanube crayfish (Astacus leptodactylus)eng
dc.subjectspiny-cheek crayfish (Orconectes limosus)eng
dc.subjectsignal crayfish (Pacifastacus leniusculus)eng
dc.subjectbioindicatoreng
dc.subjectbiomonitoring.eng
dc.titleRaci jako bioindikátory vlivu člověka na sladkovodní ekosystémy v ČR - citlivost modelových druhů na vybrané toxické látky a případová studie z vybraného povodí.cze
dc.title.alternativeCray fish as bioindicators of human impact in freshwater ecosystems in CR - sensitivity of model species on selected toxic compounds and case study from the model catchmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.identifier.stag23097
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with monitoring the occurrence of crayfish in selected river basins in the western Bohemia, considering the human impact on freshwater ecosystems and his influence on crayfish and other aquatic organisms. The selected river basin territory was Úhlava, Úslava and Otava. In the localities, numerical and species-wise representation of crayfish was monitored by finding data from the Agency for Nature Conservation and Landscape of Czech Republic database. The flow and environment characteristics were also monitored. This thesis focuses on water quality in streams of selected major river basins, Úhlava, Úslava and Otava rivers in the period from 2006 to 2011. Results of the findings show a sympatric occurrence of original species, stone crayfish (Austropotamobius torrentium), noble crayfish (Astacus astacus) and part of the original danube crayfish (Astacus leptodactylus) with invasively spreading species of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) and signal crayfish (Pacifastacus leniusculus). With respect to this fact, the sensitivity of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) and signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) are evaluated in a form of own test results on acute toxicity. The thesis compared current results of occurrence and the protection of crayfish in the Czech Republic and abroad. The conclusion of this thesis is a proposal of a freshwater biomonitoring system, using the crayfish.eng
dc.date.accepted2012-06-05
dc.description.departmentZemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-disciplineAgroekologiecze
dc.thesis.degree-grantorJihočeská univerzita. Zemědělská fakultacze
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-programZemědělské inženýrstvícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record